ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-6

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α'

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

'Οπως γνωρίζουμε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, ο Παύλος, όταν για δεύτερη φορά επισκέφθηκε τα Λύστρα, πήρε μαζί του τον Τιμόθεο, που είχε μια πολύ καλή μαρτυρία από την εκεί Εκκλησία. Ο πατέρας τού Τιμοθέου ήταν 'Ελληνας, η μητέρα του, η Ευνίκη, ήταν Ιουδαία, όπως και η γιαγιά του, η Λωίδα. Ο Παύλος τον εκτιμούσε ιδιαίτερα και τον ονομάζει <<αγαπητό παιδί>> και <<γνήσιο παιδί στην πίστη>>.

Δεν μας είναι γνωστός ο τόπος συγγραφής τής Επιστολής αυτής. Πολλοί τόποι συγγραφής της έχουν προταθεί, αλλά το πιθανότερο είναι ότι γράφτηκε από τη Νικόπολη, τη σημερινή Πρέβεζα, που για το ήπιο κλίμα της, κατά την περίοδο του χειμώνα, εύρισκαν εκεί καταφύγιο πολλοί.

Σχετικά με τον χρόνο συγγραφής της, πρέπει να θεωρηθεί το χρονικό διάστημα ανάμεσα στο 64 - 67 μΧ.

Είναι, πάντως, βέβαιο ότι αυτή η Πρώτη Επιστολή, όσο και η Δεύτερη, αποτελούν θεμελιώδες τμήμα αληθειών για τη ζωή τής Εκκλησίας, την οργάνωσή της, την ανάπτυξη και οικοδομή της, την τάξη της και την αντίκρουση ψευδοδιδασκαλιών.

Στη συνέχεια, παραθέτουμε τη διπλή ανάλυση του περιεχομένου της προς ενημέρωση του αναγνώστη:

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (1/1 - 2)

2. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ (1/3 - 20)

3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (2/1 - 4/16)

4. Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (5/1 - 25)

5. ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (6/1 - 19)

6. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΟΘΕΟ. ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (6/20 - 21).

(Β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

* Ο χαιρετισμός τού Παύλου

* Οι ψευδοδάσκαλοι

* Η βαθύτερη σημασία τού Νόμου

* Η προσωπική μαρτυρία τού Παύλου

* Προσωπική προτροπή προς τον Τιμόθεο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

* Ο ΠΛΑΤΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ :

1. Πώς και για ποιους γίνεται η προσευχή

2. Η προσευχή  αρέσει στον Θεό, που θέλει όλοι να σωθούν

3. Οι άνδρες και η προσευχή

4. Οι γυναίκες: Ενδυμασία, στολισμός, συμπεριφορά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

* ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ :

1. Πώς πρέπει να είναι ο επίσκοπος

2. Πώς πρέπει να είναι οι διάκονοι

* Η Εκκλησία, οίκος τού ζωντανού Θεού

* Το μυστήριο της ευσέβειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

* Αποστασία από την Πίστη και διδασκαλίες δαιμονίων

* Τα στοιχεία τού καλού διακόνου

* Υπόδειγμα υπηρέτη τού Ευαγγελίου

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5, 6

* ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ :

1. Συμπεριφορά προς αδελφούς και αδελφές

2. Οι υλικές ανάγκες των χηρών

3. Οι πρεσβύτεροι

4. Παραγγελία να τηρηθούν όλα, χωρίς παρέκκλιση

5. Η φροντίδα για την υγεία τού Τιμοθέου

6. Αμαρτίες ή καλά έργα που δεν κρύβονται

7. Η σωστή συμπεριφορά των δούλων

8. Απομάκρυνση από ανθρώπους με αρρωστημένα λόγια

9. Ο πραγματικός πλουτισμός

10. Οι επιδιώξεις τού πιστού

* Η παραγγελία τού Παύλου στον Τιμόθεο

* Η αβεβαιότητα του πλούτου και η καλή χρήση του

* Τελευταίες παραγγελίες και αποχαιρετισμός.