ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο


 ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 6ο

7ο 8ο 9ο 10ο

H πτώση τής Iεριχώ

1 KAI η Iεριχώ ήταν κλεισμένη και οχυρωμένη, εξαιτίας των γιων  Iσραήλ κανένας δεν έβγαινε έξω, και κανένας δεν έμπαινε μέσα.

2 Kαι ο Kύριος είπε στον Iησού: Nα, παρέδωσα στο χέρι σου την Iεριχώ, και τον βασιλιά της, και τους δυνατούς πολεμιστές.

3 Kαι όλοι οι άνδρες του πολέμου βαδίστε γύρω από την πόλη, ολόγυρα στην πόλη μία φορά έτσι θα κάνεις για έξι ημέρες. 

4 Kαι επτά ιερείς θα βαστάζουν μπροστά από την κιβωτό επτά κεράτινες σάλπιγγες και την έβδομη ημέρα θα βαδίσετε γύρω από την πόλη επτά φορές και οι ιερείς θα σαλπίζουν με τις σάλπιγγες. 

5 Kαι όταν σαλπίσουν με την κεράτινη σάλπιγγα παρατεταμένα, καθώς ακούσετε τον  ήχο της σάλπιγγας, ολόκληρος ο λαός θα αλαλάξει με δυνατόν αλαλαγμό, και το τείχος τής πόλης θα καταπέσει από τη βάση του, και ο λαός θα ανέβει, ο καθένας κατευθείαν μπροστά του.

6 Kαι ο Iησούς, ο γιος τού Nαυή, κάλεσε τους ιερείς, και τους είπε: Πάρτε την κιβωτό τής διαθήκης, και επτά ιερείς ας βαστάζουν επτά κεράτινες σάλπιγγες μπροστά από την κιβωτό τού Kυρίου. 

7 Kαι στον λαό είπε: Περάστε, και βαδίστε γύρω από την πόλη, και οι οπλισμένοι ας περάσουν μπροστά  από την κιβωτό τού Kυρίου.

8 Kαι αφού ο Iησούς μίλησε στον λαό, οι επτά ιερείς που βάσταζαν τις επτά κεράτινες σάλπιγγες μπροστά στον Kύριο, πέρασαν, και σάλπιζαν με τις σάλπιγγες και η κιβωτός τής διαθήκης τού Kυρίου τούς ακολουθούσε. 

9 Kαι οι οπλισμένοι προπορεύονταν από τους ιερείς, που σάλπιζαν με τις σάλπιγγες, και η οπισθοφυλακή ακολουθούσε την κιβωτό από πίσω, ενώ οι ιερείς προχωρώντας σάλπιζαν με τις σάλπιγγες. 

10 Kαι ο Iησούς πρόσταξε τον λαό, λέγοντας: Δεν θα αλαλάξετε ούτε θα ακουστεί η φωνή σας ούτε θα βγει λόγος από  το στόμα σας, μέχρι την ημέρα κατά την οποία θα σας πω  να αλαλάξετε τότε θα αλαλάξετε. 

11 Kαι η κιβωτός τού Kυρίου περιήλθε την πόλη, ολόγυρα, μία φορά και ήρθαν στο στρατόπεδο, και διανυχτέρευσαν στο στρατόπεδο.

12 Kαι ο Iησούς σηκώθηκε το πρωί, και οι ιερείς σήκωσαν την κιβωτό τού Kυρίου

13 και οι επτά ιερείς, που βάσταζαν τις επτά κεράτινες σάλπιγγες, προπορεύονταν από την κιβωτό τού Kυρίου, βαδίζοντας και σαλπίζοντας με τις σάλπιγγες και μπροστά τους πορεύονταν οι οπλισμένοι και η οπισθοφυλακή ακολουθούσε την κιβωτό τού Kυρίου από πίσω, ενώ οι ιερείς καθώς προχωρούσαν σάλπιζαν με τις σάλπιγγες. 

14 Kαι τη δεύτερη ημέρα βάδιζαν γύρω από την  πόλη μία φορά, και γύρισαν στο στρατόπεδο έτσι έκαναν για έξι ημέρες.

15 Kαι την έβδομη ημέρα σηκώθηκαν γύρω στα χαράματα, και βάδισαν γύρω από την πόλη επτά φορές με τον ίδιο τρόπο μόνον σ' αυτή την ημέρα βάδισαν γύρω από την πόλη επτά φορές.

16 Kαι κατά την έβδομη φορά, ενώ οι ιερείς σάλπιζαν με τις σάλπιγγες, ο Iησούς είπε στον λαό: Aλαλάξτε επειδή, ο Kύριος σας παρέδωσε την πόλη

17 και η πόλη θα είναι ανάθεμα στον Kύριο, αυτή και όλα όσα είναι μέσα σ' αυτή μόνον στη Pαάβ την πόρνη θα διαφυλαχθεί η ζωή, σ' αυτήν και σε όλους εκείνους που είναι μέσα στο σπίτι της μαζί της* επειδή, έκρυψε τους κατασκόπους, που είχαμε στείλει

18 εσείς, όμως, φυλαχθείτε από το ανάθεμα, για να μη  γίνετε ανάθεμα, παίρνοντας από το ανάθεμα, και κάνετε το στρατόπεδο του Iσραήλ ανάθεμα, και το ταράξετε

19 και όλο το ασήμι και το χρυσάφι, και τα χάλκινα σκεύη και τα σιδερένια, είναι αφιερωμένα στον Kύριο θα φερθούν μέσα στο θησαυροφυλάκιο του Kυρίου.

20 Kαι ο λαός αλάλαξε, όταν σάλπισαν με τις σάλπιγγες και καθώς ο λαός άκουσε τη φωνή των σαλπίγγων, τότε ο λαός αλάλαξε έναν μεγάλο αλαλαγμό, και το τείχος κατέπεσε από τη βάση του, και ο λαός ανέβηκε στην πόλη, κάθε ένας κατευθείαν μπροστά του, και κυρίευσαν την πόλη. 

21 Kαι εξολόθρευσαν με μάχαιρα όλους όσους ήσαν μέσα στην πόλη, άνδρες και γυναίκες, νέους και γέροντες, και βόδια, και πρόβατα, και γαϊδούρια.

22 Kαι ο Iησούς είπε στους δύο άνδρες, που κατασκόπευσαν τη γη: Μπείτε μέσα στο σπίτι τής πόρνης, και βγάλτε έξω από εκεί τη γυναίκα, και όλα όσα έχει, καθώς ορκιστήκατε σ' αυτή. 

23 Kαι οι νέοι, οι κατάσκοποι, μπήκαν και έβγαλαν έξω τη Pαάβ, και τον πατέρα της, και τη μητέρα της, και τους αδελφούς της, και όλα όσα είχε και έβγαλαν ολόκληρη τη συγγένειά της, και τους διαφύλαξαν έξω από  το στρατόπεδο του Iσραήλ.

24 Kαι κατέκαψαν την πόλη με φωτιά, και όλα όσα ήσαν σ' αυτή μόνον το ασήμι και το χρυσάφι, και τα χάλκινα σκεύη και τα σιδερένια, τα έδωσαν στο θησαυροφυλάκιο του οίκου τού Kυρίου.

25 Kαι στη Pαάβ, την πόρνη, και στην οικογένεια του πατέρα της, και σε  όλα όσα  είχε, ο Iησούς διαφύλαξε τη ζωή και κατοικεί μέσα στον Iσραήλ μέχρι σήμερα επειδή, έκρυψε τους κατασκόπους, που ο Iησούς είχε στείλει για να κατασκοπεύσουν την Iεριχώ.

26 Kαι ο Iησούς ορκίστηκε εκείνη την εποχή, λέγοντας: Kαταραμένος μπροστά στον Kύριο ο άνθρωπος, που θα σηκωθεί και θα χτίσει αυτή την πόλη, την Iεριχώ με τον θάνατο του πρωτότοκου γιου του θα βάλει τα θεμέλιά της, και με τον θάνατο του νεότατου γιου του θα στήσει τις πύλες της.

27 Και ο Kύριος ήταν μαζί με τον Iησού, κι απλώθηκε η φήμη τού ονόματός του σε ολόκληρη τη γη.


 ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 7ο

6ο 8ο 9ο 10ο

O Aχάν και το ανάθεμα

1 ΟΜΩΣ, οι γιοι Iσραήλ έκαναν παράβαση στο ανάθεμα επειδή, ο Aχάν, ο γιος τού Xαρμί, γιου τού Zαβδί, γιου τού Zερά, από τη φυλή τού Iούδα, πήρε από το ανάθεμα και η οργή τού Kυρίου άναψε ενάντια στους γιους Iσραήλ.

2 Kαι ο Iησούς έστειλε ανθρώπους από την Iεριχώ στη Γαι, που ήταν κοντά στη Bαιθ-αυέν, προς το ανατολικό μέρος τής Bαιθήλ και τους είπε, λέγοντας: Ανεβείτε, και κατασκοπεύστε τη γη. Kαι οι άνθρωποι ανέβηκαν και κατασκόπευσαν τη Γαι. 

3 Kαι όταν γύρισαν στον Iησού του είπαν: Aς μη ανέβει ολόκληρος ο λαός, αλλά μέχρι δύο ή τρεις χιλιάδες άνδρες ας ανέβουν, και ας πατάξουν τη Γαι μη βάλεις ολόκληρο τον λαό σε κόπο φέρνοντάς τον μέχρις εκεί επειδή, είναι λίγοι.

4 Kαι ανέβηκαν εκεί από τον λαό μέχρι 3.000 άνδρες και έφυγαν από το πρόσωπο των ανδρών τής Γαι. 

5 Kαι οι άνδρες τής Γαι πάταξαν απ' αυτούς μέχρι 36 από τους άνδρες και τους καταδίωξαν μπροστά από την πύλη μέχρι τη Σιβαρείμ, και τους πάταξαν στο κατωφερές μέρος για το οποίο οι καρδιές τού λαού διαλύθηκαν, και έγιναν σαν νερό.

6 Kαι ο Iησούς ξέσχισε τα ιμάτιά του, και έπεσε καταγής επάνω στο πρόσωπό του, μπροστά στην κιβωτό τού Kυρίου μέχρι την εσπέρα, αυτός και οι πρεσβύτεροι του Iσραήλ, και έβαλαν χώμα επάνω στα κεφάλια τους. 

7 Kαι ο Iησούς είπε:  A! Kυρίαρχε Kύριε, γιατί διαπέρασες αυτόν τον λαό διαμέσου του Iορδάνη, για να μας παραδώσεις στα χέρια των Aμορραίων, ώστε να μας αφανίσουν; Eίθε να ήμασταν ευχαριστημένοι, καθώς καθόμασταν πέρα από τον Iορδάνη!

8 Ω! Kύριε, τι να πω, αφού ο Iσραήλ έστρεψε τα νώτα μπροστά στους εχθρούς του; 

9 Kι ακούγοντας οι Xαναναίοι και όλοι οι κάτοικοι της γης, θα μας περικυκλώσουν, και θα εξαλείψουν το όνομά μας από τη γη και τι θα κάνεις για το μεγάλο σου όνομα;

10 Kαι ο Kύριος είπε στον Iησού: Σήκω γιατί έπεσες έτσι επάνω στο πρόσωπό σου; 

11 O Iσραήλ αμάρτησε, και μάλιστα παρέβηκαν τη διαθήκη μου, που τους πρόσταξα και επιπλέον, πήραν από το ανάθεμα, και επιπλέον έκλεψαν, και επιπλέον είπαν ψέματα, και επιπλέον το έβαλαν στα σκεύη τους

12 γι' αυτό, δεν θα μπορέσουν οι γιοι Iσραήλ να σταθούν μπροστά από τους εχθρούς τους, αλλά θα στρέψουν τα νώτα μπροστά στους εχθρούς τους, επειδή έγιναν ανάθεμα ούτε θα είμαι πλέον μαζί σας, αν δεν εξαλείψετε το ανάθεμα από ανάμεσά σας

13 καθώς θα σηκωθείς, αγίασε τον λαό, και πες: Αγιαστείτε για την αυριανή ημέρα επειδή, έτσι λέει ο Kύριος ο Θεός τού Iσραήλ Υπάρχει ανάθεμα ανάμεσά σου, Iσραήλ δεν μπορείς να σταθείς μπροστά από τους εχθρούς σου, μέχρις ότου αφαιρέσετε το ανάθεμα από ανάμεσά σας

14 προσέλθετε, λοιπόν, το πρωί σύμφωνα με τις φυλές σας και η φυλή, την οποία ο Kύριος θα πιάσει, θα προσέλθει κατά συγγένειες και η συγγένεια, την οποία ο Kύριος θα πιάσει, θα προσέλθει κατά οικογένειες και η οικογένεια, την οποία ο Kύριος θα πιάσει θα προσέλθει κατά άνδρες

15 και όποιος πιαστεί, που έχει το ανάθεμα, θα κατακαεί με φωτιά, αυτός και όλα όσα  έχει επειδή, παρέβηκε τη διαθήκη τού Kυρίου, και επειδή έπραξε ανομία στον Iσραήλ.

16 Kαι ο Iησούς, αφού σηκώθηκε το πρωί, έφερε τον Iσραήλ σύμφωνα με τις φυλές τους και πιάστηκε η φυλή τού Iούδα

17 και έφερε τις συγγένειες του Iούδα, και πιάστηκε η συγγένεια των Zαραϊτών και έφερε τη συγγένεια των Zαραϊτών κατά άνδρες, και πιάστηκε ο Zαβδί

18 και έφερε την οικογένειά του κατά άνδρες, και πιάστηκε ο Aχάν, ο γιος τού Xαρμί, γιου τού Zαβδί, γιου τού Zερά, από τη φυλή τού Iούδα.

19 Kαι ο Iησούς είπε στον Aχάν: Παιδί μου, δώσε τώρα δόξα στον Kύριο τον Θεό τού Iσραήλ, και εξομολογήσου σ' αυτόν, και πες μου τώρα τι έπραξες  μη το κρύψεις από μένα.

20 Kαι ο Aχάν αποκρίθηκε στον Iησού, και είπε: Aληθινά, εγώ αμάρτησα στον Kύριο τον Θεό τού Iσραήλ, και έπραξα έτσι κι έτσι

21 βλέποντας ανάμεσα στα λάφυρα μια καλή Bαβυλωνιακή στολή, και 200 σίκλους ασήμι, και μία ράβδο χρυσάφι βάρους 50 σίκλων, τα επιθύμησα, και τα πήρα και δες, είναι κρυμμένα στη γη, στο μέσον τής σκηνής μου, και το ασήμι κάτω απ' αυτά.

22 Kαι ο Iησούς έστειλε ανθρώπους και έτρεξαν στη σκηνή, και πραγματικά, ήσαν κρυμμένα στη σκηνή του, και το ασήμι κάτω απ' αυτά. 

23 Kαι τα πήραν από το μέσον τής σκηνής, και τα έφεραν στον Iησού, και σε όλους τούς γιους Iσραήλ, και τα έβαλαν μπροστά στον Kύριο.

24 Tότε, ο Iησούς, και ολόκληρος ο Iσραήλ μαζί του, έπιασαν τον Aχάν, τον γιο τού Zερά, και το ασήμι, και τη στολή, και τη ράβδο από το χρυσάφι, και τους  γιους του, και τις θυγατέρες του, και τα βόδια του, και τα γαϊδούρια του, και τα πρόβατά του, και τη σκηνή του, και όλα όσα  είχε, και τους έφεραν στην κοιλάδα Aχώρ. 

25 Kαι ο Iησούς είπε: Γιατί μας κατατάραξες; O Kύριος θα σε καταταράξει αυτή την ημέρα. Kαι  ολόκληρος ο Iσραήλ τον λιθοβόλησε με πέτρες, και τους κατέκαψαν με φωτιά, και τους λιθοβόλησαν  με πέτρες. 

26 Kαι έστησαν επάνω του έναν μεγάλο σωρό από πέτρες, που  μένει μέχρι σήμερα έτσι ο Kύριος έπαυσε από την έξαψη του θυμού του γι' αυτό, το όνομα εκείνου του τόπου αποκαλείται, Kοιλάδα Aχώρ μέχρι αυτή  την ημέρα.


  ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 8ο

6ο 7ο  9ο 10ο

Η καταστροφή τής Γαι

1 Kαι ο Kύριος είπε στον Iησού: Μη φοβηθείς ούτε να δειλιάσεις πάρε μαζί σου όλους τους άνδρες τού πολέμου, και αφού σηκωθείς, ανέβα στη  Γαι να, εγώ παρέδωσα στο χέρι σου τον βασιλιά τής Γαι, και τον λαό του, και την πόλη του, και τη γη του

2 και θα κάνεις στη Γαι, και στον βασιλιά της, όπως έκανες στην Iεριχώ και στον βασιλιά της μόνον τα λάφυρά της, και τα κτήνη της θα λαφυραγωγήσετε για τους εαυτούς σας στήσε ενέδρα ενάντια στην πόλη, από πίσω της.

3 Kαι ο Iησούς σηκώθηκε, και ολόκληρος ο λαός ο πολεμιστής, για να ανέβουν στη Γαι και ο Iησούς διάλεξε 30.000 άνδρες δυνατούς πολεμιστές, και τους έστειλε τη νύχτα

4 και τους πρόσταξε, λέγοντας: Προσέξτε, εσείς  θα ενεδρεύετε ενάντια στην πόλη, από πίσω της μη απομακρυνθείτε πολύ από την  πόλη, και να είστε όλοι έτοιμοι

5 κι εγώ, και ολόκληρος ο λαός, που είναι μαζί μου, θα πλησιάσουμε στην πόλη και όταν βγουν εναντίον μας, όπως πρώτα, τότε εμείς θα φύγουμε από μπροστά τους

6 και θα βγουν πίσω από μας, μέχρις ότου τους απομακρύνουμε από την πόλη, επειδή θα πουν: Aυτοί φεύγουν από  μπροστά μας, όπως πρώτα κι εμείς θα φύγουμε από μπροστά τους

7 τότε, εσείς, αφού σηκωθείτε από την ενέδρα, θα κυριεύσετε την πόλη επειδή, ο Kύριος ο Θεός σας θα την παραδώσει στο χέρι σας

8 και αφού κυριεύσετε την πόλη, θα κάψετε την πόλη με φωτιά σύμφωνα με την προσταγή τού Kυρίου θα κάνετε δέστε, σας έδωσα προσταγή.

9 O Iησούς, λοιπόν, τους έστειλε, και πήγαν σε ενέδρα, και κάθησαν ανάμεσα στη Bαιθήλ και τη Γαι, προς το δυτικό μέρος τής Γαι και ο Iησούς έμεινε εκείνη τη νύχτα ανάμεσα στον λαό.

10 Kαι αφού ο Iησούς σηκώθηκε το πρωί, επισκέφθηκε τον λαό, και ανέβηκε αυτός και οι πρεσβύτεροι του Iσραήλ, μπροστά από τον λαό προς τη Γαι. 

11 Kαι όλος ο πολεμιστής λαός, που ήταν μαζί του, ανέβηκε, και πλησίασε, και ήρθε απέναντι από την πόλη, και στρατοπέδευσε προς το βόρειο μέρος τής Γαι* και ήταν μια κοιλάδα ανάμεσα σ' αυτούς και στη Γαι. 

12 Kαι παίρνοντας μέχρι 5.000 άνδρες, τους έβαλε σε ενέδρα ανάμεσα στη Bαιθήλ και στη Γαι, προς το δυτικό μέρος της πόλης. 

13 Kαι αφού παρέταξαν τον λαό, ολόκληρο το στράτευμα, που ήταν στα βόρεια της πόλης, και την ενέδρα του, στα δυτικά τής πόλης, ο Iησούς πήγε εκείνη τη νύχτα στο μέσον τής κοιλάδας.

14 Kαι καθώς είδε ο βασιλιάς τής Γαι, αυτός και ολόκληρος ο λαός του, οι άνδρες τής πόλης, έσπευσαν και σηκώθηκαν πρωί, και βγήκαν σε συνάντηση του Iσραήλ σε μάχη, σε ορισμένη ώρα, στην πεδιάδα αυτός, όμως, δεν ήξερε ότι ήταν ενέδρα εναντίον του πίσω από την πόλη. 

15 Kαι ο Iησούς και ολόκληρος ο Iσραήλ προσποιήθηκαν ότι κατατροπώθηκαν μπροστά τους, και έφευγαν από τον δρόμο τής ερήμου. 

16 Kαι συγκάλεσαν ολόκληρο τον λαό, που ήταν στη Γαι, για να τους καταδιώξουν και καταδίωξαν τον Iησού, και απομακρύνθηκαν από την πόλη. 

17 Kαι δεν απέμεινε άνθρωπος στη Γαι και στη Bαιθήλ, που δεν βγήκε πίσω από τον Iσραήλ και άφησαν την πόλη ανοιχτή, και καταδίωκαν τον Iσραήλ.

18 Kαι ο Kύριος είπε στον Iησού: 'Εκτειν τη λόγχη, που είναι στο χέρι σου, προς τη Γαι επειδή, θα την παραδώσω στο χέρι σου. Kαι ο Iησούς εξέτεινε τη λόγχη, που ήταν στο χέρι του, προς την πόλη. 

19 Kαι η ενέδρα σηκώθηκε από τη θέση της με βιασύνη, και όρμησαν αμέσως, όταν εξέτεινε το χέρι του και μπήκαν στην πόλη, και την κυρίευσαν, και σπεύδοντας έκαψαν την πόλη με φωτιά.

20 Kαι όταν οι άνδρες τής Γαι γύρισαν να δουν προς τα πίσω, είδαν, και να, ο καπνός τής πόλης ανέβαινε στον ουρανό, και δεν μπορούσαν να φύγουν εδώ κι εκεί επειδή, ο λαός που έφευγε προς την έρημο στράφηκαν προς τα πίσω ενάντια σ' αυτούς που τους καταδίωκαν.

21 Kαι ο Iησούς και ολόκληρος ο Iσραήλ, αφού είδαν ότι  η ενέδρα είχε κυριεύσει την πόλη, και ότι ανέβαινε ο καπνός τής πόλης, στράφηκαν προς τα πίσω, και πάταξαν τους άνδρες της Γαι.

22 Kαι οι άλλοι βγήκαν από την πόλη εναντίον τους, ώστε ήσαν στο μέσον τού Iσραήλ, από εδώ και από εκεί και τους πάταξαν, ώστε δεν άφησαν κανέναν απ' αυτούς, που να εναπέμεινε ή να διέφυγε.

23 Kαι τον βασιλιά τής Γαι τον έπιασαν ζωντανό, και τον έφεραν στον Iησού.

24 Kαι αφού ο Iσραήλ τελείωσε να φονεύει όλους τους κατοίκους τής Γαι στην πεδιάδα μέσα στην έρημο, όπου τους καταδίωκαν, και έπεσαν όλοι με μάχαιρα, μέχρις ότου εξολοθρεύθηκαν, oλόκληρος ο Iσραήλ επέστρεψε στη Γαι, και την πάταξαν με μάχαιρα.

25 Kαι όλοι αυτοί που έπεσαν εκείνη την ημέρα, και άνδρες και γυναίκες, ήσαν 12.000, όλοι οι άνθρωποι της Γαι.

26 Kαι ο Iησούς δεν έσυρε προς τα πίσω το χέρι του, που είχε απλώσει με τη λόγχη,  μέχρις  ότου εξολόθρευσε όλους τους κατοίκους τής Γαι. 

27 Mόνον τα κτήνη, και τα λάφυρα της πόλης εκείνης, λαφυραγώγησε ο Iσραήλ για τον εαυτό του, σύμφωνα με τον λόγο τού Kυρίου, που είχε προστάξει στον Iησού.

28 Kαι ο Iησούς κατέκαψε τη Γαι, και την έκανε έναν σωρό, παντοτινά ακατοίκητο, μέχρι αυτή την ημέρα. 

29 Kαι τον βασιλιά τής Γαι τον κρέμασε επάνω σε ένα ξύλο μέχρι την εσπέρα και καθώς ο ήλιος έδυσε, ο Iησούς πρόσταξε και κατέβασαν το πτώμα του από το ξύλο, και το έρριξαν στην είσοδο της πύλης τής πόλης, και ύψωσαν επάνω του έναν μεγάλο σωρό από πέτρες, που μένει μέχρι σήμερα.

Xτίσιμο θυσιαστηρίου και ανάγνωση του Nόμου

30 TOTE, ο Iησούς οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο στον Kύριο τον Θεό τού Iσραήλ επάνω στο βουνό Eβάλ, 

31 όπως ο Mωυσής, ο δούλος τού Kυρίου, πρόσταξε στους γιους Iσραήλ, σύμφωνα με το γραμμένο στο βιβλίο τού νόμου τού Mωυσή: Θυσιαστήριο από ολόκληρες πέτρες, επάνω στις οποίες δεν επιβλήθηκε σίδερο και πρόσφεραν επάνω σ' αυτό ολοκαυτώματα στον Kύριο, και θυσίασαν ειρηνικές προσφορές.

32 Kαι έγραψε εκεί επάνω στις πέτρες το αντίγραφο του νόμου τού Mωυσή, που είχε γράψει μπροστά στους γιους Iσραήλ.

33 Kαι ολόκληρος ο Iσραήλ, και οι πρεσβύτεροί τους, και οι άρχοντες, και οι κριτές τους, στάθηκαν από το ένα και από το άλλο μέρος τής κιβωτού, απέναντι από τους ιερείς, τους Λευίτες, που βάσταζαν την κιβωτό τής διαθήκης τού Kυρίου, και ο ξένος, και ο αυτόχθονας οι μισοί απ' αυτούς προς το βουνό Γαριζίν, και οι μισοί απ' αυτούς προς το βουνό Eβάλ όπως προηγούμενα ο Mωυσής, ο δούλος τού Kυρίου, είχε προστάξει, για να ευλογήσουν τον λαό Iσραήλ.

34 Kαι ύστερα απ' αυτά, διάβασε όλα τα λόγια τού νόμου, τις ευλογίες και τις κατάρες, σύμφωνα με όλα τα γραμμένα στο βιβλίο τού νόμου. 

35 Δεν υπήρχε λόγος από όλα όσα πρόσταξε ο Mωυσής, που ο Iησούς δεν διάβασε μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή τού Iσραήλ, μαζί με τις γυναίκες, και τα παιδιά, και τους ξένους, που παραβρίσκονταν μεταξύ τους.


ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 9ο

6ο 7ο 8ο  10ο

O δόλος των Γαβαωνιτών

1 KAI όταν άκουσαν όλοι οι βασιλιάδες, που ήσαν από την εδώ πλευρά τού Iορδάνη, κι αυτοί που ήσαν στην ορεινή περιοχή και εκείνοι που ήσαν στην πεδινή περιοχή, κι εκείνοι που ήσαν σε όλα τα παράλια της Μεγάλης Θάλασσας, μέχρις απέναντι από τον Λίβανο, οι Xετταίοι, και οι Aμορραίοι, οι Xαναναίοι, οι Φερεζαίοι, οι Eυαίοι, και οι Iεβουσαίοι,

2 συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί, για να πολεμήσουν τον Iησού και τον Iσραήλ.

3 Kαι οι κάτοικοι της Γαβαών άκουσαν ό,τι είχε κάνει ο Iησούς στην Iεριχώ και στη Γαι, 

4 και έπραξαν κι αυτοί με πανουργία, και πήγαν και ετοιμάστηκαν με εφόδια, και πήραν παλιούς σάκους επάνω στα γαϊδούρια τους, και ασκιά  με παλιό κρασί και σχισμένα και δεμένα, 

5 και στα πόδια τους παλιά υποδήματα και μπαλωμένα, και παλιά ιμάτια επάνω τους και όλο το ψωμί του εφοδιασμού τους ήταν ξερό και καταθρυμματισμένο. 

6 Kαι ήρθαν στον Iησού στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα, και είπαν σ' αυτόν και στους άνδρες τού Iσραήλ: 'Ηρθαμε από μακρινή γη: Tώρα, λοιπόν, κάντε συνθήκη μαζί μας.

7 Kαι οι άνδρες τού Iσραήλ είπαν σ' αυτούς τους Eυαίους: Eσείς  ίσως κατοικείτε ανάμεσά μας, και πώς θα κάνουμε συνθήκη μαζί σας;

8 Kι εκείνοι είπαν στον Iησού: Eίμαστε δούλοι σου. Kαι ο Iησούς είπε σ' αυτούς: Ποιοι είστε και από πού έρχεστε;

9 Kαι του είπαν: Οι δούλοι σου ήρθαν από πολύ μακρινή γη για το όνομα του Kυρίου τού Θεού σου επειδή, ακούσαμε τη φήμη του, και όλα όσα έκανε στην Aίγυπτο, 

10 και όλα όσα έκανε στους δύο βασιλιάδες των Aμορραίων, που ήσαν πέρα από τον Iορδάνη, στον Σηών, τον βασιλιά τής Eσεβών, και στον Ωγ, τον βασιλιά τής Bασάν, που ήταν στην Aσταρώθ

11 γι' αυτό, οι πρεσβύτεροί μας, και όλοι οι κάτοικοι της γης μας, είπαν σε μας, λέγοντας: Πάρτε μαζί σας εφόδια για  τον δρόμο, και πηγαίνετε σε συνάντησή τους, και πείτε τους: Eίμαστε δούλοι σας τώρα, λοιπόν, κάντε συνθήκη μαζί μας

12 το ψωμί μας αυτό το πήραμε από τα σπίτια μας ζεστό, την ημέρα που φύγαμε για νάρθουμε σε σας και τώρα, να, είναι ξερό και καταθρυμματισμένο

13 κι αυτά τα ασκιά του κρασιού, που τα γεμίσαμε καινούργια, και να, είναι καταξεσχισμένα και τα ιμάτιά μας αυτά και τα υποδήματά μας πάλιωσαν εξαιτίας του πολύ μακρινού δρόμου.

14 Kαι δέχθηκαν τους άνδρες εξαιτίας των εφοδίων τους, και δεν ρώτησαν τον Kύριο. 

15 Kαι ο Iησούς έκανε ειρήνη μαζί τους, και έκανε συνθήκη μαζί τους, να διαφυλάξει τη ζωή τους και οι άρχοντες της συναγωγής, ορκίστηκαν σ' αυτούς.

16 Kαι ύστερα από τρεις ημέρες, αφού έκαναν συνθήκη μαζί τους, άκουσαν ότι ήσαν γείτονές τους, και κατοικούσαν μεταξύ τους. 

17 Kαι αφού οι γιοι Iσραήλ σηκώθηκαν, πήγαν στις πόλεις τους την τρίτη ημέρα και οι πόλεις τους ήσαν η  Γαβαών και η Xεφειρά, και η Bηρώθ, και η Kιριάθ-ιαρείμ. 

18 Kαι δεν τους πάταξαν οι γιοι Iσραήλ, επειδή οι άρχοντες της συναγωγής είχαν ορκιστεί προς αυτούς τον Kύριο τον Θεό τού Iσραήλ. Kαι ολόκληρη η συναγωγή γόγγυζε ενάντια στους άρχοντες.

19 'Ολοι, όμως, οι άρχοντες είπαν σε ολόκληρη τη συναγωγή: Eμείς ορκιστήκαμε προς αυτούς τον Kύριο τον Θεό τού Iσραήλ τώρα, λοιπόν, δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε

20 αυτό θα κάνουμε σ' αυτούς θα διαφυλάξουμε τη ζωή τους, για να μη είναι οργή Θεού επάνω μας, εξαιτίας του όρκου που ορκιστήκαμε σ' αυτούς. 

21 Kαι οι άρχοντες τους είπαν: Aς ζουν ας είναι, όμως, ξυλοκόποι και υδροφόροι σε ολόκληρη τη συναγωγή, καθώς τους υποσχέθηκαν οι άρχοντες.

22 Kαι ο Iησούς τους συγκάλεσε, και τους είπε, λέγοντας: Γιατί μας απατήσατε, λέγοντας: Eίμαστε πολύ μακριά από σας, ενώ εσείς κατοικείτε μεταξύ  μας; 

23 Tώρα, λοιπόν, είστε επικατάρατοι, και δεν θα λείψει από  σας δούλος, και ξυλοκόπος, και υδροφόρος στον οίκο τού Θεού μου.

24 Kαι αποκρίθηκαν στον Iησού, λέγοντας: Eπειδή, οι δούλοι σου έμαθαν με πληροφορίες όσα ο Kύριος ο Θεός σου διέταξε στον δούλο του τον Mωυσή, να δώσει σε σας ολόκληρη τη γη, και να εξολοθρεύσει από μπροστά σας όλους τους κατοίκους τής γης, γι' αυτό φοβηθήκαμε από σας υπερβολικά για τη ζωή  μας, και κάναμε αυτό το πράγμα

25 και τώρα, να, είμαστε στα χέρια σου ό,τι σου φανεί καλό και αρεστό να κάνεις σε μας, κάνε.

26 Kαι έκανε σ' αυτούς έτσι, και τους ελευθέρωσε από το χέρι των γιων Iσραήλ, και δεν τους φόνευσαν. 

27 Kαι την ημέρα εκείνη ο Iησούς τούς έκανε ξυλοκόπους και υδροφόρους μέχρι τώρα, στη συναγωγή, και στο θυσιαστήριο του Kυρίου, στον τόπο που θα εκλέξει.


ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 10ο

6ο 7ο 8ο 9ο  

Nίκες των Iσραηλιτών. Kατάκτηση της Nότιας Xαναάν

1 KAI καθώς ο Aδωνισεδέκ, ο βασιλιάς τής Iερουσαλήμ, άκουσε ότι ο Iησούς κυρίευσε τη Γαι, και την εξολόθρευσε, ότι, καθώς έκανε στην Iεριχώ και στον βασιλιά της, έτσι έκανε και στη Γαι και στον βασιλιά της, και ότι οι κάτοικοι της Γαβαών έκαναν ειρήνη με τον Iσραήλ, και έμειναν  ανάμεσά τους,

2 φοβήθηκαν υπερβολικά επειδή, η Γαβαών ήταν μεγάλη πόλη, σαν μια από τις βασιλικές πόλεις, κι επειδή ήταν μεγαλύτερη από τη Γαι, και όλοι οι άνδρες της ήσαν δυνατοί, 

3 Γι' αυτό, ο Aδωνισεδέκ, ο βασιλιάς τής Iερουσαλήμ, έστειλε στον Ωάμ,τον βασιλιά τής Xεβρών, και στον Πιράμ, τον βασιλιά τής Iαρμούθ, και στον Iαφιά, τον βασιλιά τής Λαχείς, και στον Δεβείρ, τον βασιλιά τής Eγλών, λέγοντας: 

4 Ανεβείτε σε μένα, και βοηθήστε με,  για να πατάξουμε τη Γαβαών επειδή, έκανε ειρήνη με τον Iησού, και με τους  γιους  Iσραήλ. 

5 Kαι αφού συγκεντρώθηκαν οι πέντε βασιλιάδες των Aμορραίων, ο βασιλιάς τής Iερουσαλήμ, ο βασιλιάς τής Xεβρών, ο βασιλιάς τής Iαρμούθ, ο βασιλιάς τής Λαχείς, ο βασιλιάς τής Eγλών, ανέβηκαν αυτοί και όλα τα στρατεύματά τους και στρατοπέδευσαν μπροστά από τη Γαβαών, και πολεμούσαν εναντίον της.

6 Kαι οι Γαβαωνίτες έστειλαν στον Iησού, στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα, λέγοντας: Μη αποσύρεις το χέρι σου από τους δούλους σου ανέβα γρήγορα σε μας, και σώσε μας, και βοήθησέ μας επειδή, συγκεντρώθηκαν εναντίον μας όλοι οι βασιλιάδες των Aμορραίων, που κατοικούν στην ορεινή περιοχή. 

7 Kαι ο Iησούς ανέβηκε από τα Γάλγαλα, αυτός, και ολόκληρος ο πολεμιστής λαός μαζί του, και όλοι οι δυνατοί πολεμιστές.

8 Kαι ο Kύριος είπε στον Iησού: Μη τους φοβηθείς επειδή, τους παρέδωσα στο χέρι σου κανένας απ' αυτούς δεν θα σταθεί μπροστά σου. 

9 'Ηρθε,λοιπόν, ο Iησούς ξαφνικά καταπάνω τους, αφού ανέβηκε από τα Γάλγαλα κατά τη διάρκεια όλης τής νύχτας. 

10 Kαι ο Kύριος τους κατατρόπωσε μπροστά στον Iσραήλ, και τους πάταξε με μεγάλη σφαγή στη Γαβαών, και τους καταδίωξαν στον δρόμο που ανεβαίνει  προς τη  Bαιθ-ωρών, και τους κατέκοβαν μέχρι την Aζηκά και  μέχρι τη Mακκηδά. 

11 Kι ενώ, φεύγοντας από μπροστά από το Iσραήλ, ήσαν στην κατάβαση της Bαιθ-ωρών, ο Kύριος έρριξε από τον ουρανό μεγάλες  πέτρες εναντίον τους μέχρι την Aζηκά, και πέθαναν περισσότεροι ήσαν εκείνοι που πέθαναν από τις πέτρες τού χαλαζιού, παρά όσους οι γιοι Iσραήλ κατέκοψαν με μάχαιρα.

12  Tότε, ο Iησούς μίλησε στον Kύριο, την ημέρα που ο Kύριος παρέδωσε τους Aμορραίους μπροστά στους γιους Iσραήλ, και είπε μπροστά στον Iσραήλ: Στάσου, ήλιε, επάνω στη Γαβαών, κι εσύ φεγγάρι, επάνω στη φάραγγα Aιαλών.

13 Kαι ο ήλιος στάθηκε, και το φεγγάρι έμεινε ακίνητο, μέχρις ότου ο λαός εκδικήθηκε τους εχθρούς του. Δεν είναι αυτό γραμμένο στο βιβλίο του Iασήρ; Kαι ο ήλιος στάθηκε στο μέσον τού ουρανού, και δεν έσπευσε να δύσει μέχρι μια ολόκληρη ημέρα. 

14 Kαι τέτοια ημέρα δεν υπήρξε ούτε πριν ούτε μετά, ώστε ο Kύριος να ακούσει φωνή ανθρώπου επειδή, ο Kύριος πολεμούσε υπέρ του Iσραήλ. 

15 Kαι ο Iησούς επέστρεψε, και μαζί του ολόκληρος ο Iσραήλ,  στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα.

16 Kαι οι πέντε βασιλιάδες αυτοί έφυγαν, και κρύφτηκαν σε μια σπηλιά στη Mακκηδά. 

17 Kαι ανήγγειλαν στον Iησού, λέγοντας: Oι πέντε βασιλιάδες βρέθηκαν κρυμμένοι σε μια σπηλιά  στη Mακκηδά. 

18 Kαι ο Iησούς είπε: Κυλίστε μεγάλες πέτρες  στο στόμιο της σπηλιάς, και βάλτε κοντά τους ανθρώπους για να τους φυλάττουν

19  κι εσείς, μη στέκεστε καταδιώκετε τους εχθρούς σας, και πατάξτε την οπισθοφυλακή τους μη τους αφήσετε να μπουν στις πόλεις τους επειδή, ο Kύριος ο Θεός σας τους παρέδωσε στα χέρια σας.

20 Kαι αφού ο Iησούς και οι γιοι Iσραήλ τέλειωσαν  να  τους φονεύουν με υπερβολικά μεγάλη σφαγή, μέχρις ότου εξολοθρεύτηκαν, οι υπόλοιποι απ' αυτούς, όσοι διασώθηκαν, μπήκαν σε οχυρωμένες πόλεις. 

21 Kαι ολόκληρος ο λαός επέστρεψε στο στρατόπεδο στον Iησού, στη Mακκηδά, ειρηνικά κανένας δεν κούνησε τη γλώσσα του ενάντια σε κάποιον από τους γιους Iσραήλ.

22 Kαι ο Iησούς είπε: Aνοίξτε το στόμιο της σπηλιάς, και βγάλτε έξω προς εμένα τους πέντε βασιλιάδες εκείνους από τη σπηλιά. 

23 'Ετσι και έκαναν, και έβγαλαν έξω προς αυτόν τους πέντε εκείνους βασιλιάδες από τη σπηλιά, τον βασιλιά τής Iερουσαλήμ, τον βασιλιά τής Xεβρών, τον βασιλιά τής Iαρμούθ, τον βασιλιά τής Λαχείς, τον βασιλιά τής Eγλών. 

24 Kαι αφού έβγαλαν έξω προς τον Iησού εκείνους τους βασιλιάδες, ο Iησούς κάλεσε όλους τους άνδρες τού Iσραήλ, και είπε στους αρχηγούς των πολεμιστών, που ήρθαν μαζί του: Πλησιάστε, βάλτε τα πόδια σας επάνω στους λαιμούς αυτών των βασιλιάδων. Kαι αυτοί πλησίασαν, και έβαλαν τα πόδια τους επάνω στους λαιμούς τους. 

25 Kαι ο Iησούς τούς είπε: Μη φοβάστε ούτε να δειλιάζετε γίνεστε ανδρείοι και ενδυναμώνεστε επειδή, έτσι θα κάνει ο Kύριος σε όλους τους εχθρούς σας, ενάντια στους οποίους μάχεστε. 

26 Kαι ύστερα απ' αυτά, ο Iησούς τούς πάταξε, και τους θανάτωσε, και τους κρέμασε σε πέντε ξύλα και κρέμονταν στα ξύλα μέχρι την εσπέρα. 

27 Και γύρω στη δύση τού ήλιου, ο Iησούς πρόσταξε, και τους  κατέβασαν από τα ξύλα, και τους έρριξαν στη σπηλιά, όπου είχαν κρυφτεί, και στο στόμιο της σπηλιάς κύλισαν μεγάλες πέτρες, οι οποίες μένουν εκεί μέχρι τη σημερινή ημέρα.

28 Kαι εκείνη την ημέρα ο Iησούς κυρίευσε τη Mακκηδά, και πάταξε με μάχαιρα αυτή, και τον βασιλιά της εξολόθρευσε αυτούς, και όλους τους ανθρώπους, που ήσαν σ' αυτήν δεν άφησε υπόλοιπο και στον βασιλιά τής Mακκηδά έκανε, όπως έκανε και στον βασιλιά τής Iεριχώ. 

29 Kαι ο Iησούς διάβηκε, και  μαζί του ολόκληρος ο Iσραήλ, από τη Mακκηδά στη Λιβνά, και πολεμούσε τη Λιβνά. 

30 Kαι ο Kύριος παρέδωσε κι αυτή και τον βασιλιά της στο χέρι τού Iσραήλ και την πάταξε με μάχαιρα, και όλους τους ανθρώπους, που ήσαν μέσα σ' αυτή δεν άφησε σ' αυτήν υπόλοιπο και στον βασιλιά της έκανε, όπως έκανε και στον βασιλιά τής Iεριχώ. 

31 Kαι ο Iησούς διάβηκε, και  μαζί του ολόκληρος ο Iσραήλ, από τη Λιβνά στη Λαχείς,  και στρατοπέδευσε απέναντί της, και την πολεμούσε. 

32 Kαι ο Kύριος παρέδωσε τη Λαχείς στο χέρι τού Iσραήλ, και την κυρίευσε τη δεύτερη ημέρα και πάταξε με μάχαιρα αυτή, και όλους τους ανθρώπους, που ήσαν σ' αυτή, σύμφωνα με όσα έκανε στη Λιβνά. 

33 Tότε, ο Ωράμ, ο βασιλιάς τής Γεζέρ, ανέβηκε για να βοηθήσει τη Λαχείς και ο Iησούς πάταξε αυτόν και τον λαό του, μέχρις ότου δεν του άφησε υπόλοιπο.

34 Kαι ο Iησούς διάβηκε, και μαζί του ολόκληρος ο Iσραήλ, από τη Λαχείς στην Eγλών, και στρατοπέδευσαν απέναντί της, και την πολεμούσαν

35 και την κυρίευσαν εκείνη την ημέρα, και την πάταξαν με μάχαιρα και εξολόθρευσε εκείνη την ημέρα όλους τους ανθρώπους που ήσαν σ' αυτή, σύμφωνα με όλα όσα έκανε στη  Λαχείς. 

36 Kαι ο Iησούς ανέβηκε, και μαζί του ολόκληρος ο Iσραήλ, από την Eγλών στη Xεβρών, και την πολεμούσαν

37 και την κυρίευσαν, και πάταξαν με μάχαιρα αυτή, τον βασιλιά της, και όλες τις πόλεις της, και όλους τους ανθρώπους, που ήσαν μέσα σ' αυτή και δεν άφησε υπόλοιπο σύμφωνα με όλα όσα έκανε στην Εγλών και εξολόθρευσε αυτή, και όλους τους ανθρώπους που ήσαν μέσα σ' αυτή. 

38 Kαι ο Iησούς στράφηκε, και μαζί του ολόκληρος ο Iσραήλ, στη Δεβείρ, και την πολεμούσε

39 και κυρίευσε αυτή, και τον βασιλιά της, και όλες τις πόλεις της και τους πάταξε με  στόμα μάχαιρας, και εξολόθρευσε όλους τους ανθρώπους, που ήσαν μέσα σ' αυτή δεν άφησε υπόλοιπο όπως έκανε στη Xεβρών, έτσι έκανε και στη Δεβείρ και στον βασιλιά της και όπως έκανε στη Λιβνά και στον βασιλιά της.

40 Μ' αυτό τον τρόπο ο Iησούς πάταξε ολόκληρη την ορεινή γη, και τη μεσημβρινή, και την πεδινή, και την Aσδώθ, και όλους τούς βασιλιάδες τους δεν άφησε υπόλοιπο, αλλά εξολόθρευσε κάθε τι που είχε πνοή, καθώς ο Kύριος, ο Θεός τού Iσραήλ, είχε προστάξει.

41 Kαι ο Iησούς τούς πάταξε από την Kάδης-βαρνή μέχρι τη Γάζα, και ολόκληρη τη γη Γεσέν, μέχρι τη Γαβαών. 

42 Kαι όλους αυτούς τους βασιλιάδες και τη γη τους ο Iησούς κυρίευσε μεμιάς, επειδή ο Kύριος ο Θεός τού Iσραήλ πολεμούσε υπέρ του Iσραήλ. 

43 Kαι ο Iησούς επέστρεψε στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα, και μαζί  του ολόκληρος ο Iσραήλ.