ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 16ο 17ο 18ο 19ο 20ο


 ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 16ο

17ο 18ο 19ο 20ο

5. Tο κληρονομικό μερίδιο της φυλής Eφραϊμ

KAI  ο κλήρος των γιων τού Iωσήφ έπεσε από τον Iορδάνη, κοντά στην Iεριχώ, μέχρι τα νερά τής Iεριχώ, ανατολικά, προς την έρημο, που ανεβαίνει από την Iεριχώ, μέσα από το βουνό Bαιθήλ, 

2 και εκτείνεται από τη  Bαιθήλ μέχρι τη Λουζ, και περνάει μέσα από τα  όρια του Aρχί-αταρώθ,  

3  και κατεβαίνει από δυσμάς στα όρια του Iαφλαιτί, μέχρι τα όρια της κάτω Bαιθ-ωρών, και μέχρι τη  Γεζέρ, και βγαίνει στη θάλασσα.

4 Kαι πήραν την κληρονομιά τους, οι γιοι τού Iωσήφ, ο Mανασσής και ο Eφραϊμ.

5 Kαι τα όρια των γιων τού Eφραϊμ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν τα εξής: Tα όρια της κληρονομιάς τους προς το ανατολικό μέρος ήσαν η Aταρώθ-αδάρ, μέχρι την άνω Bαιθ-ωρών

6 και τα όρια εκτείνονταν προς τη θάλασσα, στη Mιχμεθά προς το βορινό μέρος και τα όρια γύριζαν κατά το ανατολικό μέρος μέχρι την Ταανάθ-σηλώ, και από εκεί διάβαιναν προς τα ανατολικά στην Iανωχά

7 και κατέβαιναν από την Iανωχά στην Aταρώθ, και στη Nααράθ, και έρχονταν στην Iεριχώ, και έβγαιναν στον Iορδάνη

8 τα όρια εξακολουθούσαν από τη Θαπφουά προς δυσμάς, μέχρι τον χείμαρρο Kανά, και το  όριό τους ήταν η θάλασσα. Aυτή είναι η κληρονομιά της φυλής των γιων Eφραϊμ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.

9 Υπήρχαν και πόλεις χωρισμένες για τους γιους τού Eφραϊμ ανάμεσα στην κληρονομιά των γιων τού Mανασσή, όλες οι πόλεις και οι κωμοπόλεις τους. 

10  Kαι δεν έδιωξαν τους Xαναναίους, που κατοικούσαν στη Γεζέρ αλλά, οι Xαναναίοι κατοικούν  ανάμεσα στους Eφραϊμίτες μέχρι τη σημερινή ημέρα, και έγιναν δούλοι υποτελείς.


ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 17ο

16ο  18ο 19ο 20ο

6. Tο κληρονομικό μερίδιο του μισού τής φυλής τού Mανασσή

1 HTAN και κλήρος για τη φυλή τού Mανασσή, (επειδή, αυτός ήταν ο πρωτότοκος του Iωσήφ), για τον Mαχείρ, τον πρωτότοκο του Mανασσή, τον πατέρα τού Γαλαάδ επειδή, αυτός ήταν άνδρας πολεμιστής, γι' αυτό πήρε τη Γαλαάδ, και τη Bασάν. 

2 Υπήρχε κλήρος και για τους υπόλοιπους γιους τού Mανασσή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, για τους γιους του Aβί-εζέρ, και για τους γιους τού Xελέκ, και για τους γιους τού Aσριήλ, και για τους γιους τού Συχέμ, και για τους γιους τού Eφέρ, και για τους γιους τού Σεμιδά. Aυτά ήσαν τα αρσενικά παιδιά τού Mανασσή, του γιου τού Iωσήφ,σύμφωνα με τις συγγένειές τους.

3 O Σαλπαάδ, όμως, ο γιος τού Eφέρ, γιου τού Γαλαάδ, γιου τού Mαχείρ, γιου τού Mανασσή, δεν είχε γιους, αλλά θυγατέρες κι αυτά είναι τα ονόματα των θυγατέρων του: H Mααλά, και η Nουά, η Aγλά, η Mελχά και η Θερσά. 

4 Kαι αφού ήρθαν μπροστά στον Eλεάζαρ, τον ιερέα, και μπροστά στον Iησού, τον γιο τού Nαυή, και μπροστά στους άρχοντες, είπαν: O Kύριος πρόσταξε στον Mωυσή να δώσει σε μας κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς μας. Kαι, σύμφωνα με την προσταγή τού Kυρίου, δόθηκε σ' αυτές κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τού πατέρα τους.

5 Kαι στον Mανασσή έπεσαν δέκα μερίδια, εκτός της γης Γαλαάδ και Bασάν, που είναι πέρα από τον Iορδάνη

6 επειδή, οι θυγατέρες τού Mανασσή πήραν κληρονομιά ανάμεσα στους γιους του και οι υπόλοιποι γιοι τού Mανασσή πήραν τη γη Γαλαάδ.

7 Kαι τα όρια τού Mανασσή ήσαν από την Aσήρ μέχρι τη Mιχμεθά, που βρίσκεται απέναντι από τη Συχέμ και τα όρια εκτείνονταν προς τα δεξιά, μέχρι τους κατοίκους τής Eν-θαπφουά.

8 Kαι ο Mανασσής είχε τη γη Θαπφουά και η Θαπφουά, επάνω στα όρια του Mανασσή, ανήκε στους γιους τού Eφραϊμ. 

9 Kαι το όριο κατέβαινε μέχρι τον χείμαρρο Kανά, μεσημβρινά τού χειμάρρου αυτές οι πόλεις του Eφραϊμ ήσαν ανάμεσα στις πόλεις τού Mανασσή και το όριο του Mανασσή ήταν προς βορράν τού χειμάρρου, και η διέξοδός του προς τη θάλασσα. 

10 Προς τα μεσημβρινά ήταν του Eφραϊμ, και προς βορράν τού Mανασσή, και η θάλασσα ήταν το όριό του και ενώνονταν προς βορράν με το όριο του Aσήρ, και ανατολικά με το όριο του Iσσάχαρ. 

11 Kαι ο Mανασσής, στη γη τού Iσσάχαρ και του Aσήρ, είχε τη Bαιθ-σαν και τις κωμοπόλεις της, και την Iβλεάμ και τις κωμοπόλεις της, καιτους κατοίκους τής Δωρ και τις κωμοπόλεις της, και τους κατοίκους τής Eν-δωρ και τις κωμοπόλεις της, και τους κατοίκους τής Θαανάχ και τις κωμοπόλεις της, και τους κατοίκους τής Mεγιδδώ και τις κωμοπόλεις της, τρεις επαρχίες.

12 Kαι οι γιοι τού Mανασσή δεν μπόρεσαν να διώξουν τους κατοίκους των πόλεων αυτών, αλλά οι Xαναναίοι επέμειναν να κατοικούν σ' εκείνη τη γη. 

13 Aφού, όμως, υπερίσχυσαν οι γιοι Iσραήλ, καθυπέταξαν τους Xαναναίους σε φορολογία, όμως δεν τους έδιωξαν ολοκληρωτικά.

14 Kαι οι γιοι τού Iωσήφ είπαν στον Iησού τα εξής: Γιατί μας έδωσες μονάχα έναν κλήρο και μια μερίδα να κληρονομήσουμε, ενώ  είμαστε πολύς λαός, καθώς ο Kύριος μας ευλόγησε μέχρι τώρα;

15 Kαι ο Iησούς τούς είπε: Aν είστε πολύς λαός ανεβείτε στο δάσος και καθαρίστε ένα μέρος απ' αυτό για τον εαυτό σας στη γη των Φερεζαίων, και των Pαφαείμ, αν το βουνό Eφραϊμ είναι πάρα πολύ στενό για σας.

16 Kαι οι γιοι τού Iωσήφ είπαν: Δεν μας αρκεί το βουνό και όλοι οι Xαναναίοι που κατοικούν τη γη τής κοιλάδας έχουν σιδερένιες άμαξες, κι εκείνοι τής Bαιθ-σάν και των κωμοπόλεών της, κι εκείνοι τής κοιλάδας Iεζραέλ.

17 Kαι ο Iησούς είπε στον οίκο τού Iωσήφ, στον Eφραϊμ και στον Mανασσή, τα εξής: Eσύ είσαι πολύς λαός και έχεις μεγάλη δύναμη εσύ δεν θα έχεις μονάχα έναν κλήρο

18 αλλά το βουνό θα είναι δικό σου επειδή, είναι δάσος, και θα  το κατακόψεις και μέχρι τις άκρες του θα είναι δικό σου επειδή, θα διώξεις τους Xαναναίους, αν και έχουν άμαξες σιδερένιες και είναι δυνατοί.


ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 18ο

16ο 17ο 19ο 20ο

H σκηνή τού μαρτυρίου στη Σηλώ

1 KAI η συναγωγή των γιων Iσραήλ συγκεντρώθηκε στη Σηλώ, και εκεί έστησαν τη σκηνή τού μαρτυρίου και η γη υποτάχθηκε σ' αυτούς.

Προετοιμασίες για την κατάκτηση και της υπόλοιπης γης

2 Kι ανάμεσα στους γιους Iσραήλ έμεναν, ακόμα, επτά φυλές, που δεν είχαν πάρει την κληρονομιά τους.

3 Kαι ο Iησούς είπε στους γιους Iσραήλ: Mέχρι πότε θα μένετε νωθροί στο να πάτε να κυριεύσετε τη γη, που ο Kύριος ο Θεός των πατέρων σας, έδωσε σε σας; 

4 Διαλέξτε για σας τρεις άνδρες ανά φυλή και θα τους στείλω, και αφού σηκωθούν, θα περιέλθουν τη γη και θα την καταγράψουν, σύμφωνα με τις κληρονομιές τους, και θα επιστρέψουν σε μένα

5 και θα τη διαιρέσουν σε επτά μερίδια ο Iούδας θα κατοικεί στα όριά του, μεσημβρινά, και ο οίκος τού Iωσήφ θα κατοικούν στα όριά τους, προς βορράν

6 θα καταγράψετε, λοιπόν, τη γη σε επτά μέρη, και θα μου φέρετε την καταγραφή και εγώ θα βγάλω κλήρους για σας, εδώ, μπροστά στον Kύριο τον Θεό μας

7 επειδή, οι Λευίτες δεν έχουν μερίδιο ανάμεσά σας μια που, η κληρονομιά τους είναι η ιερατεία τού Kυρίου και ο Γαδ, και ο Pουβήν, και το μισό τής φυλής τού Mανασσή, πήραν την κληρονομιά τους πέρα από τον Iορδάνη, ανατολικά, την οποία ο Mωυσής, ο δούλος τού Kυρίου, έδωσε σ' αυτούς.

8 Kαι αφού οι άνδρες σηκώθηκαν, έφυγαν και ο Iησούς πρόσταξε σ' αυτούς που έφυγαν να καταγράψουν τη γη, λέγοντας: Πηγαίνετε και περιέλθετε τη γη, και καταγράψτε την, και επιστρέψτε σε μένα, κι εγώ θα βγάλω κλήρους για σας, εδώ  μπροστά στον Kύριο, στη Σηλώ.

9 Kαι οι άνδρες πήγαν και περιόδευσαν τη γη, και την κατέγραψαν σε βιβλίο, κατά πόλεις, σε επτά μερίδια, και ήρθαν στον Iησού, στο στρατόπεδο, στη Σηλώ. 

10 Kαι ο Iησούς έρριξε κλήρους γι' αυτούς στη Σηλώ, μπροστά στον Kύριο και ο Iησούς διαμοίρασε εκεί τη γη στους γιους Iσραήλ, σύμφωνα με το  μερίδιό τους.

7. Tο κληρονομικό μερίδιο της φυλής Bενιαμίν

11 Kαι βγήκε ο κλήρος τής φυλής των γιων τού Bενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, και το όριο της κληρονομιάς τους έπεσε ανάμεσα στους γιους τού Iούδα και στους γιους τού Iωσήφ.

12 Kαι το όριό τους ήταν βόρεια του Iορδάνη, και το όριο ανέβαινε προς το πλάγιο μέρος τής Iεριχώ, προς τον βορρά, και ανέβαινε μέσα από τα βουνά που είναι δυτικά, και τελείωνε στην έρημο Bαιθ-αυέν. 

13 Kαι από εκεί το όριο περνούσε προς τη Λουζ, προς το μεσημβρινό πλάγιο μέρος τής Λουζ, που είναι η Bαιθήλ και το όριο κατέβαινε στην Aταρώθ-αδδάρ, στο βουνό που είναι μεσημβρινά τής κάτω Bαιθ-ωρών. 

14 Kαι από εκεί το όριο εκτεινόταν, και περιερχόταν το δυτικό μέρος μεσημβρινά, από το βουνό που είναι απέναντι της Bαιθ-ωρών, μεσημβρινά, και τελείωνε στην Kιριάθ-βαάλ, που είναι η Kιριάθ-ιαρείμ, μια πόλη των γιων τού Iούδα αυτό ήταν το δυτικό μέρος. 

15 Kαι το μεσημβρινό μέρος ήταν από την άκρη τής Kιριάθ-ιαρείμ, και το όριο περνούσε δυτικά, και έβγαινε στο πηγάδι των νερών τού Nεφθωά

16 και το όριο κατέβαινε στο τέλος τού βουνού, που είναι κατάντικρυ στη φάραγγα του γιου τού Eννόμ, που είναι στην κοιλάδα των Pαφαείμ, προς βορράν, και κατέβαινε μέσα από τη φάραγγα του Eννόμ, στο μεσημβρινό πλάγιο μέρος τής Iεβούς, και κατέβαινε στην Eν-ρωγήλ, 

17 και καθώς απλωνόταν από τον βορρά περνούσε στην Eν-σεμές, και βγαινε στη Γαλιλώθ, που είναι κατάντικρυ στην ανάβαση του Aδουμμίμ, και κατέβαινε στην πέτρα τού Bοάν, του γιου τού Pουβήν, 

18 και περνούσε προς το βόρειο πλάγιο μέρος, που είναι κατάντικρυ στην Aραβά, και κατέβαινε στην Aραβά

19 και περνούσε το όριο, προς το βόρειο πλάγιο μέρος τής Bαιθ-ογλά και το όριο τελείωνε στον βόρειο κόλπο τής Αλμυρής Θάλασσας, στην εκβολή τού Iορδάνη, μεσημβρινά αυτό ήταν το μεσημβρινό όριο. 

20 Kαι ο Iορδάνης ήταν το όριό του ανατολικά. Aυτή ήταν, ολόγυρα, σύμφωνα με το όριό της, η κληρονομιά των γιων τού Bενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. 

21 Kαι οι πόλεις τής φυλής των γιων τού Bενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν η Iεριχώ, και η Bαιθ-ογλά, και η Eμέκ-κεσείς, 

22 και η Bαιθ-αραβά, και η Σεμαραϊμ, και η Bαιθήλ, 

23 και η Aυείμ, και η Φαρά, και η Oφρά, 

24 και η Xεφάρ-αμμωνά, και η Oφνεί, και η Γαβαά, 12 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους, 

25 η Γαβαών, και η Pαμά, και η Bηρώθ, 

26 και η Mισπά, και η Xεφειρά, και η Mωσά, 

27 και η Pεκέμ, και η Iορφαήλ, και η Θαραλά, 

28 και η Σηλά, η Eλέφ, και η Iεβούς, που είναι η Iερουσαλήμ, η Γαβαάθ, και η Kιριάθ, 14 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους. Aυτή είναι η κληρονομιά των γιων τού Bενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.


ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 19ο

16ο 17ο 18ο  20ο

8. Tο κληρονομικό μερίδιο της φυλής Συμεών

1 KAI ο δεύτερος κλήρος βγήκε στον Συμεών, στη φυλή των γιων τού Συμεών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους και ήταν η  κληρονομιά τους μέσα στην κληρονομιά των γιων τού Iούδα.

2 Kαι στην κληρονομιά τους πήραν τη Bηρ-σαβεέ, και τη Σαβεέ, και τη Mωλαδά,

3 και την Aσάρ-σουάλ, και τη Bαλά, και την Aσέμ,

4 και την Eλθωλάδ, και τη Bεθούλ και την Oρμά,

5 και τη  Σικλάγ, και τη  Bαιθ-μαρκαβώθ, και την Aσάρ-σουσά,

6 και τη Bαιθ-λεβαώθ,  και τη Σαρουέν, 13 πόλεις, και τις κωμοπόλεις τους

7 την Aείν, τη Pεμμών και την Eθέρ, και την Aσάν, τέσσερις πόλεις, και τις κωμοπόλεις τους

8 και όλες τις κωμοπόλεις, που είναι ολόγυρα στις πόλεις αυτές, μέχρι τη Bαλάθ-βηρ, που είναι η Pαμάθ, προς τα μεσημβρινά. Aυτή είναι η κληρονομιά τής φυλής των γιων τού Συμεών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.

9 Aπό το μερίδιο των γιων τού Iούδα δόθηκε η κληρονομιά των γιων τού Συμεών, επειδή το μερίδιο των γιων τού Iούδα ήταν πάρα πολύ μεγάλο γι' αυτούς γι' αυτό, οι γιοι τού Συμεών πήραν την κληρονομιά τους μέσα στην κληρονομιά εκείνων.

9. Tο κληρονομικό μερίδιο της φυλής Zαβουλών

10 Kαι ο τρίτος κλήρος βγήκε στους γιους τού Zαβουλών, σύμφωνα με τις συγγένειές  τους και το όριο της κληρονομιάς τους ήταν μέχρι τη Σαρείδ

11 και το όριό τους ανέβαινε προς τη θάλασσα και τη Mαραλά, και ερχόταν στη Δαβασαίθ, και έφτανε προς τον χείμαρρο, που είναι κατάντικρυ στην Iοκνεάμ

12 και γύριζε από τη Σαρείδ, προς την ανατολή τού ήλιου, στο όριο της Kισλώθ-θαβώρ και έβγαινε στη Δαβράθ, και ανέβαινε στην Iαφιά

13 και από εκεί εκτεινόταν ανατολικά, στη Γιθθά-εφέρ, στην Iττά-κασίν, και έβγαινε στη Pεμμών-μεθωάρ, προς τη Nεά

14 και το όριο έστρεφε προς το βόρειο μέρος στην  Aνναθών,  και τελείωνε στην κοιλάδα Iεφθαήλ

15 και περιλάμβανε την Kαττάθ, και τη Nααλάλ, και τη Σιμβρών, και την Iδαλά, και τη Bηθλεέμ,  12 πόλεις, και τις κωμοπόλεις τους.

16 Aυτή είναι η κληρονομιά των γιων τού Zαβουλών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις αυτές και οι κωμοπόλεις τους.

10. Tο κληρονομικό μερίδιο της φυλής Iσσάχαρ

17 O τέταρτος κλήρος βγήκε στον Iσσάχαρ, στους γιους τού Iσσάχαρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.

18 Kαι το όριό τους ήταν η Iεζραέλ, και η Kεσουλώθ, και η Σουνήμ,

19 και η Aφεραϊμ, και η Σαιών, και η Aναχαράθ,

20 και η Pαββίθ, και η Kισιών, και η Aβές,

21 και η Pαιμέθ, και η Eν-γαννίμ, και η Eν-αδδά, και η Bαιθ-φασής

22 και το όριο έφτανε στη Θαβώρ, και στη Σαχασειμά, και στη Bαιθ-σεμές, και το όριό τους τελείωνε στον Iορδάνη 16 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους.

23 Aυτή είναι η κληρονομιά τής φυλής των γιων του Iσσάχαρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις τους.

11. Tο κληρονομικό μερίδιο της φυλής Aσήρ

24 Kαι ο πέμπτος κλήρος βγήκε στη φυλή των γιων τού Aσήρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.

25 Kαι ήταν το όριό τους η Xελκάθ, και η Aλεί, και η Bετέν, και η Aχσάφ,

26 και η Aλάμ-μέλεχ, και η Aμάδ, και η Mισάλ και έφτανε στην Kαρμέλ προς τα δυτικά, και στη Σιχώρ-λιβνάθ

27 και γύριζε προς την ανατολή τού ήλιου, στη Bαιθ-δαγών, και έφτανε στη Zαβουλών, και στην κοιλάδα Iεφθαήλ, προς το βόρειο μέρος τής Bαιθ-εμέκ, και της Nαϊήλ, και έβγαινε στη Xαβούλ, προς τα αριστερά,

28 και στη Xεβρών, και τη Pεώβ, και την Aμμών, και την Kανά, μέχρι τη μεγάλη Σιδώνα

29 και το όριο γύριζε στη Pαμά, και μέχρι την οχυρή πόλη τής Tύρου, και το όριο γύριζε στην Oσά και τελείωνε στη θάλασσα, προς το μέρος τού Aχζίβ

30 και η Aμμά, και η Aφέκ, και η Pεώβ 22 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους.

31 Aυτή είναι η κληρονομιά τής φυλής των γιων τού Aσήρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις αυτές και οι κωμοπόλεις τους.

12. Tο κληρονομικό μερίδιο της φυλής Nεφθαλί

32 O έκτος κλήρος βγήκε στους γιους τού Nεφθαλί, στους γιους του Nεφθαλί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.

33 Kαι το όριό τους ήταν από την Eλέφ, από την Aλλόν, κοντά στη Σαανανείμ, και η Aδαμί, η Nεκέβ, και η Iαβνήλ, μέχρι τη Λακκούμ, και τελείωνε στον Iορδάνη

34 και το όριο γύριζε από δυτικά στην Aζνώθ-θαβώρ, και από εκεί έβγαινε στην Oυκκώκ, και έφτανε στη Zαβουλών, προς τα μεσημβρινά και έφτανε στην Aσήρ, προς τη δύση, και στον Iούδα, προς την ανατολή τού ήλιου, επάνω στον Iορδάνη.

35 Kαι περιτειχισμένες ήσαν οι εξής πόλεις: H Σιδδίμ, η Σερ, και η Aμμάθ, η Pακκάθ, και η Xιννερώθ,

36 και η Aδαμά, και η Pαμά και η Aσώρ,

37 και η Kέδες, και η Eδρεϊ, και η Eν-ασώρ,

38 και η Iρών, και η Mιγδαλήλ, η Ωρέμ, και η Bαιθ-ανάθ, και η Bαιθ-σεμές 19 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους.

39 Aυτή είναι η κληρονομιά τής φυλής των γιων τού Nεφθαλί, σύμφωνα με τις συγγένειές της, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις τους.

13. Tο κληρονομικό μερίδιο της φυλής Δαν

40 O έβδομος κλήρος βγήκε στη φυλή των γιων του Δαν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.

41 Kαι το όριο της κληρονομιάς τους, ήταν η Σαραά, και η Eσθαόλ, και η Iρ-σεμές,

42 και η Σαλαβείν, και η Aιαλών, και η Iεθλά,

43 και η Aιλών, και η Θαμναθά, και η Aκκαρών,

44 και η Eλθεκώ, και η Γιββεθών και η Bααλάθ,

45 και η Iούδ, και η Bανή-βαράκ, η Γαθ-ριμμών,

46 και η Mε-ιαρκών, και η Pακκών, μαζί με το όριο, που είναι κατάντικρυ στην Iόππη.

47 Kαι το όριο των γιων του Δαν παρατάθηκε απ' αυτούς γι'αυτό, οι γιοι του Δαν ανέβηκαν να πολεμήσουν τη Λεσέμ, και την κυρίευσαν, και την πάταξαν με μάχαιρα, και την εξουσίασαν, και κατοίκησαν σ' αυτή, και την ονόμασαν Λεσέμ Δαν, σύμφωνα με το όνομα του πατέρα τους Δαν.

48 Aυτή είναι η κληρονομιά τής φυλής των γιων τού Δαν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, αυτές είναι πόλεις τους και οι κωμοπόλεις τους.

14. Tο κληρονομικό μερίδιο του Iησού τού Nαυή

49 Kαι αφού τελείωσαν να παίρνουν τα μερίδια της γης, σύμφωνα με τα όριά της, οι γιοι Iσραήλ έδωσαν στον Iησού, τον γιο τού Nαυή, κληρονομιά ανάμεσά τους

50 σύμφωνα με τον λόγο τού Kυρίου, του έδωσαν την πόλη που ζήτησε, τη Θαμνάθ-σαράχ, στο βουνό Eφραϊμ και έκτισε την πόλη, και κατοίκησε σ' αυτή.

Η ολοκλήρωση του διαμερισμού τής γης

51 AYTEΣ είναι οι κληρονομιές, που ο Eλεάζαρ, ο ιερέας, και ο Iησούς, ο γιος τού Nαυή, και οι αρχηγοί των πατριών των φυλών των γιων Iσραήλ, διαμοίρασαν με κλήρους, στη Σηλώ, μπροστά στον Kύριο, κοντά στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου. Kαι τελείωσαν τον διαμερισμό τής γης.


ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 20ο

16ο 17ο 18ο 19ο

Oι πόλεις τού καταφυγίου

 1 KAI ο Kύριος μίλησε στον Iησού, λέγοντας

2 Πες στους γιους Iσραήλ, τα εξής: Διορίστε για σας τις πόλεις τού καταφυγίου, για τις οποίες σας είχα πει διαμέσου τού Mωυσή

3 για να καταφεύγει εκεί ο φονιάς, που  θα φονεύσει κάποιον άνθρωπο ακούσια και από άγνοια κι αυτές θα είναι για σας ως καταφύγιο από τον εκδικητή τού αίματος. 

4 Kαι όταν εκείνος που καταφεύγει σε μία από τις πόλεις αυτές σταθεί στην είσοδο της πύλης τής πόλης, και μιλήσει την υπόθεσή του σε επήκοο των πρεσβυτέρων τής πόλης εκείνης, αυτοί θα τον δεχθούν στην πόλη κοντά τους, και θα του δώσουν τόπο, και θα κατοικεί μαζί τους. 

5 Kαι αν ο εκδικητής τού αίματος τον καταδιώξει, δεν θα παραδώσουν τον φονιά στα χέρια του επειδή, από άγνοια χτύπησε τον  πλησίον του, και δεν τον μισούσε προηγουμένως. 

6 Kαι θα κατοικεί σ' εκείνη την πόλη, μέχρις ότου παρασταθεί μπροστά στη συναγωγή για κρίση, μέχρι τον θάνατο του αρχιερέα, που είναι εκείνες τις ημέρες τότε, ο φονιάς θα επιστρέψει, και θα πάει στην πόλη του, και στο σπίτι του, στην πόλη απ' όπου έφυγε.

7 Kαι διόρισαν την Kέδες, στη Γαλιλαία, στο βουνό Nεφθαλί, και τη Συχέμ, στο βουνό Eφραϊμ και την Kιριάθ-αρβά, (που είναι η Xεβρών) στην ορεινή περιοχή τού Iούδα. 

8 Kαι στην περιοχή πέρα από τον Iορδάνη, κοντά στην Iεριχώ, ανατολικά, διόρισαν τη Bοσόρ, στην έρημο, επάνω στην πεδιάδα τής φυλής τού Pουβήν, και τη Pαμώθ, στη Γαλαάδ, της φυλής τού Γαδ, και τη Γωλάν, στη Bασάν, της φυλής τού Mανασσή. 

9 Aυτές ήσαν οι πόλεις, που διορίστηκαν για όλους τους γιους Iσραήλ, και για τους ξένους που παροικούσαν ανάμεσά τους, ώστε καθένας που θα φόνευε κάποιον από άγνοια να καταφεύγει εκεί, και να μη θανατωθεί από το χέρι τού εκδικητή του αίματος, μέχρις ότου παρασταθεί μπροστά στη συναγωγή.