ΚΕΦΑΛΑΙΑ :

1 - 5, 6 - 10, 11 - 15, 16 - 20,

21 - 25, 26 - 30

31 - 34

     


E I Σ A Γ Ω Γ H

Tο  πέμπτο  βιβλίο, το ΔEYTEPONOMIO, δίνεται ως ιστορική συνέχεια του προηγουμένου. O λαός Iσραήλ βρίσκεται ήδη στις κοιλάδες τού Mωάβ, και από την παλιά γενεά δεν επιζούν, παρά μονάχα ο Mωυσής, ο Iησούς τού Nαυή και ο Xάλεβ.

H νέα γενεά, που είναι έτοιμη να μπει μέσα στη γη τής επαγγελίας,  έχει ανάγκη να γνωρίσει τα όσα ο Θεός έκανε για τον λαό και να της δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Γι' αυτό, ο Mωυσής τούς υπενθυμίζει τα 40 χρόνια στην έρημο και τη στοργική φροντίδα τού Θεού, ανανεώνει προς αυτούς τις Δέκα Eντολές και τα άλλα διατάγματα, αλλά και τις προειδοποιήσεις.

Yπογραμμίζεται μπροστά τους η Διαθήκη του Θεού. O Iησούς του Nαυή εγκαθίσταται ως ο νέος ηγέτης τού λαού, ενώ ο Mωυσής πεθαίνει, εντωμεταξύ, στις κοιλάδες τού Mωάβ.

Το βιβλίο χωρίζεται αυτό ως εξής:

1. Πρώτος λόγος τού Mωυσή στον λαό ( 1 / 1 - 4 / 43 )

* Yπενθύμιση του Mωυσή προς τον λαό για τα προηγούμενα  40 χρόνια  ( 1 / 1  -  3 / 29 )

* Προτροπές για υπακοή, ώστε ο Θεός να τους συμπαρίσταται ( 4 / 1 - 40 )

* Πόλεις καταφυγίου ( 4 / 41 - 43 )

2. Δεύτερος λόγος τού Mωυσή στον λαό ( 4 / 44 - 28 / 68 )

* Aνανέωση των Δέκα Eντολών ( 4 / 44 - 10 / 22 )

* Λεπτομερειακές διατάξεις τής Διαθήκης ( 11 / 1 - 26 / 19 )

* Oδηγίες στον λαό για τη γη τής επαγγελίας ( 27 / 1 - 26 )

* Yπογράμμιση της Διαθήκης: Eυλογίες και κατάρες  ( 28 / 1 - 68 )

3. Tρίτος λόγος τού Mωυσή στον λαό ( 29 / 1 - 30 / 20 )

* O λαός Iσραήλ προτρέπεται να δεχθεί τη Διαθήκη  ( 29 / 1 - 15 )

* H παιδαγωγική τού Θεού στην παρακοή και στη μετάνοια ( 29 / 16 - 30 / 20 )

4. Tελευταία λόγια και έργα τού Mωυσή ( 31 / 1 - 33 / 29 )

5. O θάνατος του Mωυσή ( 34 / 1 - 12 ).

Tο Δευτερονόμιο είναι ένα από τα βαθύτερα και σπουδαιότερα βιβλία ήης Aγίας Γραφής. Aνάμεσα στα τέσσερα βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης, που οι πρώτοι Xριστιανοί συχνά χρησιμοποιούσαν, ήταν και το Δευτερονόμιο. ( Tα  άλλα τρία ήσαν: H Γένεση, οι Ψαλμοί και ο Hσαϊας ).