ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ

   1:1 Παύλος απόστολος ΧριστούΙησούδιά θελήματος θεούκαί Τιμόθεος ο αδελφός 2 τοίς εν Κολοσσαίς αγίοις καί πιστοίς αδελφοίς εν Χριστώ. χάρις υμίν καί ειρήνη από θεούπατρός ημών.

3 Ευχαριστούμεν τώ θεώ πατρί τούκυρίου ημών ΙησούΧριστούπάντοτε περί υμών προσευχόμενοι, 4 ακούσαντες τήν πίστιν υμών εν Χριστώ Ιησούκαί τήν αγάπην ήν έχετε εις πάντας τούς αγίους 5 διά τήν ελπίδα τήν αποκειμένην υμίν εν τοίς ουρανοίς, ήν προηκούσατε εν τώ λόγω τής αληθείας τούευαγγελίου 6 τούπαρόντος εις υμάς, καθώς καί εν παντί τώ κόσμω εστίν καρποφορούμενον καί αυξανόμενον καθώς καί εν υμίν, αφ' ης ημέρας ηκούσατε καί επέγνωτε τήν χάριν τούθεούεν αληθεία. 7 καθώς εμάθετε από Επαφρά τούαγαπητούσυνδούλου ημών, ός εστιν πιστός υπέρ υμών διάκονος τούΧριστού, 8 ο καί δηλώσας ημίν τήν υμών αγάπην εν πνεύματι.

9 Διά τούτο καί ημείς, αφ' ης ημέρας ηκούσαμεν, ου παυόμεθα υπέρ υμών προσευχόμενοι καί αιτούμενοιίνα πληρωθήτε τήν επίγνωσιν τούθελήματος αυτούεν πάση σοφίακαί συνέσει πνευματική, 10 περιπατήσαι αξίως τούκυρίου εις πάσαν αρεσκείαν, εν παντί έργω αγαθώ καρποφορούντες καί αυξανόμενοι τή επιγνώσει τούθεού, 11 εν πάση δυνάμει δυναμούμενοι κατά τό κράτος τής δόξης αυτούεις πάσαν υπομονήν καί μακροθυμίαν, μετά χαράς 12 ευχαριστούντες τώ πατρί τώ ικανώσαντι υμάς εις τήν μερίδα τούκλήρου τών αγίων εν τώ φωτί. 13 ός ερρύσατο ημάς εκ τής εξουσίας τούσκότους καί μετέστησεν εις τήν βασιλείαν τούυιούτής αγάπης αυτού, 14 εν ώ έχομεν τήν απολύτρωσιν, τήν άφεσιν τών αμαρτιών. 15 ός εστιν εικών τούθεούτούαοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, 16 ότι εν αυτώ εκτίσθη τά πάντα εν τοίς ουρανοίς καί επί τής γής, τά ορατά καί τά αόρατα, είτε θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχαί είτε εξουσίαι. τά πάντα δι' αυτούκαί εις αυτόν έκτισται, 17 καί αυτός εστιν πρό πάντων καί τά πάντα εν αυτώ συνέστηκεν. 18 καί αυτός εστιν η κεφαλή τούσώματος, τής εκκλησίας. ός εστιν αρχή, πρωτότοκος εκ τών νεκρών,ίνα γένηται εν πάσιν αυτός πρωτεύων, 19 ότι εν αυτώ ευδόκησεν πάν τό πλήρωμα κατοικήσαι 20 καί δι' αυτούαποκαταλλάξαι τά πάντα εις αυτόν, ειρηνοποιήσας διά τούαίματος τούσταυρούαυτού, δι' αυτούείτε τά επί τής γής είτε τά εν τοίς ουρανοίς.

21 Καί υμάς ποτε όντας απηλλοτριωμένους καί εχθρούς τή διανοίαεν τοίς έργοις τοίς πονηροίς, 22 νυνί δέ αποκατήλλαξεν εν τώ σώματι τής σαρκός αυτούδιά τούθανάτου, παραστήσαι υμάς αγίους καί αμώμους καί ανεγκλήτους κατενώπιον αυτού, 23 εί γε επιμένετε τή πίστει τεθεμελιωμένοι καί εδραίοι καί μή μετακινούμενοι από τής ελπίδος τούευαγγελίου ού ηκούσατε, τούκηρυχθέντος εν πάση κτίσει τή υπό τόν ουρανόν, ού εγενόμην εγώ Παύλος διάκονος.

24 Νύν χαίρω εν τοίς παθήμασιν υπέρ υμών, καί ανταναπληρώ τά υστερήματα τών θλίψεων τούΧριστούεν τή σαρκί μου υπέρ τούσώματος αυτού, ό εστιν η εκκλησία, 25 ης εγενόμην εγώ διάκονος κατά τήν οικονομίαν τούθεούτήν δοθείσάν μοι εις υμάς πληρώσαι τόν λόγον τούθεού, 26 τό μυστήριον τό αποκεκρυμμένον από τών αιώνων καί από τών γενεών, νύν δέ εφανερώθη τοίς αγίοις αυτού, 27 οίς ηθέλησεν ο θεός γνωρίσαι τί τό πλούτος τής δόξης τούμυστηρίου τούτου εν τοίς έθνεσιν, ό εστιν Χριστός εν υμίν, η ελπίς τής δόξης. 28 όν ημείς καταγγέλλομεν νουθετούντες πάντα άνθρωπον καί διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία,ίνα παραστήσωμεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ. 29 εις ό καί κοπιώ αγωνιζόμενος κατά τήν ενέργειαν αυτούτήν ενεργουμένην εν εμοί εν δυνάμει.

2:1 Θέλω γάρ υμάς ειδέναι ηλίκον αγώνα έχω υπέρ υμών καί τών εν Λαοδικείακαί όσοι ουχ εόρακαν τό πρόσωπόν μου εν σαρκί, 2ίνα παρακληθώσιν αι καρδίαι αυτών, συμβιβασθέντες εν αγάπη καί εις πάν πλούτος τής πληροφορίας τής συνέσεως, εις επίγνωσιν τούμυστηρίου τούθεού, Χριστού, 3 εν ώ εισιν πάντες οι θησαυροί τής σοφίας καί γνώσεως απόκρυφοι. 4 Τούτο λέγωίνα μηδείς υμάς παραλογίζηται εν πιθανολογία. 5 ει γάρ καί τή σαρκί άπειμι, αλλά τώ πνεύματι σύν υμίν ειμι, χαίρων καί βλέπων υμών τήν τάξιν καί τό στερέωμα τής εις Χριστόν πίστεως υμών.

6 Ως ούν παρελάβετε τόν Χριστόν Ιησούν τόν κύριον, εν αυτώ περιπατείτε, 7 ερριζωμένοι καί εποικοδομούμενοι εν αυτώ καί βεβαιούμενοι τή πίστει καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν ευχαριστία. 8 βλέπετε μή τις υμάς έσται ο συλαγωγών διά τής φιλοσοφίας καί κενής απάτης κατά τήν παράδοσιν τών ανθρώπων, κατά τά στοιχεία τούκόσμου καί ου κατά Χριστόν. 9 ότι εν αυτώ κατοικεί πάν τό πλήρωμα τής θεότητος σωματικώς, 10 καί εστέ εν αυτώ πεπληρωμένοι, ός εστιν η κεφαλή πάσης αρχής καί εξουσίας, 11 εν ώ καί περιετμήθητε περιτομή αχειροποιήτω εν τή απεκδύσει τούσώματος τής σαρκός, εν τή περιτομή τούΧριστού, 12 συνταφέντες αυτώ εν τώ βαπτισμώ, εν ώ καί συνηγέρθητε διά τής πίστεως τής ενεργείας τούθεούτούεγείραντος αυτόν εκ νεκρών. 13 καί υμάς νεκρούς όντας εν τοίς παραπτώμασιν καί τή ακροβυστίατής σαρκός υμών, συνεζωοποίησεν υμάς σύν αυτώ, χαρισάμενος ημίν πάντα τά παραπτώματα, 14 εξαλείψας τό καθ' ημών χειρόγραφον τοίς δόγμασιν ό ήν υπεναντίον ημίν, καί αυτό ήρκεν εκ τούμέσου προσηλώσας αυτό τώ σταυρώ. 15 απεκδυσάμενος τάς αρχάς καί τάς εξουσίας εδειγμάτισεν εν παρρησία, θριαμβεύσας αυτούς εν αυτώ.

16 Μή ούν τις υμάς κρινέτω εν βρώσει καί εν πόσει ή εν μέρει εορτής ή νεομηνίας ή σαββάτων, 17 ά εστιν σκιά τών μελλόντων, τό δέ σώμα τούΧριστού. 18 μηδείς υμάς καταβραβευέτω θέλων εν ταπεινοφροσύνη καί θρησκείατών αγγέλων, ά εόρακεν εμβατεύων, εική φυσιούμενος υπό τούνοός τής σαρκός αυτού, 19 καί ου κρατών τήν κεφαλήν, εξ ού πάν τό σώμα διά τών αφών καί συνδέσμων επιχορηγούμενον καί συμβιβαζόμενον αύξει τήν αύξησιν τούθεού.

20 Ει απεθάνετε σύν Χριστώ από τών στοιχείων τούκόσμου, τί ώς ζώντες εν κόσμω δογματίζεσθε, 21 Μή άψη μηδέ γεύση μηδέ θίγης, 22 ά εστιν πάντα εις φθοράν τή αποχρήσει, κατά τά εντάλματα καί διδασκαλίας τών ανθρώπων; 23 άτινά εστιν λόγον μέν έχοντα σοφίας εν εθελοθρησκίακαί ταπεινοφροσύνη καί αφειδίασώματος, ουκ εν τιμή τινι πρός πλησμονήν τής σαρκός.

   3:1 Ει ούν συνηγέρθητε τώ Χριστώ, τά άνω ζητείτε, ού ο Χριστός εστιν εν δεξιάτούθεούκαθήμενος. 2 τά άνω φρονείτε, μή τά επί τής γής. 3 απεθάνετε γάρ, καί η ζωή υμών κέκρυπται σύν τώ Χριστώ εν τώ θεώ. 4 όταν ο Χριστός φανερωθή, η ζωή υμών, τότε καί υμείς σύν αυτώ φανερωθήσεσθε εν δόξη.

5 Νεκρώσατε ούν τά μέλη τά επί τής γής, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν, καί τήν πλεονεξίαν ήτις εστίν ειδωλολατρία, 6 δι' ά έρχεται ηοργή τούθεούεπί τούς υιούς τής απειθείας. 7 εν οίς καί υμείς περιεπατήσατέ ποτε ότε εζήτε εν τούτοις. 8 νυνί δέ απόθεσθε καί υμείς τά πάντα,οργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αισχρολογίαν εκ τούστόματος υμών. 9 μή ψεύδεσθε εις αλλήλους, απεκδυσάμενοι τόν παλαιόν άνθρωπον σύν ταίς πράξεσιν αυτού, 10 καί ενδυσάμενοι τόν νέον τόν ανακαινούμενον εις επίγνωσιν κατ' εικόνα τούκτίσαντος αυτόν, 11 όπου ουκ ένι Έλλην καί Ιουδαίος, περιτομή καί ακροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τά πάντα καί εν πάσιν Χριστός.

12 Ενδύσασθε ούν ώς εκλεκτοί τούθεού, άγιοι καί ηγαπημένοι, σπλάγχνα οικτιρμού, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραύτητα, μακροθυμίαν, 13 ανεχόμενοι αλλήλων καί χαριζόμενοι εαυτοίς εάν τις πρός τινα έχη μομφήν. καθώς καί ο κύριος εχαρίσατο υμίν ούτως καί υμείς. 14 επί πάσιν δέ τούτοις τήν αγάπην, ό εστιν σύνδεσμος τής τελειότητος. 15 καί η ειρήνη τούΧριστούβραβευέτω εν ταίς καρδίαις υμών, εις ήν καί εκλήθητε εν ενί σώματι. καί ευχάριστοι γίνεσθε. 16 ο λόγος τούΧριστούενοικείτω εν υμίν πλουσίως, εν πάση σοφίαδιδάσκοντες καί νουθετούντες εαυτούς ψαλμοίς, ύμνοις, ωδαίς πνευματικαίς εν τή χάριτι ᾄδοντες εν ταίς καρδίαις υμών τώ θεώ. 17 καί πάν ό τι εάν ποιήτε εν λόγω ή εν έργω, πάντα ενονόματι κυρίου Ιησού, ευχαριστούντες τώ θεώ πατρί δι' αυτού.

18 Αι γυναίκες, υποτάσσεσθε τοίς ανδράσιν, ώς ανήκεν εν κυρίω. 19 Οι άνδρες, αγαπάτε τάς γυναίκας καί μή πικραίνεσθε πρός αυτάς.

20 Τά τέκνα, υπακούετε τοίς γονεύσιν κατά πάντα, τούτο γάρ ευάρεστόν εστιν εν κυρίω. 21 Οι πατέρες, μή ερεθίζετε τά τέκνα υμών,ίνα μή αθυμώσιν.

22 Οι δούλοι, υπακούετε κατά πάντα τοίς κατά σάρκα κυρίοις, μή ενοφθαλμοδουλίαώς ανθρωπάρεσκοι, αλλ' εν απλότητι καρδίας, φοβούμενοι τόν κύριον. 23 ό εάν ποιήτε, εκ ψυχής εργάζεσθε, ώς τώ κυρίω καί ουκ ανθρώποις, 24 ειδότες ότι από κυρίου απολήμψεσθε τήν ανταπόδοσιν τής κληρονομίας. τώ κυρίω Χριστώ δουλεύετε. 25 ο γάρ αδικών κομίσεται ό ηδίκησεν, καί ουκ έστιν προσωπολημψία.

4:1 Οι κύριοι, τό δίκαιον καί τήν ισότητα τοίς δούλοις παρέχεσθε, ειδότες ότι καί υμείς έχετε κύριον εν ουρανώ.

2 Τή προσευχή προσκαρτερείτε, γρηγορούντες εν αυτή εν ευχαριστία, 3 προσευχόμενοι άμα καί περί ημών,ίνα ο θεός ανοίξη ημίν θύραν τούλόγου, λαλήσαι τό μυστήριον τούΧριστού, δι' ό καί δέδεμαι, 4ίνα φανερώσω αυτό ώς δεί με λαλήσαι. 5 Εν σοφίαπεριπατείτε πρός τούς ῎εξω, τόν καιρόν εξαγοραζόμενοι. 6 ο λόγος υμών πάντοτε εν χάριτι, άλατι ηρτυμένος, ειδέναι πώς δεί υμάς ενί εκάστω αποκρίνεσθαι.

7 Τά κατ' εμέ πάντα γνωρίσει υμίν Τυχικός ο αγαπητός αδελφός καί πιστός διάκονος καί σύνδουλος εν κυρίω, 8 όν έπεμψα πρός υμάς εις αυτό τούτο,ίνα γνώτε τά περί ημών καί παρακαλέση τάς καρδίας υμών, 9 σύν Ονησίμω τώ πιστώ καί αγαπητώ αδελφώ, ός εστιν εξ υμών. πάντα υμίν γνωρίσουσιν τά ώδε.

10 Ασπάζεται υμάς Αρίσταρχος ο συναιχμάλωτός μου, καί Μάρκος ο ανεψιός Βαρναβά (περί ού ελάβετε εντολάς, εάν έλθη πρός υμάς δέξασθε αυτόν), 11 καί Ιησούς ο λεγόμενος Ιούστος, οι όντες εκ περιτομής ούτοι μόνοι συνεργοί εις τήν βασιλείαν τούθεού, οίτινες εγενήθησάν μοι παρηγορία. 12 ασπάζεται υμάς Επαφράς ο εξ υμών, δούλος ΧριστούΙησού, πάντοτε αγωνιζόμενος υπέρ υμών εν ταίς προσευχαίς,ίνα σταθήτε τέλειοι καί πεπληροφορημένοι εν παντί θελήματι τούθεού. 13 μαρτυρώ γάρ αυτώ ότι έχει πολύν πόνον υπέρ υμών καί τών εν Λαοδικείακαί τών εν Ιεραπόλει. 14 ασπάζεται υμάς Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός καί Δημάς. 15 Ασπάσασθε τούς εν Λαοδικείααδελφούς καί Νύμφαν καί τήν κατ' οίκον αυτής εκκλησίαν. 16 καί όταν αναγνωσθή παρ' υμίν η επιστολή, ποιήσατείνα καί εν τή Λαοδικέων εκκλησίααναγνωσθή, καί τήν εκ Λαοδικείαςίνα καί υμείς αναγνώτε. 17 καί είπατε Αρχίππω, Βλέπε τήν διακονίαν ήν παρέλαβες εν κυρίω,ίνα αυτήν πληροίς.

18 Ο ασπασμός τή εμή χειρί Παύλου. μνημονεύετέ μου τών δεσμών. η χάρις μεθ' υμών.