ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-2

 
 

ΑΓΓΑΙΟΣ

Ε ι σ α γ ω γ ή

 

Ο Αγγαίος φαίνεται να έχει επιστρέψει από τη Βαβυλωνιακή  εξορία, όπου και είχε γεννηθεί. Είναι γνωστό ότι, με την επιστροφή από την εξορία, που έγινε με διάταγμα του Κύρου, βασιλιά τής Περσίας, το 539 πΧ, γίνεται μια πρώτη προσπάθεια για να ανοικοδομηθεί ο Ναός. 'Ομως, δεν προχώρησε πολύ, και στο προσκήνιο εμφανίζονται δύο προφήτες, που τους ενισχύουν σ' αυτό το έργο: Ο Αγγαίος και ο Ζαχαρίας.

Σκοπός του Αγγαίου είναι να παρουσιάσει τις προτεραιότητες στη ζωή εκείνων που ζητούν τον Θεό. Ο προφήτης απευθύνει τέσσερις λόγους στον λαό του: Ο πρώτος στις 29 Αυγούστου, ο δεύτερος στις 17 Οκτωβρίου, ο δε τρίτος, όπως και ο τέταρτος, στις 18 Δεκεμβρίου τού ίδιου χρόνου, το 520 πΧ.

Εκτός από το βιβλίο τού Αγγαίου και του 'Εσδρα δεν έχουμε άλλες πληροφορίες για τον Αγγαίο. Από τις ακριβείς χρονολογίες,  πάντως, που δίνονται στο βιβλίο του, συγγραφέας του είναι ο ίδιος ο Αγγαίος, κι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Η συγγραφή τού βιβλίου πρέπει να έλαβε χώρα λίγο μετά το 520 πΧ. Μια σύντομη ανάλυση των περιεχομένων αυτού τού βιβλίου, δίνουμε τώρα στη συνέχεια:

* Κεφ. 1            Λόγος Πρώτος: Ελέγχεται η παραμέληση της ανοικοδόμησης του Ναού

* Κεφ. 2/1 - 9      Λόγος Δεύτερος: Ο λαός ενθαρρύνεται 'Οχι τόσο ένδοξος ο Ναός αυτός, αλλά  θα γεμίσει από δόξα

* Κεφ. 2/10 - 19    Λόγος Τρίτος: Οι απαιτήσεις τού Θεού  για τους δικούς Tου

* Κεφ. 2/20 - 23    Λόγος Τέταρτος: Η κυριαρχία τού Θεού.