ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-5, 6-10,

11-14.

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Ε ι σ α γ ω γ ή

 

'Οπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή του προηγούμενου προφήτη, του Αγγαίου, ο Ζαχαρίας και ο Αγγαίος ήσαν σύγχρονοι και είχαν και οι δυο τους αποσταλεί από τον Θεό για να ενθαρρύνουν τον λαό στην ανοικοδόμηση του Ναού. Και ενώ ο πρώτος, ο Αγγαίος, τους ενθάρρυνε στο να ξεκινήσουν ξανά με την ανοικοδόμηση, ο δεύτερος, Ζαχαρίας φροντίζει να τους ελευθερώσει από το πνεύμα τής αποθάρρυνσης και της κατάθλιψης. Ο Ζαχαρίας είναι γιος τού Ιδδώ και, προφανώς, ιερέας.

Το βιβλίο τού Ζαχαρία χωρίζεται σε δύο μέρη: Κεφάλαια 1-8, τα οποία αναφέρονται σε γεγονότα της εποχής τού Αγγαίου (520 πΧ) και, κατά κάποιον τρόπο, δίνουν συμπληρωματικά στοιχεία στα όσα αναφέρει ο Αγγαίος.

Στα κεφάλαια αυτά υπάρχουν θαυμάσιες αλήθειες, τις οποίες ο Θεός αποκάλυψε στον Ζαχαρία με οράσεις.

Κεφάλαια 9-14, οι προφητικές τους εικόνες φωτίζουν σαν τεράστιοι προβολείς τα συμβάντα των έσχατων καιρών. Σχεδόν ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η γνησιότητα του πρώτου μέρους τού βιβλίου ούτε η πατρότητά του, ότι προέρχεται από το χέρι τού προφήτη Ζαχαρία. Αντίθετα, αντιρρήσεις υπήρξαν για το δεύτερο μέρος του, λόγω τού ύφους και της συγγραφικής γλώσσας, που είναι πιο αναπτυγμένη. 'Ομως, όλα τα χειρόγραφα του βιβλίου τού Ζαχαρία, ακόμα κι εκείνο από τα χειρόγραφα του Κουμράν, περιέχουν το βιβλίο αυτό ολόκληρο, ως ένα ενιαίο σύνολο.

Το βιβλίο αυτό πρέπει να γράφτηκε στα τέλη τού έκτου με αρχές τού πέμπτου αιώνα πΧ. Παρακάτω δίνουμε μια σύντομη ανάλυση του πλουσιότατου σε μηνύματα αυτού βιβλίου:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, ΚΕΦ. 1 - 8

1. Εισαγωγή: Κάλεσμα για μετάνοια, κεφ. 1/1 - 6

2. Οι 8 οράσεις: Κεφ. 1/7 - 6/8

* Κεφ. 1/7 - 17     'Οραση 1η: Ο άνθρωπος ανάμεσα στις μυρσίνες

* Κεφ. 1/18 - 21    'Οραση 2η: Τα 4 κέρατα και οι 4 τεχνίτες

* Κεφ. 2          'Οραση 3η: Ο άνδρας με το σχοινί μέτρησης

* Κεφ. 3          'Οραση 4η: Ο μεγάλος ιερέας Ιησούς

* Κεφ. 4            'Οραση 5η: Η χρυσαφένια λυχνία και τα 2 ελιόδεντρα

* Κεφ. 5/1 - 4      'Οραση 6η: Ο τόμος που πετούσε

* Κεφ. 5/5 - 11     'Οραση 7η: Το εφά και η γυναίκα

* Κεφ. 6/1 - 8      'Οραση 8η: Οι 4 άμαξες

3. Το στεφάνωμα του Ιησού, κεφ. 6/9 - 15

4. Η αληθινή νηστεία, κεφ. 7

5.  Υπόσχεση σωτηρίας για τον Ισραήλ και τα 'Εθνη, κεφ. 8

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, ΚΕΦ. 9 - 14

1. Δεύτερος κύκλος προφητειών, κεφ. 9 - 11

* Κεφ. 9/1 - 8       Εξαγγελία κρίσης στους εχθρούς από βορρά

* Κεφ. 9/9 - 13      Ο Βασιλιάς τής Ειρήνης

* Κεφ. 9/14 - 11/3   Ο θρίαμβος του λαού τής Σιών

* Κεφ. 11/4 - 17     Ο καλός και ο κακός ποιμένας

2. Τρίτος κύκλος προφητειών, κεφ. 12 - 14

* Κεφ. 12/1 - 9      Η Ιερουσαλήμ, ένα ποτήρι ζάλης

* Κεφ. 12/10 - 14    Η αναγνώριση του Μεσσία. Ημέρες μετάνοιας

* Κεφ. 13               Πηγή καθαρισμού

* Κεφ. 14/1 - 11     Η Ημέρα τού Κυρίου

* Κεφ. 14/12 - 21    Παγκόσμιος πυρηνικός πόλεμος.