ΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Γ'

   1:1Οπρεσβύτερος Γαίω τώ αγαπητώ, όν εγώ αγαπώ εν αληθεία. 2 Αγαπητέ, περί πάντων εύχομαί σε ευοδούσθαι καί υγιαίνειν, καθώς ευοδούταί σου η ψυχή. 3 εχάρην γάρ λίαν ερχομένων αδελφών καί μαρτυρούντων σου τή αληθεία, καθώς σύ εν αληθείαπεριπατείς. 4 μειζοτέραν τούτων ουκ έχω χαράν,ίνα ακούω τά εμά τέκνα εν τή αληθείαπεριπατούντα.

5 Αγαπητέ, πιστόν ποιείς ό εάν εργάση εις τούς αδελφούς καί τούτο ξένους, 6 οί εμαρτύρησάν σου τή αγάπη ενώπιον εκκλησίας, ούς καλώς ποιήσεις προπέμψας αξίως τούθεού. 7 υπέρ γάρ τούονόματος εξήλθον μηδέν λαμβάνοντες από τών εθνικών. 8 ημείς ούνοφείλομεν υπολαμβάνειν τούς τοιούτους,ίνα συνεργοί γινώμεθα τή αληθεία.

9 Έγραψά τι τή εκκλησία. αλλ' ο φιλοπρωτεύων αυτών Διοτρέφης ουκ επιδέχεται ημάς. 10 διά τούτο, εάν έλθω, υπομνήσω αυτούτά έργα ά ποιεί, λόγοις πονηροίς φλυαρών ημάς. καί μή αρκούμενος επί τούτοις ούτε αυτός επιδέχεται τούς αδελφούς καί τούς βουλομένους κωλύει καί εκ τής εκκλησίας εκβάλλει.

11 Αγαπητέ, μή μιμούτό κακόν αλλά τό αγαθόν. ο αγαθοποιών εκ τούθεούεστιν. ο κακοποιών ουχ εώρακεν τόν θεόν. 12 Δημητρίω μεμαρτύρηται υπό πάντων καί υπό αυτής τής αληθείας. καί ημείς δέ μαρτυρούμεν, καί οίδας ότι η μαρτυρία ημών αληθής εστιν.

13 Πολλά είχον γράψαι σοι, αλλ' ου θέλω διά μέλανος καί καλάμου σοι γράφειν. 14 ελπίζω δέ ευθέως σε ιδείν, καί στόμα πρός στόμα λαλήσομεν. 15 ειρήνη σοι. ασπάζονταί σε οι φίλοι. ασπάζου τούς φίλους κατ' όνομα.