ΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Β'

1:1Οπρεσβύτερος εκλεκτή κυρίακαί τοίς τέκνοις αυτής, ούς εγώ αγαπώ εν αληθεία, καί ουκ εγώ μόνος αλλά καί πάντες οι εγνωκότες τήν αλήθειαν, 2 διά τήν αλήθειαν τήν μένουσαν εν ημίν, καί μεθ' ημών έσται εις τόν αιώνα. 3 έσται μεθ' ημών χάρις έλεος ειρήνη παρά θεούπατρός, καί παρά ΙησούΧριστούτούυιούτούπατρός, εν αληθείακαί αγάπη.

4 Εχάρην λίαν ότι εύρηκα εκ τών τέκνων σου περιπατούντας εν αληθεία, καθώς εντολήν ελάβομεν παρά τούπατρός. 5 καί νύν ερωτώ σε, κυρία, ουχ ώς εντολήν καινήν γράφων σοι αλλά ήν είχομεν απ' αρχής,ίνα αγαπώμεν αλλήλους. 6 καί αύτη εστίν η αγάπη,ίνα περιπατώμεν κατά τάς εντολάς αυτού. αύτη η εντολή εστιν, καθώς ηκούσατε απ' αρχής,ίνα εν αυτή περιπατήτε. 7 ότι πολλοί πλάνοι εξήλθον εις τόν κόσμον, οι μή ομολογούντες Ιησούν Χριστόν ερχόμενον εν σαρκί. ούτός εστιν ο πλάνος καί ο αντίχριστος. 8 βλέπετε εαυτούς,ίνα μή απολέσητε ά ειργασάμεθα αλλά μισθόν πλήρη απολάβητε. 9 πάς ο προάγων καί μή μένων εν τή διδαχή τούΧριστούθεόν ουκ έχει. ο μένων εν τή διδαχή, ούτος καί τόν πατέρα καί τόν υιόν έχει. 10 εί τις έρχεται πρός υμάς καί ταύτην τήν διδαχήν ου φέρει, μή λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν καί χαίρειν αυτώ μή λέγετε. 11 ο λέγων γάρ αυτώ χαίρειν κοινωνεί τοίς έργοις αυτούτοίς πονηροίς.

12 Πολλά έχων υμίν γράφειν ουκ εβουλήθην διά χάρτου καί μέλανος, αλλά ελπίζω γενέσθαι πρός υμάς καί στόμα πρός στόμα λαλήσαι,ίνα η χαρά ημών πεπληρωμένη ή. 13 Ασπάζεταί σε τά τέκνα τής αδελφής σου τής εκλεκτής.