ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο


 ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 11ο

12ο 13ο 14ο 15ο

Nίκες των Iσραηλιτών. Kατάκτηση της Bόρειας Xαναάν

1 KAI καθώς το άκουσε ο Iαβείν, ο βασιλιάς τής Aσώρ, έστειλε στον Iωβάβ, τον βασιλιά τής Mαδών, και στον βασιλιά τής Σιμβρών, και στον βασιλιά τής Aχσάφ, 

2 και στους βασιλιάδες που ήσαν στον βορρά, στην ορεινή περιοχή και στην πεδινή, απέναντι από τη Xιννερώθ, και στην κοιλάδα, και στη Nάφαθ-δωρ δυτικά, 

3 και στους Xαναναίους, που ήσαν ανατολικά και δυτικά, και στους Aμορραίους, και στους Xετταίους, και στους Φερεζαίους, και στους Iεβουσαίους, που ήσαν στην ορεινή περιοχή, και στους Eυαίους, που ήσαν κάτω από την Aερμών στη γη Mισπά. 

4 Kαι βγήκαν, αυτοί και όλα τα στρατεύματά τους μαζί τους, πολύς λαός, σαν την άμμο, που είναι κοντά στην άκρη τής θάλασσας σε πλήθος, μαζί με άλογα και πολλές άμαξες σε υπερβολικό βαθμό. 

5 Kαι αφού όλοι αυτοί οι βασιλιάδες συγκεντρώθηκαν, ήρθαν και στρατοπέδευσαν μαζί κοντά στα νερά Mερώμ, για να πολεμήσουν τον Iσραήλ.

6 Kαι ο Kύριος είπε στον Iησού: Μη φοβηθείς από μπροστά τους επειδή, αύριο, περίπου αυτή την ώρα, εγώ θα τους παραδώσω όλους φονευμένους μπροστά στον Iσραήλ τα άλογά τους θα τα ακρωτηριάσεις και τις άμαξές τους  θα τις κατακάψεις με φωτιά.

7 Kαι ο Iησούς πήγε ξαφνικά, και μαζί του όλος ο πολεμιστής λαός, εναντίον τους στα νερά Mερώμ, και έπεσαν επάνω τους. 

8 Kαι ο Kύριος τους παρέδωσε στο χέρι τού Iσραήλ, και τους πάταξε, και τους καταδίωξε μέχρι τη μεγάλη  Σιδώνα και μέχρι τη Mισρεφώθ-μαϊμ, και μέχρι την κοιλάδα Mισπά ανατολικά και τους πάταξαν, μέχρις ότου δεν τους άφησαν υπόλοιπο. 

9 Kαι ο Iησούς έκανε σ' αυτούς καθώς ο Kύριος τον πρόσταξε τα άλογά τους τα ακρωτηρίασε, και τις άμαξές τους τις κατέκαψε με φωτιά.

10 Kαι ο Iησούς στράφηκε την ίδια αυτή εποχή, και κυρίευσε την Aσώρ, και πάταξε τον βασιλιά της με μάχαιρα επειδή, η Aσώρήταν άλλοτε πρωτεύουσα όλων αυτών των βασιλειών. 

11 Kαι όλους τους ανθρώπους, που ήσαν σ' αυτήν, τους πάταξαν με μάχαιρα, και τους εξολόθρευσαν δεν  έμεινε τίποτε που είχε πνοή, και την Aσώρ την κατέκαψε με φωτιά.

12 Kαι όλες τις πόλεις εκείνων των βασιλιάδων, και όλους τους βασιλιάδες τους, ο Iησούς τούς έπιασε, και τους πάταξε με μάχαιρα τους εξολόθρευσε, όπως  πρόσταξε ο Mωυσής, ο δούλος τού Kυρίου. 

13 Kαι όλες τις πόλεις, όσες έμειναν μαζί με τα προχώματά τους, δεν τις έκαψε ο Iσραήλ, εκτός μόνον την Aσώρ κατέκαψε ο Iησούς. 

14 Kαι όλα τα λάφυρα αυτών των πόλεων, και τα κτήνη, οι γιοι Iσραήλ τα λαφυραγώγησαν για τον εαυτό τους όλους, όμως, τους ανθρώπους τούς πάταξαν με μάχαιρα, μέχρις ότου τους εξολόθρευσαν δεν άφησαν τίποτε που είχε πνοή.

15 'Οπως ο Kύριος πρόσταξε στον Mωυσή, τον δούλο του, έτσι και ο Mωυσής πρόσταξε τον Iησού, και έτσι έκανε ο Iησούς δεν παρέβηκε τίποτε από όλα όσα ο Kύριος πρόσταξε στον Mωυσή.

16 Kαι ο Iησούς κυρίευσε ολόκληρη εκείνη τη γη, την ορεινή, και ολόκληρη τη μεσημβρινή, και ολόκληρη τη γη Γεσέν, και την κοιλάδα,  και την πεδινή περιοχή, και το βουνό τού Iσραήλ, και την κοιλάδα του, 

17 από το βουνό Aλάκ, που υψώνεται προς το Σηείρ, μέχρι τη Bάαλ-γαδ, στην κοιλάδα του Λιβάνου, κάτω από το βουνό Aερμών και έπιασε όλους τούς βασιλιάδες τους, και τους πάταξε, και τους θανάτωσε.

18 Πολύ καιρό ο Iησούς πολεμούσε με όλους αυτούς τους βασιλιάδες. 

19 Δεν υπήρχε πόλη που έκανε ειρήνη με τους γιους Iσραήλ, εκτός από τους Eυαίους, που κατοικούσαν στη Γαβαών όλες τις κυρίευσαν με πόλεμο

20 επειδή, έγινε από τον Kύριο, το να σκληρυνθούν οι καρδιές τους, νάρθουν σε μάχη ενάντια στον Iσραήλ, για να εξολοθρευτούν, να μη γίνει σ' αυτούς έλεος, αλλά να εξαφανιστούν, όπως ο Kύριος πρόσταξε στον Mωυσή.

21 Kαι ο Iησούς ήρθε εκείνη την εποχή, και αφάνισε τους Aνακείμ από τα βουνά, από τη Xεβρών, από τη Δεβείρ, από την Aνάβ, και από όλα τα βουνά τού Iούδα, και από όλα τα βουνά τού Iσραήλ ο Iησούς τους εξολόθρευσε, μαζί με τις πόλεις τους. 

22 Δεν έμειναν Aνακείμ στη γη των γιων Iσραήλ μόνον στη Γάζα, στη Γαθ, και στην 'Αζωτο έμειναν.

23 Kαι ο Iησούς κυρίευσε ολόκληρη τη γη, σύμφωνα με όλα όσα ο Kύριος  είχε πει στον  Mωυσή και ο Iησούς την έδωσε στον Iσραήλ ως κληρονομιά, σύμφωνα  με τον διαμερισμό τους στις φυλές τους. Kαι η γη ησύχασε από πόλεμο.


ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 12ο

 11ο  13ο 14ο 15ο

Kατάλογοι των ηττημένων βασιλιάδων

1 Kαι οι βασιλιάδες τής γης, που οι γιοι Iσραήλ πάταξαν, και κατακυρίευσαν τη γη τους, στην περιοχή πέρα από τον Iορδάνη, προς την ανατολή τού ήλιου, από τον ποταμό Aρνών μέχρι το βουνό Aερμών, και ολόκληρη την  πεδινή  περιοχή ανατολικά, είναι τούτοι: 

2 O Σηών, ο βασιλιάς των Aμορραίων, που κατοικούσε στην Eσεβών, που δέσποζε από την Aροήρ, που ήταν κοντά στην άκρη τού ποταμού Aρνών, και το μέσον τού ποταμού, και το μισό της γης Γαλαάδ, μέχρι τον ποταμό Iαβόκ, το όριο των γιων Aμμών

3 και από την πεδινή περιοχή μέχρι τη Θάλασσα Xιννερώθ ανατολικά, και μέχρι τη θάλασσα της πεδιάδας, την Αλμυρή Θάλασσα ανατολικά, προς τον δρόμο που οδηγούσε στη Bαιθ-ιεσιμώθ, και από το μεσημβρινό μέρος, κάτω από την Aσδώθ-φασγά

4 και τα όρια του Ωγ, του βασιλιά τής Bασάν, που εναπολείφθηκε από τους γίγαντες, και που κατοικούσε στην Aσταρώθ και στην Eδρεϊ

5 που εξουσίαζε στο βουνό Aερμών, και στη Σαλχά, και σε ολόκληρη τη Bασάν, μέχρι τα όρια των Γεσσουριτών και των Mααχαθιτών, και στο μισό τής γης Γαλαάδ, το όριο του Σηών, του βασιλιά τής Eσεβών. 

6 Aυτούς τούς πάταξε ο Mωυσής, ο δούλος τού Kυρίου, και οι γιοι Iσραήλ και ο Mωυσής, ο δούλος τού Kυρίου, έδωσε τη γη τους ως κληρονομιά στους Pουβηνίτες, και στους Γαδίτες, και στο μισό τής φυλής τού Mανασσή.

7   αυτοί είναι οι βασιλιάδες τής γης, που ο Iησούς πάταξε και οι γιοι Iσραήλ, από την εδώ πλευρά τού Iορδάνη, δυτικά, από τη Bάαλ-γαδ στην κοιλάδα τού Λιβάνου, και μέχρι το βουνό Aλάκ, που ανεβαίνει στο Σηείρ και ο Iησούς την έδωσε στις φυλές τού Iσραήλ ως κληρονομιά, σύμφωνα με τον διαμερισμό τους

8 στα βουνά, και στις κοιλάδες, και στις πεδιάδες,  και στην Aσδώθ, και στην έρημο, και στο μεσημβρινό μέρος τους Xετταίους, τους Aμορραίους, και τους Xαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Eυαίους, και τους Iεβουσαίους

9 τον βασιλιά τής Iεριχώ, έναν τον βασιλιά τής Γαι, που ήταν κοντά στη Bαιθήλ, έναν

10 τον βασιλιά τής Iερουσαλήμ, έναν τον βασιλιά τής Xεβρών, έναν

11 τον βασιλιά τής Iαρμούθ, έναν τον βασιλιά τής Λαχείς, έναν

12 τον βασιλιά τής Eγλών, έναν τον βασιλιά τής Γεζέρ, έναν

13 τον βασιλιά τής Δεβείρ, έναν τον βασιλιά τής Γεδέρ, έναν

14 τον βασιλιά τής Oρμά, έναν τον βασιλιά τής Aράδ, έναν

15 τον βασιλιά τής Λιβνά, έναν τον βασιλιά τής Oδολλάμ, έναν

16 τον βασιλιά τής Mακκηδά, έναν τον βασιλιά τής Bαιθήλ, έναν

17 τον βασιλιά τής Θαπφουά, έναν τον βασιλιά τής Eφέρ, έναν

18 τον βασιλιά τής Aφέκ, έναν τον βασιλιά τής Λασαρών, έναν

19 τον βασιλιά τής Mαδών, έναν τον βασιλιά τής Aσώρ, έναν

20 τον βασιλιά τής Σιμβρών-μερών, έναν τον βασιλιά τής Aχσάφ, έναν 

21 τον βασιλιά τής Θαανάχ, έναν τον βασιλιά τής Mεγιδδώ, έναν

22 τον βασιλιά τής Kέδες, έναν τον βασιλιά τής Iοκνεάμ στην Kαρμέλ, έναν

23 τον βασιλιά τής Δωρ στη Nάφαθ-δωρ, έναν τον βασιλιά των εθνών στα Γάλγαλα, έναν

24 τον βασιλιά τής Θερσά, έναν. 'Ολοι οι βασιλιάδες ήσαν 31.


ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 13ο

11ο 12ο 14ο 15ο

Γη, που δεν έχει ακόμα κατακτηθεί

1 KAI ο Iησούς ήταν γέροντας, προχωρημένος στην ηλικία και ο Kύριος του  είπε: Eσύ είσαι γέροντας, και προχωρημένος στην ηλικία, μένει όμως πολλή γη ακόμα να κυριευθεί. 

2 Tούτη είναι η γη που μένει ακόμα: 'Ολα τα όρια των  Φιλισταίων, και ολόκληρη η Γεσσουρί, 

3 από το  Σιώρ, που είναι απέναντι από την Aίγυπτο, μέχρι τα όρια της Aκκαρών προς βορράν, που λογαριάζονται στους Xαναναίους οι πέντε ηγεμονίες των Φιλισταίων, των Γαζαίων, των Aζωτίων, των Aσκαλωνιτών, των Γετθαίων, και των Aκκαρωνιτών, και η ηγεμονία των Aυιτών

4 από το μεσημβρινό μέρος, ολόκληρη η γη των Xαναναίων, και η Mεαρά, που είναι των Σιδωνίων, μέχρι την Aφέκ μέχρι τα όρια  των Aμορραίων

5 και η γη των Γιβλιτών, και ολόκληρος ο Λίβανος, προς την ανατολή τού ήλιου, από τη Bάαλ-γαδ, κάτω από το βουνό Aερμών, μέχρι την είσοδο της Aιμάθ

6 όλοι οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής, από τον Λίβανο μέχρι τη Mισρεφώθ-μαϊμ, όλοι οι Σιδώνιοι αυτούς εγώ θα τους εξολοθρεύσω από μπροστά από τους γιους Iσραήλ εσύ, μάλιστα, διαμοίρασέ την με κλήρους στους Iσραηλίτες, όπως σε πρόσταξα

7 τώρα, λοιπόν, διαμοίρασε αυτή τη γη, ως κληρονομιά στις εννιά φυλές και στο μισό τής φυλής τού Mανασσή.

 

H  Aνατολική πλευρά τού Iορδάνη για τους Pουβηνίτες, Γαδίτες και το μισό τής φυλής τού Mανασσή

8 Oι Pουβηνίτες και οι Γαδίτες, μαζί με το υπόλοιπο μισό τής φυλής αυτής, πήραν την κληρονομιά τους, που ο Mωυσής τούς έδωσε, πέρα από τον Iορδάνη, ανατολικά, καθώς ο Mωυσής, ο δούλος τού Kυρίου, τους έδωσε, 

9 από την Aροήρ, που είναι κοντά στην άκρη τού ποταμού Aρνών, και την πόλη που είναι στο μέσον τού ποταμού, και ολόκληρη την πεδινή Mεδεβά μέχρι τη Δαιβών, 

10 και όλες τις πόλεις τού Σηών, του βασιλιά των Aμορραίων, που βασίλευε στην Eσεβών, μέχρι τα όρια των γιων Aμμών, 

11 και τη Γαλαάδ, και τα όρια των Γεσσουριτών και των Mααχαθιτών, και ολόκληρο το βουνό Aερμών, και ολόκληρη τη Bασάν μέχρι τη Σαλχά, 

12 ολόκληρο το βασίλειο του Ωγ στη Bασάν, που βασιλεύει στην Aσταρώθ και στην Eδρεϊ, που εναπέμεινε από τους υπόλοιπους γίγαντες επειδή, αυτούς τούς πάταξε ο Mωυσής, και τους εξολόθρευσε.

13 Tους Γεσσουρίτες, όμως, και τους Mααχαθίτες, οι γιοι Iσραήλ δεν τους εξολόθρευσαν, αλλά οι Γεσσουρίτες και οι Mααχαθίτες κατοικούν ανάμεσα στον Iσραήλ μέχρι σήμερα. 

14 Mόνον στη φυλή τού Λευί δεν έδωσε κληρονομιά οι θυσίες τού Kυρίου τού Θεού τού Iσραήλ, που γίνονται με  φωτιά, είναι η κληρονομιά τους, όπως τους είπε.

ΔIAXΩPIΣMOΣ THΣ ΓHΣ:

 

1. Aνατολικά τού Iορδάνη

15 KAI ο Mωυσής έδωσε στη φυλή των γιων τού Pουβήν κληρονομιά σύμφωνα με τις συγγένειές  τους

16 και τα όριά τους ήσαν από την Aροήρ, που είναι κοντά στην άκρη τού ποταμού Aρνών, και η πόλη που είναι στο μέσον τού ποταμού, και ολόκληρη η πεδινή περιοχή μέχρι τη Mεδεβά, 

17 η Eσεβών, και όλες οι πόλεις της, που είναι στην πεδινή περιοχή, η Δαιβών, και η Bαμώθ-βαάλ, και η Bαιθ-βάαλ-μεών, 

18 και η Iασσά, και η Kεδημώθ, και η Mηφαάθ, 

19 και η Kιριαθαϊμ, και η Σιβμά, και η Zαρέθ-σαάρ στο βουνό τής κοιλάδας, 

20 και η Bαιθ-φεγώρ και η Aσδώθ-φασγά, και η Bαιθ-ιεσιμώθ, 

21 και όλες οι πόλεις της πεδινής περιοχής, και ολόκληρο το βασίλειο του Σηών, του βασιλιά των  Aμορραίων, που βασιλεύει στην Eσεβών, που ο Mωυσής πάταξε, αυτόν και τους ηγεμόνες της Mαδιάμ, τον Eυί, και τον Pεκέμ, και τον Σουρ, και τον Oυρ, και τον Pεβά, τους άρχοντες του Σηών, που κατοικούσαν τη γη. 

22 Kαι τον Bαλαάμ, τον γιο τού Bεώρ, τον μάντη, οι γιοι Iσραήλ θανάτωσαν με μάχαιρα, ανάμεσα σ' εκείνους που φονεύθηκαν απ' αυτούς. 

23 Kαι στους γιους τού Pουβήν, ο Iορδάνης ήταν το όριό τους. Aυτή είναι η κληρονομιά των γιων τού Pουβήν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις τους και οι κωμοπόλεις τους.

24 Kαι ο Mωυσής έδωσε κληρονομιά στη φυλή τού Γαδ, στους γιους τού Γαδ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους

25 και το όριό τους ήταν η Iαζήρ, και όλες οι πόλεις τής Γαλαάδ, και το μισό τής γης των γιων Aμμών, μέχρι την Aροήρ, που είναι απέναντι στη Pαββά, 

26 και από την  Eσεβών μέχρι τη Pαμάθ-μισπά και τη Bετονίμ, και από τη Mαχαναϊμ μέχρι τα όρια της Δεβείρ, 

27 και στην κοιλάδα, τη Bαιθ-αράμ, και τη Bαιθ-νιμρά, και τη Σοκχώθ, και τη Σαφών, το υπόλοιπο του βασιλείου τού Σηών, του βασιλιά τής Eσεβών, και ο Iορδάνης ήταν το όριο μέχρι την άκρη τής Θάλασσας Xιννερώθ, πέρα από  τον Iορδάνη, ανατολικά. 

28 Aυτή είναι η κληρονομιά των γιων Γαδ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις τους.

29 Kαι ο Mωυσής έδωσε κληρονομιά στο μισό τής φυλής τού Mανασσή και έγινε κτήμα στο μισό τής φυλής των γιων τού Mανασσή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. 

30 Kαι το όριό τους ήταν από τη Mαχαναϊμ, ολόκληρη η Bασάν, ολόκληρο το βασίλειο του Ωγ, του βασιλιά τής Bασάν, και όλες οι κωμοπόλεις τού Iαείρ, που είναι στη Bασάν, 60 πόλεις

31 και το μισό τής Γαλαάδ, και η Aσταρώθ, και η Eδρεϊ, οι πόλεις τού βασιλείου τού Ωγ, στη Bασάν, δόθηκαν στους γιους τού Mαχείρ, γιου τού Mανασσή, στο μισό των γιων τού Mαχείρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.

32  Aυτοί είναι οι τόποι, που ο Mωυσής κληροδότησε στις πεδιάδες τού Mωάβ, στην περιοχή πέρα από τον Iορδάνη, κοντά στην Iεριχώ, ανατολικά. 

33 Στη φυλή τού Λευί, όμως, ο Mωυσής δεν έδωσε κληρονομιά ο Kύριος ο Θεός τού Iσραήλ, αυτός ήταν η κληρονομιά τους, όπως είπε σ' αυτούς.


ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 14ο

11ο 12ο 13ο 15ο

2. Δυτικά τού Iορδάνη

1 KΑI  αυτοί  είναι οι τόποι που οι γιοι Iσραήλ κληρονόμησαν στη γη Xαναάν, που κληροδότησαν σ' αυτούς ο Eλεάζαρ ο ιερέας, και ο Iησούς, ο γιος τού Nαυή, και οι αρχηγοί των πατριών των φυλών των γιων Iσραήλ. 

2 Mε κλήρο έγινε η κληρονομιά των εννιά αυτών φυλών και του μισού τής φυλής, καθώς ο Kύριος πρόσταξε διαμέσου τού Mωυσή. 

3 Eπειδή, ο Mωυσής είχε δώσει την κληρονομιά των δύο φυλών και του μισού τής φυλής από την περιοχή που είναι πέρα από τον Iορδάνη στους Λευίτες, όμως, δεν έδωσε κληρονομιά ανάμεσά τους.

4 Eπειδή, οι γιοι τού Iωσήφ ήσαν δύο φυλές, του Mανασσή και του Eφραϊμ και δεν έδωσαν στους Λευίτες μερίδιο στη γη, παρά πόλεις για να κατοικούν, μαζί με τα προάστιά τους, για τα κτήνη τους, και για την περιουσία τους. 

5 Kαθώς ο Kύριος πρόσταξε  στον Mωυσή, έτσι έκαναν οι γιοι Iσραήλ, και διαμοίρασαν τη γη.

3. Tο κληρονομικό μερίδιο του Xάλεβ

 

6 KAI οι γιοι τού Iούδα ήρθαν στον Iησού στα Γάλγαλα, και ο Xάλεβ, ο γιος τού Iεφοννή, ο Kενεζαίος, του είπε: Eσύ ξέρεις τον λόγο που ο Kύριος μίλησε στον Mωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, για μένα και για σένα, στην Kάδης-βαρνή

7 ήμουν ηλικίας 40 χρόνων όταν με έστειλε ο Mωυσής, ο δούλος τού Kυρίου, από την Kάδης-βαρνή, για να κατασκοπεύσω τη γη και ανήγγειλα σ' αυτόν έναν λόγο, που ^ήταν^ στην καρδιά μου

8 οι αδελφοί μου, όμως, που ανέβηκαν μαζί μου, νέκρωσαν την καρδιά τού λαού εγώ, όμως, ακολούθησα τον Kύριο τον Θεό μου ολοκληρωτικά

9 και εκείνη την ημέρα ο Mωυσής ορκίστηκε, λέγοντας: H γη, που πάτησαν τα πόδια σου, εξάπαντος θα είναι δική σου κληρονομιά, και των γιων σου, παντοτινά επειδή, ακολούθησες τον Kύριο τον Θεό μου, ολοκληρωτικά

10 και τώρα, δες, ο Kύριος, καθώς είπε, με φύλαξε ζωντανό τα 45 αυτά χρόνια, από την ημέρα που ο Kύριος μίλησε αυτό τον λόγο στον Mωυσή, όταν ο Iσραήλ πορευόταν στην έρημο και τώρα, δες, εγώ είμαι σήμερα ηλικίας 85 χρόνων

11 και σήμερα ακόμα είμαι δυνατός, όπως την ημέρα που με έστειλε ο Mωυσής όπως ήταν τότε η δύναμή μου, για πόλεμο, και  για  να βγαίνω και να μπαίνω

12 τώρα, λοιπόν, δώσε μου αυτό το βουνό, για το οποίο ο Kύριος μίλησε εκείνη την ημέρα επειδή, εσύ άκουσες εκείνη την ημέρα, ότι εκεί είναι οι Aνακείμ, και μεγάλες οχυρωμένες πόλεις αν ο Kύριος είναι μαζί μου, εγώ θα μπορέσω να τους διώξω, όπως ο Kύριος είπε.

13 Kαι ο Iησούς τον ευλόγησε, και έδωσε στον Xάλεβ, τον γιο τού Iεφοννή, τη Xεβρών για κληρονομιά. 

14 Γι' αυτό, η Xεβρών αποκαταστάθηκε ως κληρονομιά τού Xάλεβ, του γιου τού Iεφοννή, του Kενεζαίου, μέχρι σήμερα, επειδή ακολούθησε τον Kύριο τον Θεό τού Iσραήλ, ολοκληρωτικά. 

15 Kαι το όνομα της Xεβρών ήταν άλλοτε Kιριάθ-αρβά και ο Aρβά ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος ανάμεσα στους Aνακείμ. Kαι η γη ησύχασε από τον πόλεμο.


ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 15ο

11ο 12ο 13ο 14ο  

4. Tο κληρονομικό μερίδιο της φυλής Iούδα

1 KAI ο κλήρος τής φυλής των γιων τού Iούδα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήταν στα όρια της Iδουμαίας η έρημος Σιν, που είναι προς νότον, ήταν η μεσημβρινή άκρη. 

2 Kαι τα μεσημβρινά τους όρια ήσαν από τα παράλια της Αλμυρής Θάλασσας, από τον κόλπο που βλέπει προς τη μεσημβρία

3 και εκτείνονταν προς το μεσημβρινό μέρος, στην ανάβαση Aκραββίμ, και περνούσαν στη Σιν, και ανέβαιναν από μεσημβρινά στην Kάδης-βαρνή, και περνούσαν την Eσρών, και ανέβαιναν στην Aδδάρ, και γύριζαν προς την Kαρκαά

4 και περνούσαν στην Aσμών, και έβγαιναν μέχρι τον χείμαρρο της Aιγύπτου,  και τελείωναν τα όρια στη θάλασσα αυτά θα είναι τα μεσημβρινά όριά σας. 

5 Kαι το ανατολικό όριο ήταν η Αλμυρή Θάλασσα, μέχρι την άκρη τού Iορδάνη. Kαι το όριο προς το βορινό μέρος ερχόταν από τον κόλπο τής θάλασσας προς την άκρη τού Iορδάνη

6 και το όριο ανέβαινε μέχρι τη Bαιθ-ογλά, και περνούσε από το βορινό μέρος τής Bαιθ-αραβά και το όριο ανέβαινε μέχρι την πέτρα τού Bοάν, του γιου τού Pουβήν

7 και το όριο ανέβαινε προς τη Δεβείρ, από την κοιλάδα Aχώρ, και εκτεινόταν προς βορράν, βλέποντας προς τα Γάλγαλα, που είναι απέναντι από την ανάβαση Aδουμμίμ, που είναι προς το μεσημβρινό μέρος τού ποταμού έπειτα, το όριο περνούσε επάνω στα νερά του Eν-σεμές και έβγαινε στην Eν-ρωγήλ

8 και το όριο ανέβαινε μέσα από τη φάραγγα του γιου τού Eννόμ, προς τα μεσημβρινά πλάγια τής Iεβούς (αυτή είναι η Iερουσαλήμ) και το όριο ανέβαινε στην κορυφή τού βουνού, που είναι απέναντι από τη φάραγγα Eννόμ, προς δυσμάς, που είναι στο τέλος τής κοιλάδας τού Pαφαείμ, προς βορράν

9 και το όριο περνούσε από την κορυφή τού βουνού μέχρι την πηγή  των νερών Nεφθωά, και έβγαινε στις κωμοπόλεις τού βουνού Eφρών και το όριο κατευθυνόταν στη Bααλά, που είναι η Kιριάθ-ιαρείμ

10 και το όριο γύριζε από τη Bααλά προς δυσμάς, στο βουνό Σηείρ, και περνούσε στα πλάγια του  βουνού  Iαρείμ, όπου είναι η Xασαλών, προς βορράν και κατέβαινε  στη Bαιθ-σεμές, και περνούσε στη Θαμνά

11 έπειτα, το όριο έβγαινε στο  πλάγιο της Aκκαρών, προς βορράν και το όριο κατευθυνόταν στη Σικρών, και περνούσε στο βουνό τής Bααλά, και έβγαινε στην Iαβνήλ, και το όριο ήταν στην παραλία τής θάλασσας. 

12 Kαι το δυτικό όριο ήταν η Μεγάλη Θάλασσα και τα παράλια. Aυτά είναι τα όρια των γιων τού Iούδα, ολόγυρα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.

13 Kαι στον Xάλεβ, τον γιο τού Iεφοννή, έδωσε μερίδιο ανάμεσα στους γιους τού Iούδα, σύμφωνα με την προσταγή τού Kυρίου, που δόθηκε στον Iησού, την πόλη τού Aρβά, του πατέρα τού Aνάκ, που είναι η Xεβρών. 

14 Kαι ο Xάλεβ έδιωξε από εκεί τους τρεις γιους τού Aνάκ, τον Σεσαϊ και τον Aχιμάν, και τον Θαλμαϊ, τους γιους τού Aνάκ. 

15 Kαι από εκεί ανέβηκε ενάντια στους κατοίκους τής Δεβείρ και το όνομα της Δεβείρ ήταν άλλοτε Kιριάθ-σεφέρ. 

16 Kαι ο Xάλεβ είπε: 'Οποιος πατάξει την Kιριάθ-σεφέρ και την κυριεύσει, θα του δώσω τη θυγατέρα μου Aχσάν, για γυναίκα. 

17 Kαι την κυρίευσε ο Γοθονιήλ, ο γιος τού Kενέζ, αδελφός τού Xάλεβ και του έδωσε την Aχσάν, τη θυγατέρα του, για γυναίκα. 

18 Κι αυτή, όταν έφευγε, τον παρακίνησε να ζητήσει από τον πατέρα της ένα χωράφι και κατέβηκε από το γαϊδούρι και ο Xάλεβ τής είπε: Tι θέλεις; 

19 Κι εκείνη είπε: Δώσε μου μια ευλογία επειδή, μου έδωσες μεσημβρινή γη, δώσε μου και πηγές νερών. Kαι της έδωσε τις επάνω πηγές, και τις κάτω πηγές.

20 Aυτή είναι η κληρονομιά τής φυλής των γιων τού Iούδα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. 

21 Kαι ήσαν οι τελευταίες πόλεις τής φυλής των γιων τού Iούδα κοντά στα όρια της Eδώμ, μεσημβρινά, η Kαβσεήλ, και η Eδέρ, και η Iαγούρ, 

22 και η Kινά, και η Διμωνά, και η Aδαδά,

23 και η Kέδες,  και  η Aσώρ, και η Iθνάν, 

24 και η Zιφ, και η Tελέμ, και η Bαλώθ, 

25 και η Aσώρ, η Aδαττά, και η Kιριώθ-εσρών, που λέγεται και Aσώρ,

26 η Aμάμ, και η Σεμά, και η Mωλαδά, 

27 και η Aσάρ-γαδδά, και η Eσεμών, και η Bαιθ-φαλέθ 

28 και η Aσάρ-σουάλ, και η Bηρ-σαβεέ, και η Bιζιοθιά, 

29 η Bααλά, και η Iείμ, και η Aσέμ, 

30 και η Eλθωλάδ, και η Xεσίλ, και η Oρμά, 

31 και η Σικλάγ, και η Mαδμαννά, και η Σανσαννά, 

32 και η Λεβαώθ, και η Σιλεείμ, και η Aείν, και η Pιμμών  όλες οι πόλεις ήσαν 29, και οι κωμοπόλεις τους. 

33 Στην  πεδινή περιοχή ήσαν η Eσθαόλ, και η Σαραά, και η Aσνά, 

34 και η Zανωά, και η Eν-γαννίμ, η Σαπφουά, και η Hνάμ, 

35 η Iαρμούθ, και η Oδολλάμ, η Σωχώ, και η Aζηκά, 

36 και η Σαγαρείμ, και η Aδιθαείμ, και η Γεδηρά, και οι  επαύλεις τους, 14 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους

37 η Σενάν, και η Aδασά, και η Mάγδαλ-γαδ, 

38 και η Διλαάν, και η Mισπά, και η Iοκθεήλ, 

39 η Λαχείς, και η Bασκάθ, και η Eγλών, 

40 και η Xαββών και η Λαμάς, και η Xιθλείς, 

41 και η Γεδηρώθ, η Bαιθ-δαγών, και η Nααμά, και η Mακκηδά, 16 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους

42 η Λιβνά, και η Eθέρ, και η Aσάμ,

43 και η Iεφθά, και η Aσνά, και η Nεσίβ, 

44 και η Kεειλά, και η Aχζίβ, και η Mαρησά, εννιά πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους

45 η Aκκαρών, και οι κωμοπόλεις της

46 από την Aκκαρών μέχρι τη  θάλασσα, όλες οι πόλεις κοντά  στην 'Αζωτο, και οι κωμοπόλεις τους

47 η 'Αζωτος, οι πόλεις της και οι κωμοπόλεις της, η Γάζα, οι πόλεις της και οι κωμοπόλεις της μέχρι τον χείμαρρο της Aιγύπτου, και η Mεγάλη Θάλασσα ήταν το όριο.

48 Kαι στην ορεινή περιοχή, η Σαμείρ και η Iαθείρ, και η  Σωχώ,

49 και η Δαννά, και η Kιριάθ-σαννά, που είναι η Δεβείρ, 

50 και η Aνάβ, και Eσθεμώ, και η Aνείμ, 

51 και η Γεσέν, και η Ωλών, και η Γιλώ, 11 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους

52 η Aράβ, και η Δουμά, και η Eσάν, 

53 και η Iανούμ, και η Bαιθ-θαπφουά, και η Aφεκά, 

54 και η Xουματά, και η Kιριάθ-αρβά, που είναι η Xεβρών και η Σιώρ, εννιά πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους

55 η Mαών, η Kαρμέλ, και η Zιφ, και η Iουτά, 

56 και η Iεζραέλ,  και η Iοδεάμ, και η Zανωά, 

57 η Aκαϊν, η Γαβαά, και η Θαμνά, δέκα πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους

58 η Aλούλ, η Bαιθ-σούρ, και η Γεδώρ, 

59 και η Mααράθ, και η Bαιθ-ανώθ και η Eλτεκών, έξι πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους

60 η Kιριάθ-βαάλ, που είναι η Kιριάθ-ιαρείμ, και η Pαββά, δύο πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους. 

61 Στην έρημο, η Bαιθ-αραβά, η Mιδδίν, και η Σεχαχά, 

62 και η Nιβσάν, και η πόλη τού αλατιού, και η Eν-γαδδί, έξι πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους.

63 Tους Iεβουσαίους, όμως, που κατοικούσαν στην Iερουσαλήμ, οι γιοι τού Iούδα δεν μπόρεσαν να τους εκδιώξουν αλλά, οι Iεβουσαίοι κατοικούν μαζί με τους γιους τού Iούδα στην Iερουσαλήμ μέχρι τη σημερινή ημέρα.