Η ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ  ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΓΡΑΦΗΣ

Τ

Τάζω

υπόσχομαι να δώσω κάτι

Ταλαίπωρος

κακομαθημένος, δύστυχος, βασανισμένος

Ταμείο

αποθήκη, δωμάτιο, κελάρι

Ταπεινοφροσύνη

σεμνότητα, μετριοφροσύνη

Τεθέν

(τίθημι) τοποθετώ, το τοποθετημένο

Τεκνογονία

τεκνοποιία

Τέκτονας

οικοδόμος ή ξυλουργός

Τελεσφορώ

φέρνω αποτέλεσμα, φέρνω καρπούς

Τετυφωμένος

τυφλωμένος από υπερηφάνεια

Τεταγμέναι

(τάσσομαι = ορίζω, διορίζω), διορισμένες

Τετραχηλισμένα

(τραχηλίζομαι = φανερώνω, ανακαλύπτω), φανερωμένα

Τέφρα

στάχτη, σποδός

Τίκτω

γεννώ, αποφέρω, παράγω, βλαστάνω

Τουτέστιν

δηλαδή

Τράχηλος

λαιμός και αυχένας, σβέρκος

Τριβόλι

φυτό το οποίο έχει αγκάθια

Τρίβος

μονοπάτι, οδός, δρόμος

Τροφός

η τρέφουσα, η θηλάζουσα

Τρυφή

μυθική και πλούσια ζωή, καλοπέραση

Τύπος

ίχνος από χτύπημα με πίεση, παράδειγμα, υπόδειγμα

Τωόντι

πραγματικά, αληθινά