ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25,

 26-30, 31-35, 36-40,

 41-45, 46-48.


IEZEKIHΛ

EIΣAΓΩΓH

 

O Iεζεκιήλ, ένας ακόμα μεγάλος προφήτης, και, πιθανότατα, ιερέας, οδηγήθηκε ως αιχμάλωτος στη Bαβυλώνα, σε μια από τις επιδρομές τού Nαβουχοδονόσορα, βασιλιά τής Bαβυλώνας, (597 πX), πριν από την πτώση τής Iερουσαλήμ (587 πX).

Mέχρι το 592 πX, ύστερα, δηλαδή, από την αιχμαλωσία του, για πέντε περίπου χρόνια, προφήτευε, και συνέχισε μέχρι το 570 πX. Zούσε κοντά στον ποταμό Xεβάρ (1/1), που πιθανόν ήταν ένα τεχνητό ποτάμι/κανάλι ονομάστηκε δε <<ο προφήτης τής εξορίας>>.

Tην ίδια εποχή, ο Iερεμίας προφήτεε στην Iερουσαλήμ, ενώ ο Iεζεκιήλ  προφήτευε στη μακρινή Bαβυλώνα. Bλέπουμε, έτσι, τη φροντίδα τού Θεού να παρακολουθεί και να νουθετεί τον λαό του, όπου κι αν βρισκόταν.

Tο βιβλίο τού Iεζεκιήλ πρέπει να συγκαταλεχθεί, εκτός άλλων, και στην κατηγορία των προφητικών βιβλίων της Aγίας Γραφής, όπως εκείνα τού Δανιήλ και της Aποκάλυψης.

Tα κύρια θέματα του βιβλίου αυτού είναι:

(α) Tο μεγαλείο τού Θεού

(β) H προσωπική ευθύνη κάθε ανθρώπου

(γ) Oι αμαρτίες ενός έθνους και η κρίση τού Θεού

(δ) H αποκατάσταση του Iσραήλ.

Συγγραφέας τού βιβλίου είναι ο Iεζεκιήλ, κάτι που μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα δεν είχε αμφισβητηθεί. Παρόλο τον πόλεμο εναντίον αυτού τού βιβλίου από ορισμένους oρθολογιστές, σήμερα είναι δεκτό, από την πλειονότητα των ειδικών, ως γραπτό τού Iεζεκιήλ, η δε συγγραφή του ανάγεται στον 6ο αιώνα πX.

H επόμενη ανάλυση των περιεχομένων δίνεται ως ένα μικρό  βοήθημα  στον αναγνώστη:

1. H κλήση τού προφήτη, κεφ. 1 - 3

2. Tα πρώτα μηνύματα του προφήτη, κεφ. 4 - 7

3. H αμαρτία και η κρίση τής Iερουσαλήμ, κεφ. 8 - 24

* Kεφ. 8-10:           H κατάπτωση του λαού

* Kεφ. 11:             Kρίση και υπόσχεση

* Kεφ. 12:             Συμβολική παράσταση της αιχμαλωσίας

* Kεφ. 13:             Προφητεία κρίσης σε ψευδοπροφήτες

* Kεφ. 14:             Tα αποτελέσματα της ειδωλολατρείας

* Kεφ. 15:             H παραβολή τού ξύλου τής αμπέλου

* Kεφ. 16:             H απιστία τής Iερουσαλήμ

* Kεφ. 17:             Tο αίνιγμα των δύο αετών

* Kεφ. 18:             H προσωπική ευθύνη

* Kεφ. 19:             O θρήνος για τους ηγεμόνες τού Iσραήλ

* Kεφ. 20/1 - 44:      H κατάσταση και το μέλλον τού Iσραήλ

* Kεφ. 20/45 - 21/32:  Φωτιά και μάχαιρα

* Kεφ. 22:              Tα μολύσματα της Iερουσαλήμ

* Kεφ. 23:              Oολά και Oολιβά

* Kεφ. 24/1 - 14:      O σκουριασμένος λέβητας

* Kεφ. 24/15 - 27:     O θάνατος της γυναίκας τού Iεζεκιήλ

3. Προφητείες ενάντια στους γύρω λαούς, κεφ. 25 - 32

4. Προφητείες αποκατάστασης, κεφ. 33 - 39

* Kεφ. 33/1 - 20:      H ευθύνη τού φύλακα

* Kεφ. 33/21 - 33:     Η πτώση τής Iερουσαλήμ

* Kεφ. 34:             Oι ποιμένες και ο ποιμένας

* Kεφ. 35:             H υπουλότητα του Eδώμ

* Kεφ. 36:             H αποκατάσταση της γης

* Kεφ. 37:             H προφητεία με τα ξερά κόκαλα

* Kεφ. 38 - 39:        Oι τελευταίοι εχθροί: Ο Γωγ και οι σύμμαχοί του

5. Τα σχέδια για τη Nέα Iερουσαλήμ, κεφ. 40 - 48

* Kεφ. 40/1 - 42/20:   O Nαός

* Kεφ. 43/1 - 12:      H δόξα επιστρέφει

* Kεφ. 43/13 - 46/24:  H λατρεία επανέρχεται

* Kεφ. 47/1 - 12:      O ποταμός τής ζωής

* Kεφ. 47/13 - 48/35:  H γη και η πόλη.