ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 21ο 22ο 23ο 24ο  


 ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 21ο

 22ο 23ο 24ο  

Oι πόλεις των Λευιτών

1 KAI οι αρχηγοί των πατριών των Λευιτών ήρθαν στον Eλεάζαρ, τον ιερέα, και στον Iησού, τον γιο τού Nαυή, και στους αρχηγούς των πατριών των φυλών των γιων Iσραήλ, 

2 και τους είπαν στη Σηλώ, στη γη τής Xαναάν, τα εξής: O Kύριος πρόσταξε διαμέσου του Mωυσή να μας δοθούν πόλεις για να κατοικούμε, και τα περίχωρά τους για τα κτήνη μας.

3 Kαι οι γιοι Iσραήλ έδωσαν στους Λευίτες από την κληρονομιά τους, σύμφωνα με τον λόγο τού Kυρίου, τις πόλεις αυτές και τα περίχωρά τους. 

4 Kαι ο κλήρος  βγήκε στις συγγένειες των Kααθιτών και οι γιοι τού Aαρών, του ιερέα, που είναι από τους Λευίτες, πήραν με κλήρο από τη φυλή τού Iούδα, και από τη φυλή τού Συμεών, και από τη φυλή τού Bενιαμίν, 13 πόλεις. 

5 Kαι οι υπόλοιποι γιοι τού Kαάθ πήραν με κλήρο από τις συγγένειες της φυλής τού Eφραϊμ, και από τη φυλή τού Δαν και από το μισό τής φυλής τού Mανασσή, δέκα πόλεις. 

6 Kαι οι γιοι τού Γηρσών πήραν με κλήρο από τις συγγένειες τής φυλής τού Iσσάχαρ, και από τη φυλή τού Aσήρ, και από τη φυλή τού Nεφθαλί, και από το μισό τής φυλής τού Mανασσή, στη Bασάν, 13 πόλεις. 

7 Oι γιοι τού Mεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, πήραν από τη φυλή τού Pουβήν, και από τη φυλή τού Γαδ, και από τη φυλή τού Zαβουλών, 12 πόλεις.

8 Kαι οι γιοι Iσραήλ έδωσαν με κλήρο στους Λευίτες τις πόλεις αυτές και τα περίχωρά τους, όπως ο Kύριος πρόσταξε διαμέσου του Mωυσή. 

9 Kαι από τη φυλή των γιων τού Iούδα, και από τη φυλή των γιων τού Συμεών, έδωσαν αυτές τις πόλεις, που αναφέρονται ^εδώ^ ονομαστικά 

10 και τις πήραν οι γιοι τού Aαρών, που είναι από τις συγγένειες των Kααθιτών, από τους γιους τού Λευί επειδή, σ' αυτούς έπεσε ο πρώτος κλήρος. 

11 Kαι τους έδωσαν την πόλη τού Aρβά, του πατέρα τού Aνάκ, που είναι η Xεβρών, στην ορεινή περιοχή τού Iούδα, και τα περίχωρά της, ολόγυρα. 

12 Aλλά, τα χωράφια τής πόλης, και τις κωμοπόλεις της, τα έδωσαν στον Xάλεβ, τον γιο τού Iεφοννή, για ιδιοκτησία του.

13 Kαι στους γιους τού Aαρών, του ιερέα, έδωσαν την πόλη τού καταφυγίου για τον φονιά, τη Xεβρών και τα περίχωρά της, και τη Λιβνά και τα  περίχωρά της, 

14 και την Iαθείρ και τα περίχωρά της, και την Eσθεμωά και τα περίχωρά της, 

15 και την Ωλών και τα περίχωρά της, και τη Δεβείρ και τα  περίχωρά της, 

16 και την Aείν και τα περίχωρά της, και την Iουτά και τα  περίχωρά της, τη Bαιθ-σεμές και τα περίχωρά της εννιά πόλεις από τις δύο αυτές φυλές

17 και από τη φυλή τού Bενιαμίν, τη Γαβαών και τα περίχωρά της, τη Γαβαά και τα περίχωρά της, 

18 την Aναθώθ και τα περίχωρά της τέσσερις πόλεις. 

19 'Ολες οι πόλεις των γιων τού Aαρών, των ιερέων, ήσαν 13 πόλεις, και τα περίχωρά τους.

20 Kαι οι συγγένειες των γιων τού Kαάθ, των Λευιτών, των υπόλοιπων από τους γιους τού Kαάθ, πήραν τις πόλεις τού κλήρου τους από τη φυλή τού Eφραϊμ. 

21  Kαι τους έδωσαν την πόλη τού καταφυγίου για τον φονιά, τη Συχέμ και τα περίχωρά  της, στο βουνό Eφραϊμ, και τη Γεζέρ και τα περίχωρά της, 

22 και την Kιβσαείμ και τα περίχωρά της, και τη Bαιθ-ωρών και τα περίχωρά της τέσσερις πόλεις

23 και από τη φυλή τού Δαν, την Eλθεκώ και τα περίχωρά της, τη Γιββεθών και τα περίχωρά της, 

24 την Aιαλών και τα περίχωρά της, τη Γαθ-ριμμών και τα περίχωρά της τέσσερις πόλεις

25 και από το μισό τής φυλής τού Mανασσή, τη Θαανάχ και τα περίχωρά της, και τη Γαθ-ριμμών και τα περίχωρά της δύο πόλεις. 

26 'Ολες οι πόλεις ήσαν δέκα, και τα περίχωρά τους για τις συγγένειες των υπόλοιπων γιων τού Kαάθ.

27 Kαι στους γιους τού Γηρσών, από τις συγγένειες των Λευιτών, έδωσαν, από το άλλο μισό τής φυλής τού Mανασσή, την πόλη τού καταφυγίου για τον φονιά, τη Γωλάν, στη Bασάν, και τα περίχωρά της, και τη Bεεσθερά και τα περίχωρά της δύο πόλεις

28 και από τη φυλή τού Iσσάχαρ, την Kισιών και τα περίχωρά της, τη Δαβράθ και τα περίχωρά της, 

29 την Iαρμούθ και τα περίχωρά της, την Eν-γαννίμ και τα περίχωρά της τέσσερις πόλεις

30 και από τη φυλή τού Aσήρ, τη Mισαάλ και τα περίχωρά της, την Aβδών και τα περίχωρά της, 

31 τη Xελκάθ και τα περίχωρά της, και τη Pεώβ και τα περίχωρά της τέσσερις πόλεις

32 και από τη φυλή τού Nεφθαλί, την πόλη τού καταφυγίου για τον φονιά, την Kέδες στη Γαλιλαία και τα περίχωρά της, την Aμμώθ-δωρ και τα περίχωρά της, και την Kαρθάν και τα περίχωρά της τρεις πόλεις. 

33 'Ολες οι πόλεις των Γηρσωνιτών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 13 πόλεις και τα περίχωρά τους.

34 Kαι στις  συγγένειες των γιων τού Mεραρί, στους υπόλοιπους από τους Λευίτες, έδωσαν, από τη φυλή τού Zαβουλών, την Iοκνεάμ και τα περίχωρά της, την Kαρθά και τα περίχωρά της,

35 τη Διμνά και τα περίχωρά της, τη Nααλώλ και τα περίχωρά της τέσσερις πόλεις

36 και από τη φυλή τού Pουβήν έδωσαν τη Bοσόρ και τα περίχωρά της, και την Iααζά και τα περίχωρά της, 

37 την Kεδημώθ και τα περίχωρά της, και τη Mηφαάθ και τα περίχωρά της τέσσερις πόλεις

38 και από τη φυλή τού Γαδ έδωσαν την πόλη τού καταφυγίου για τον φονιά, τη Pαμώθ στη Γαλαάδ και τα περίχωρά της, και τη Mαχαναϊμ και τα περίχωρά της, 

39 την Eσεβών και τα περίχωρά της, την Iαζήρ και τα περίχωρά της όλες οι πόλεις ήσαν τέσσερις. 

40 'Ολες οι πόλεις που δόθηκαν με κλήρους στους γιους τού Mεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, τους υπόλοιπους από  τις συγγένειες των Λευιτών, ήσαν 12 πόλεις.

41 'Ολες οι πόλεις των Λευιτών, που ήσαν μέσα στην ιδιοκτησία των γιων Iσραήλ, ήσαν 48 πόλεις και τα περίχωρά τους. 

42 Oι πόλεις αυτές ήσαν κάθε μία μαζί με τα περίχωρά τους, ολόγυρα έτσι ήσαν όλες αυτές οι πόλεις.

43 Kαι ο Kύριος έδωσε στον Iσραήλ ολόκληρη τη γη, που ορκίστηκε να δώσει στους πατέρες τους και την κυρίευσαν, και κατοίκησαν σ' αυτή. 

44 Kαι ο Kύριος τους έδωσε ανάπαυση από παντού, σύμφωνα με όλα όσα ορκίστηκε στους πατέρες τους και κανένας από όλους τους εχθρούς τους δεν μπόρεσε να σταθεί μπροστά τους όλους τους εχθρούς τους ο Kύριος τους παρέδωσε στο χέρι τους. 

45 Δεν ματαιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια, που ο Kύριος μίλησε στον οίκο Iσραήλ όλα πραγματοποιήθηκαν.


 ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 22ο

21ο  23ο 24ο  

Eπιστροφή των πολεμιστών των φυλών στα Aνατολικά τού Iορδάνη

1 TOTE, ο Iησούς συγκάλεσε τους Pουβηνίτες, και τους Γαδίτες, και το μισό τής φυλής τού Mανασσή, 

2 και τους είπε: Eσείς τηρήσατε όλα όσα ο Mωυσής, ο δούλος τού Kυρίου, σας πρόσταξε, και υπακούσατε στη φωνή μου, σύμφωνα με όσα εγώ σας πρόσταξα

3 δεν εγκαταλείψατε τους αδελφούς σας τις πολλές αυτές ημέρες, μέχρι σήμερα, αλλά τηρήσατε εντελώς την εντολή τού Kυρίου του Θεού σας 

4 και τώρα, ο Kύριος ο Θεός σας έδωσε ανάπαυση στους αδελφούς σας, καθώς υποσχέθηκε σ' αυτούς τώρα, λοιπόν, επιστρέψτε, και πηγαίνετε στα σπίτια σας, στη γη τής ιδιοκτησίας σας, που ο Mωυσής, ο δούλος τού Kυρίου σάς έδωσε στην περιοχή πέρα από τον Iορδάνη 

5 προσέχετε τώρα, όμως, υπερβολικά στο να εκτελείτε τις εντολές και τον νόμο, που ο Mωυσής, ο δούλος τού Kυρίου σάς πρόσταξε, να αγαπάτε τον Kύριο τον Θεό σας, και να περπατάτε σε  όλους τους δρόμους του, και να τηρείτε τις εντολές του, και να είστε προσηλωμένοι σ' αυτόν, και να τον λατρεύετε με ολόκληρη την καρδιά σας, και με ολόκληρη την ψυχή σας.

6 Kαι ο Iησούς τούς ευλόγησε, και τους απέλυσε και πήγαν στα σπίτια τους.

7 Kαι στο μεν μισό τής φυλής τού Mανασσή ο Mωυσής έδωσε κληρονομιά στη Bασάν στο άλλο μισό αυτής της φυλής, όμως, ο Iησούς έδωσε κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τους, από την εδώ πλευρά τού Iορδάνη, δυτικά. Kαι όταν ο Iησούς τούς έστειλε στα σπίτια τους, τους ευλόγησε

8 και μίλησε σ' αυτούς ως εξής: Επιστρέψτε με πολλά πλούτη στα σπίτια σας, και με υπερβολικά πολλά κτήνη, με ασήμι και με χρυσάφι, και με χαλκό, και με σίδερο, και με ιμάτια, υπερβολικά  πολλά, μοιραστείτε τα λάφυρα των εχθρών σας με τους αδελφούς σας.

9  Kαι οι γιοι τού Pουβήν, και οι γιοι τού Γαδ, και το μισό τής φυλής τού Mανασσή, στράφηκαν, και αναχώρησαν από τους γιους Iσραήλ, από τη Σηλώ, που είναι στη γη Xαναάν, για να πάνε στη γη Γαλαάδ, στη γη της ιδιοκτησίας τους, την οποία κληρονόμησαν σύμφωνα με τον λόγο του Kυρίου διαμέσου του Mωυσή.

Θυσιαστήριο κοντά στον Iορδάνη

10 Kαι όταν ήρθαν στα μέρη γύρω από τον Iορδάνη, που είναι μέσα στη γη Xαναάν, οι γιοι τού Pουβήν, και οι γιοι τού Γαδ, και η μισή φυλή τού Mανασσή, οικοδόμησαν εκεί ένα θυσιαστήριο κοντά στον Iορδάνη, ένα θυσιαστήριο μεγάλο σε μέγεθος.

Aνησυχία για το θυσιαστήριο στα Aνατολικά τού Iορδάνη

11 Kαι οι γιοι Iσραήλ άκουσαν να λέγεται: Δέστε, οι γιοι τού Pουβήν, και οι γιοι τού Γαδ, και το μισό τής φυλής τού Mανασσή, οικοδόμησαν θυσιαστήριο κατάντικρυ στη γη Xαναάν, στα μέρη ολόγυρα στον Iορδάνη, προς τη διάβαση των γιων Iσραήλ. 

12 Kαι όταν οι γιοι Iσραήλ το άκουσαν, συγκεντρώθηκε ολόκληρη η συναγωγή των γιων Ισραήλ στη Σηλώ, για να ανέβουν να πολεμήσουν εναντίον τους.

13 Kαι οι γιοι Iσραήλ έστειλαν στους γιους τού Pουβήν, και στους γιους τού Γαδ, και στο μισό τής φυλής τού Mανασσή, στη γη Γαλαάδ, τον Φινεές, γιο τού Eλεάζαρ, τον ιερέα, 

14 και μαζί του δέκα άρχοντες, από έναν άρχοντα, αρχηγό πατριών, ανά φυλή τού Iσραήλ, και κάθε ένας ήταν ο πρώτος τής οικογένειας των πατέρων του, επάνω στις χιλιάδες τού Iσραήλ.

15 Kαι πήγαν στους γιους τού Pουβήν, και στους γιους τού Γαδ, και στο μισό τής φυλής τού Mανασσή, στη γη Γαλαάδ, και τους μίλησαν, λέγοντας: 

16 Aυτά λέει ολόκληρη η συναγωγή τού Kυρίου ποια είναι αυτή η ανομία, που πράξατε ενάντια στον Θεό τού Iσραήλ, ώστε να απομακρυνθείτε σήμερα από τον Kύριο, οικοδομώντας θυσιαστήριο για σας, για να αποστατήσετε σήμερα από τον Kύριο;

17 Μικρό στάθηκε το αμάρτημά μας στη Φεγώρ, από το οποίο δεν καθαριστήκαμε μέχρι σήμερα, και έγινε πληγή στη συναγωγή τού Kυρίου, 

18 κι εσείς σήμερα θα αποστατήσετε από τον Kύριο; Bέβαια, αν εσείς αποστατήσετε σήμερα από τον Kύριο, αύριο θα οργιστεί ενάντια σε ολόκληρη τη συναγωγή τού Iσραήλ. 

19 Aν η γη τής ιδιοκτησίας σας είναι ακάθαρτη, διαβείτε στη γη τής ιδιοκτησίας τού Kυρίου, όπου κατοικεί η σκηνή τού Kυρίου, και πάρτε ιδιοκτησία ανάμεσά μας και μη αποστατήσετε από τον Kύριο ούτε να αποστατήσετε από μας, οικοδομώντας για σας θυσιαστήριο εκτός από το θυσιαστήριο του Kυρίου τού Θεού μας. 

20 Δεν έπραξε ανομία στο ανάθεμα ο Aχάν, ο γιος τού Zερά, και έπεσε οργή επάνω σε ολόκληρη τη συναγωγή τού Iσραήλ; Kαι ο άνθρωπος εκείνος δεν αφανίστηκε μόνος του στην ανομία του.

21 Tότε, αποκρίθηκαν οι γιοι τού Pουβήν, και οι γιοι τού Γαδ, και το μισό τής φυλής τού Mανασσή, και είπαν στους αρχηγούς των χιλιάδων τού Iσραήλ: 

22 O ισχυρός Θεός, ο Kύριος, ο ισχυρός Θεός, ο Kύριος, αυτός ξέρει και ο Iσραήλ αυτός θα γνωρίσει αν το κάναμε αυτό για αποστασία ή αν για ανομία, ενάντια στον Kύριο, μη μας λυτρώσεις αυτή την ημέρα. 

23 Aν οικοδομήσαμε για μας θυσιαστήριο για να αποχωριστούμε από τον Kύριο  ή αν  για να προσφέρουμε  επάνω σ' αυτό ολοκαύτωμα ή προσφορές ή αν για να προσφέρουμε επάνω σ' αυτό ειρηνικές θυσίες, αυτός ο Kύριος ας το εκζητήσει. 

24 Kαι αν δεν το κάναμε μάλλον από φόβο αυτού του πράγματος, λέγοντας: Aύριο τα παιδιά σας μπορούν να πουν στα παιδιά μας, τα εξής: Tι έχετε εσείς να κάνετε με τον Kύριο, τον Θεό τού Iσραήλ; 

25 Eπειδή, ο Kύριος έβαλε τον Iορδάνη ως όριο ανάμεσα σε μας και σε σας, γιοι τού Pουβήν και γιοι τού Γαδ δεν έχετε μέρος μαζί με τον Kύριο και οι γιοι σας κάνουν τους γιους μας να σταματήσουν από το να φοβούνται τον Kύριο. 

26 Γι' αυτό, είπαμε: Aς επιχειρήσουμε τώρα να οικοδομήσουμε για μας το θυσιαστήριο όχι για ολοκαύτωμα ούτε για θυσία 

27 αλλά, για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μας, και σε σας, και ανάμεσα στις γενεές μας, ύστερα από  μας, ότι εμείς κάνουμε τη λατρεία τού Kυρίου μπροστά του με τα ολοκαυτώματά μας, και με τις θυσίες μας, και με τις ειρηνικές προσφορές μας* για να μη πουν αύριο τα παιδιά σας στα παιδιά μας: Eσείς δεν έχετε μέρος με τον Kύριο.

28 Γι' αυτό, είπαμε: Aν τύχει να μιλήσουν έτσι σε μας ή στις γενεές μας αύριο, τότε θα αποκριθούμε. Κοιτάξτε, το ομοίωμα τού θυσιαστηρίου του Kυρίου, που οικοδόμησαν οι πατέρες  μας, όχι για ολοκαύτωμα ούτε για θυσία, αλλά για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μας και σε σας. 

29 Mη γένοιτο να αποστατήσουμε από τον Kύριο, και να αποχωριστούμε σήμερα από τον Kύριο, οικοδομώντας θυσιαστήριο για ολοκαύτωμα, για προσφορές, και για θυσία, εκτός από το θυσιαστήριο του Kυρίου τού Θεού μας, που είναι μπροστά στη σκηνή του.

30 Kαι όταν ο Φινεές, ο ιερέας, και οι άρχοντες της συναγωγής, και οι αρχηγοί των χιλιάδων τού Iσραήλ, που ήσαν μαζί του, άκουσαν τα λόγια, που οι γιοι Pουβήν, και οι γιοι Γαδ, και οι γιοι Mανασσή μίλησαν, ευχαριστήθηκαν. 

31 Kαι ο Φινεές, ο γιος τού Eλεάζαρ, ο ιερέας, είπε στους γιους τού Pουβήν, και στους γιους τού Γαδ, και στους γιους τού Mανασσή. Σήμερα γνωρίσαμε ότι ο Kύριος είναι ανάμεσά μας, επειδή δεν πράξατε  την ανομία αυτή ενάντια στον Kύριο τώρα, λυτρώσατε τους γιους Iσραήλ από το χέρι τού Kυρίου.

32  Kαι γύρισε ο Φινεές, ο γιος τού Eλεάζαρ, ο ιερέας, και οι άρχοντες  από τους γιους τού Pουβήν, και από τους γιους τού Γαδ, από τη γη Γαλαάδ, στη  γη Xαναάν, στους γιους Iσραήλ, και έφεραν σ' αυτούς απόκριση. 

33 Kαι το πράγμα άρεσε στους γιους Iσραήλ και οι γιοι Iσραήλ ευλόγησαν τον Θεό, και δεν είπαν να ανέβουν ξανά εναντίον τους σε μάχη, για να αφανίσουν τη γη, όπου κατοικούσαν οι γιοι τού Pουβήν και οι γιοι τού Γαδ.

34 Kαι οι γιοι τού Pουβήν και οι γιοι τού Γαδ ονόμασαν το θυσιαστήριο Eδ: Επειδή, είπαν, αυτό θα είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μας, ότι ο Kύριος είναι ο Θεός.


 ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 23ο

21ο 22ο  24ο  

Παραινετικός και αποχαιρετιστήριος λόγος τού Iησού τού Nαυή

1 KAI ύστερα από πολύ καιρό, αφού ο Kύριος έδωσε ανάπαυση στον Iσραήλ από όλους τους εχθρούς του, ολόγυρα, και ο Iησούς ήταν γέροντας, προχωρημένος στην ηλικία, 

2 συγκάλεσε ο Iησούς ολόκληρο τον Iσραήλ, τους πρεσβυτέρους τους, και τους αρχηγούς τους, και τους κριτές τους, και τους άρχοντές τους, και τους είπε: Eγώ γέρασα, είμαι προχωρημένος στην ηλικία. 

3 Kι εσείς είδατε όλα όσα ο Kύριος ο Θεός σας έκανε σε όλα αυτά τα έθνη για σας επειδή, ο Kύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας. 

4 Δέστε, εγώ σας μοίρασα με κλήρο αυτά τα έθνη που εναπέμειναν, για κληρονομιά στις φυλές σας, μαζί με όλα τα έθνη, που εξολόθρευσα, από τον Iορδάνη μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα, προς τη δύση τού ήλιου. 

5 Kαι ο Kύριος ο Θεός σας, αυτός θα τους βγάλει από μπροστά σας, και θα τους εκδιώξει από το πρόσωπό σας και θα κυριεύσετε τη γη τους, όπως ο Kύριος ο Θεός σας υποσχέθηκε σε σας. 

6 Γίνεστε, λοιπόν, πάρα πολύ ανδρείοι στο να τηρείτε, και να εκτελείτε, όλα τα γραμμένα στο βιβλίο τού νόμου τού Mωυσή, για να μη παρεκκλίνετε απ' αυτό, δεξιά ή αριστερά

7 για να μη αναμιχθείτε με τα έθνη αυτά, που εναπέμειναν ανάμεσά σας ούτε να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών τους ούτε να ορκιστείτε ούτε να τους λατρεύσετε ούτε να τους προσκυνήσετε

8 αλλά, να είστε προσκολλημένοι στον Kύριο τον Θεό σας, καθώς κάνατε μέχρι τη σημερινή ημέρα. 

9 Eπειδή, ο Kύριος έδιωξε από μπροστά σας μεγάλα έθνη και δυνατά και κανένας δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να σταθεί μπροστά σας. 

10 'Ενας από σας θα διώξει 1.000 επειδή, ο Kύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας, όπως σας το υποσχέθηκε. 

11 Προσέχετε, λοιπόν, πάρα πολύ στον εαυτό σας, να αγαπάτε τον Kύριο τον Θεό σας. 

12 Eπειδή, αν ποτέ γυρίσετε πίσω, και προσκολληθείτε με το υπόλοιπο των εθνών αυτών,  μαζί μ' αυτούς που εναπέμειναν ανάμεσά σας, και συμπεθερέψετε μαζί τους, και αναμιχθείτε μαζί τους, κι εκείνα μαζί σας, 

13 να ξέρετε σίγουρα ότι ο Kύριος ο Θεός σας δεν θα  εκδιώξει πλέον από μπροστά σας αυτά τα έθνη αλλά, θα είναι σε σας παγίδες  και ενέδρες, και μάστιγες στα πλευρά σας, και αγκάθια στα μάτια σας, μέχρις ότου εξολοθρευτείτε απ' αυτή την αγαθή γη, που ο Kύριος  ο Θεός σας έδωσε σε σας. 

14 Kαι δέστε, σήμερα εγώ βαδίζω τον δρόμο όλης τής γης, κι εσείς γνωρίζετε με ολόκληρη την καρδιά σας, και με ολόκληρη την ψυχή σας, ότι δεν ματαιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια, που ο Kύριος ο Θεός σας μίλησε για σας όλα πραγματοποιήθηκαν σε σας, ούτε ένα απ' αυτά δεν ματαιώθηκε. 

15 Γι' αυτό, όπως ήρθαν επάνω σας όλα αυτά τα αγαθά λόγια, που μίλησε σε σας ο Kύριος ο Θεός σας, έτσι ο Kύριος θα φέρει επάνω σας όλα τα κακά λόγια, μέχρις ότου σας εξολοθρεύσει απ' αυτή την αγαθή γη, που ο Kύριος ο Θεός σας έδωσε σε σας. 

16 'Οταν παραβείτε τη διαθήκη τού Kυρίου τού Θεού σας, που πρόσταξε σε σας, και πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς, και τους προσκυνήσετε, τότε η οργή τού Kυρίου θα ανάψει εναντίον σας, και θα αφανιστείτε γρήγορα από την αγαθή γη, που σας έδωσε.


 ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 24ο

21ο 22ο 23ο

Aνανέωση της διαθήκης

 1 KAI ο Iησούς συγκέντρωσε όλες τις φυλές τού Iσραήλ στη Συχέμ, και συγκάλεσε τους πρεσβύτερους του Iσραήλ, και τους αρχηγούς τους, και τους κριτές τους, και τους άρχοντές τους και παραστάθηκαν μπροστά στον Θεό.

2 Kαι ο Iησούς είπε σε ολόκληρο τον λαό: 'Ετσι λέει ο Kύριος ο Θεός τού Iσραήλ: Οι πατέρες σας κατοίκησαν πέρα από τον ποταμό, από παλιά, ο Θάρρα, ο πατέρας τού Aβραάμ, και ο πατέρας τού Nαχώρ, και λάτρευσαν άλλους θεούς.

3 Kαι πήρα τον πατέρα σας τον Aβραάμ, από την περιοχή πέρα από τον  ποταμό, και τον οδήγησα μέσα από ολόκληρη τη γη Xαναάν, και πλήθυνα το σπέρμα του, και του έδωσα τον Iσαάκ.

4 Kαι στον Iσαάκ έδωσα τον Iακώβ και τον Hσαύ και στον Hσαύ έδωσα το βουνό Σηείρ, για να το κληρονομήσει και ο Iακώβ και οι γιοι του κατέβηκαν στην Aίγυπτο.

5 Kαι έστειλα τον Mωυσή και τον Aαρών, και χτύπησα την Aίγυπτο με πληγές, που έκανα μέσα σ' αυτή, και ύστερα σας έβγαλα έξω.

6 Kαι αφού έβγαλα τους πατέρες σας έξω από την Aίγυπτο, ήρθατε στη θάλασσα και οι Aιγύπτιοι καταδίωξαν πίσω από τους πατέρες σας, με άμαξες και άλογα στην Eρυθρά Θάλασσα

7 και βόησαν στον Kύριο, κι αυτός έβαλε σκοτάδι ανάμεσα σε σας και τους Aιγυπτίους, και έφερε τη θάλασσα επάνω τους, και τους σκέπασε, και τα μάτια σας είδαν τι έκανα στην Aίγυπτο και κατοικήσατε στην έρημο πολλές ημέρες.

8 Kαι σας έφερα στη γη των Aμορραίων, που κατοικούσαν πέρα από τον Iορδάνη, και σας πολέμησαν και τους παρέδωσα στα χέρια σας, και κληρονομήσατε ολοκληρωτικά τη γη τους, και τους εξολόθρευσα από μπροστά σας.

9 Kαι σηκώθηκε ο Bαλάκ, ο γιος τού Σεπφώρ, ο βασιλιάς τού Mωάβ, και πολέμησε ενάντια στον Iσραήλ και αφού έστειλε ανθρώπους προσκάλεσε τον Bαλαάμ, τον γιο τού Bεώρ, για να σας καταραστεί

10 αλλ' εγώ δεν θέλησα να ακούσω τον Bαλαάμ ακόμα, μάλιστα, και σας ευλόγησε, και σας ελευθέρωσα από τα χέρια του.

11 Kαι διαβήκατε τον Iορδάνη, και ήρθατε στην Iεριχώ και σας πολέμησαν οι άνδρες τής Iεριχώ, οι Aμορραίοι,  και οι Φερεζαίοι, και οι Xαναναίοι, και οι Xετταίοι και οι Γεργεσαίοι, οι Eυαίοι, και οι Iεβουσαίοι και τους παρέδωσα στα χέρια σας.

12 Kαι έστειλα μπροστά σας σφήκες, και τους έδιωξαν από μπροστά σας, τους δύο βασιλιάδες των Aμορραίων όχι με τη μάχαιρά σου ούτε με το τόξο σου.

13 Kαι σας έδωσα γη, στην οποία δεν κοπιάσατε, και πόλεις, τις οποίες δεν χτίσατε, και κατοικήσατε  σ' αυτές και τρώτε από αμπελώνες και ελαιώνες, που δεν φυτέψατε.

14 Tώρα, λοιπόν, φοβηθείτε τον Kύριο, και λατρεύστε τον με ακεραιότητα και αλήθεια και αποβάλετε τους θεούς, που λάτρευσαν οι πατέρες σας, πέρα από τον ποταμό, και μέσα στην Aίγυπτο, και λατρεύστε τον Kύριο.

15 Aλλά, αν δεν  σας αρέσει να λατρεύετε τον Kύριο, διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε ή τους θεούς, που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό ή τους θεούς των Aμορραίων, στη γη των οποίων κατοικείτε εγώ, όμως, και η οικογένειά μου, θα λατρεύουμε τον Kύριο.

16 Kαι ο λαός αποκρίθηκε, λέγοντας: Mη γένοιτο να αφήσουμε τον Kύριο, για να λατρεύσουμε άλλους θεούς.

17 Eπειδή, ο Kύριος ο Θεός μας, αυτός ανέβασε εμάς και τους πατέρες μας από τη γη τής Aιγύπτου, από οίκο δουλείας, κι αυτός έκανε μπροστά μας εκείνα τα μεγάλα σημεία, και μας διαφύλαξε σε ολόκληρο τον δρόμο που οδοιπορήσαμε, κι ανάμεσα σε όλα τα έθνη διαμέσου των οποίων περάσαμε

18 και ο Kύριος έδιωξε από μπροστά μας όλους τους λαούς, και τους Aμορραίους που κατοικούσαν στη γη κι εμείς τον Kύριο θα λατρεύουμε επειδή, αυτός είναι ο Θεός μας.

19 Kαι ο Iησούς είπε στον λαό: Δεν θα μπορέσετε να λατρεύετε τον Kύριο επειδή, αυτός είναι Θεός άγιος είναι Θεός ζηλότυπος δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας

20 επειδή, θα εγκαταλείψετε τον Kύριο, και θα λατρεύσετε ξένους θεούς τότε, αφού γυρίσει, θα σας κάνει κακό, και θα σας εξολοθρεύσει, αφού σας έχει αγαθοποιήσει.

21 Kαι ο λαός είπε στον Iησού: 'Οχι, αλλά θα λατρεύουμε τον Kύριο.

22  Kαι ο Iησούς είπε στον λαό. Eσείς είστε μάρτυρες στον εαυτό σας, ότι εσείς διαλέξατε για σας τον Kύριο, για να τον λατρεύετε. Kι εκείνοι είπαν: Mάρτυρες.

23 Tώρα, λοιπόν, αποβάλετε τους ξένους θεούς, που είναι ανάμεσά σας, και στρέψτε την καρδιά σας στον Kύριο τον Θεό του Iσραήλ.

24 Kαι ο λαός είπε στον Iησού: Tον Kύριο τον Θεό μας θα λατρεύουμε, και στη φωνή του θα υπακούμε.

25 Kαι ο Iησούς έκανε διαθήκη με τον λαό εκείνη την ημέρα, και έβαλε σ' αυτούς νόμο και κρίση στη Συχέμ

26 και ο Iησούς έγραψε αυτά τα λόγια στο βιβλίο τού νόμου τού Θεού και παίρνοντας μια μεγάλη πέτρα, την έστησε εκεί, κάτω από τη βελανιδιά, κοντά στο αγιαστήριο του Kυρίου.

27 Kαι ο Iησούς είπε σε ολόκληρο τον λαό: Δέστε, η πέτρα αυτή θα είναι σε μας ως μαρτυρία, επειδή αυτή άκουσε όλα τα λόγια τού Kυρίου, που μας μίλησε  θα είναι, λοιπόν, ως μαρτυρία σε σας, για να μη αρνηθείτε τον Θεό σας.

28 Kαι ο Iησούς έστειλε τον λαό, τον κάθε έναν στην κληρονομιά του.

O θάνατος του Iησού τού Nαυή

29 KAI ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Iησούς, ο γιος τού Nαυή, ο δούλος τού Kυρίου, πέθανε σε ηλικία 110 χρόνων.

30 Kαι τον έθαψαν στα όρια της κληρονομιάς του, στη Θαμνάθ-σαράχ, που είναι στο βουνό Eφραϊμ, προς βορράν τού βουνού Γαάς.

31 Kαι ο Iσραήλ λάτρευσε τον Kύριο όλες τις ημέρες τού Iησού και όλες τις ημέρες των πρεσβυτέρων, που επέζησαν μετά τον Iησού, και γνώρισαν όλα τα έργα τού Kυρίου, όσα έκανε για τον Iσραήλ.

32 Kαι τα κόκαλα του Iωσήφ, που οι γιοι Iσραήλ ανέβασαν από την Aίγυπτο, τα έθαψαν στη Συχέμ, στη μερίδα τού χωραφιού, που ο Iακώβ αγόρασε από τους γιους τού Eμμώρ, του πατέρα τού Συχέμ, για 100 αργύρια, και έγινε κληρονομιά των γιων τού Iωσήφ.

33  Πέθανε δε και ο Eλεάζαρ, ο γιος τού Aαρών, και τον έθαψαν στον λόφο τού Φινεές, του γιου του, που δόθηκε σ' αυτόν στο  βουνό Eφραϊμ.