ΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α'

   1:1 Ό ήν απ' αρχής, ό ακηκόαμεν, ό εωράκαμεν τοίςοφθαλμοίς ημών, ό εθεασάμεθα καί αι χείρες ημών εψηλάφησαν, περί τούλόγου τής ζωής, 2 καί η ζωή εφανερώθη, καί εωράκαμεν καί μαρτυρούμεν καί απαγγέλλομεν υμίν τήν ζωήν τήν αιώνιον ήτις ήν πρός τόν πατέρα καί εφανερώθη ημίν, 3 ό εωράκαμεν καί ακηκόαμεν απαγγέλλομεν καί υμίν,ίνα καί υμείς κοινωνίαν έχητε μεθ' ημών. καί η κοινωνία δέ η ημετέρα μετά τούπατρός καί μετά τούυιούαυτούΙησούΧριστού. 4 καί ταύτα γράφομεν ημείςίνα η χαρά ημών ή πεπληρωμένη.

5 Καί έστιν αύτη η αγγελία ήν ακηκόαμεν απ' αυτούκαί αναγγέλλομεν υμίν, ότι ο θεός φώς εστιν καί σκοτία εν αυτώ ουκ έστιν ουδεμία. 6 Εάν είπωμεν ότι κοινωνίαν έχομεν μετ' αυτούκαί εν τώ σκότει περιπατώμεν, ψευδόμεθα καί ου ποιούμεν τήν αλήθειαν. 7 εάν δέ εν τώ φωτί περιπατώμεν ώς αυτός εστιν εν τώ φωτί, κοινωνίαν έχομεν μετ' αλλήλων καί τό αίμα Ιησούτούυιούαυτούκαθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. 8 εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, εαυτούς πλανώμεν καί η αλήθεια ουκ έστιν εν ημίν. 9 εάν ομολογώμεν τάς αμαρτίας ημών, πιστός εστιν καί δίκαιοςίνα αφή ημίν τάς αμαρτίας καί καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας. 10 εάν είπωμεν ότι ουχ ημαρτήκαμεν, ψεύστην ποιούμεν αυτόν καί ο λόγος αυτούουκ έστιν εν ημίν.

2:1 Τεκνία μου, ταύτα γράφω υμίνίνα μή αμάρτητε. καί εάν τις αμάρτη, παράκλητον έχομεν πρός τόν πατέρα, Ιησούν Χριστόν δίκαιον. 2 καί αυτός ιλασμός εστιν περί τών αμαρτιών ημών, ου περί τών ημετέρων δέ μόνον αλλά καί περί όλου τούκόσμου. 3 Καί εν τούτω γινώσκομεν ότι εγνώκαμεν αυτόν, εάν τάς εντολάς αυτούτηρώμεν. 4 ο λέγων ότι Έγνωκα αυτόν, καί τάς εντολάς αυτούμή τηρών, ψεύστης εστίν, καί εν τούτω η αλήθεια ουκ έστιν. 5 ός δ' άν τηρή αυτούτόν λόγον, αληθώς εν τούτω η αγάπη τούθεούτετελείωται. εν τούτω γινώσκομεν ότι εν αυτώ εσμεν. 6 ο λέγων εν αυτώ μένεινοφείλει καθώς εκείνος περιεπάτησεν καί αυτόςούτως περιπατείν.

7 Αγαπητοί, ουκ εντολήν καινήν γράφω υμίν, αλλ' εντολήν παλαιάν ήν είχετε απ' αρχής. η εντολή η παλαιά εστιν ο λόγος όν ηκούσατε. 8 πάλιν εντολήν καινήν γράφω υμίν, ό εστιν αληθές εν αυτώ καί εν υμίν, ότι η σκοτία παράγεται καί τό φώς τό αληθινόν ήδη φαίνει. 9 ο λέγων εν τώ φωτί είναι καί τόν αδελφόν αυτούμισών εν τή σκοτίαεστίν έως άρτι. 10 ο αγαπών τόν αδελφόν αυτούεν τώ φωτί μένει, καί σκάνδαλον εν αυτώ ουκ έστιν. 11 ο δέ μισών τόν αδελφόν αυτούεν τή σκοτίαεστίν καί εν τή σκοτίαπεριπατεί, καί ουκ οίδεν πούυπάγει, ότι η σκοτία ετύφλωσεν τούςοφθαλμούς αυτού.

12     Γράφω υμίν, τεκνία,

           ότι αφέωνται υμίν αι αμαρτίαι

               διά τό όνομα αυτού.

13     γράφω υμίν, πατέρες,

           ότι εγνώκατε

           τόν απ' αρχής.

       γράφω υμίν, νεανίσκοι,

           ότι νενικήκατε τόν πονηρόν.

14     έγραψα υμίν, παιδία,

           ότι εγνώκατε τόν πατέρα.

       έγραψα υμίν, πατέρες,

           ότι εγνώκατε

           τόν απ' αρχής.

       έγραψα υμίν, νεανίσκοι,

           ότι ισχυροί εστε

           καί ο λόγος τούθεούεν υμίν μένει

               καί νενικήκατε τόν πονηρόν.

15 Μή αγαπάτε τόν κόσμον μηδέ τά εν τώ κόσμω. εάν τις αγαπάτόν κόσμον, ουκ έστιν η αγάπη τούπατρός εν αυτώ. 16 ότι πάν τό εν τώ κόσμω, η επιθυμία τής σαρκός καί η επιθυμία τώνοφθαλμών καί η αλαζονεία τούβίου, ουκ έστιν εκ τούπατρός αλλ' εκ τούκόσμου εστίν. 17 καί ο κόσμος παράγεται καί η επιθυμία αυτού, ο δέ ποιών τό θέλημα τούθεούμένει εις τόν αιώνα.

18 Παιδία, εσχάτη ώρα εστίν, καί καθώς ηκούσατε ότι αντίχριστος έρχεται, καί νύν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν. όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστίν. 19 εξ ημών εξήλθαν, αλλ' ουκ ήσαν εξ ημών. ει γάρ εξ ημών ήσαν, μεμενήκεισαν άν μεθ' ημών. αλλ'ίνα φανερωθώσιν ότι ουκ εισίν πάντες εξ ημών. 20 καί υμείς χρίσμα έχετε από τούαγίου, καί οίδατε πάντες. 21 ουκ έγραψα υμίν ότι ουκ οίδατε τήν αλήθειαν, αλλ' ότι οίδατε αυτήν, καί ότι πάν ψεύδος εκ τής αληθείας ουκ έστιν. 22 Τίς εστιν ο ψεύστης ει μή ο αρνούμενος ότι Ιησούς ουκ έστιν ο Χριστός; ούτός εστιν ο αντίχριστος, ο αρνούμενος τόν πατέρα καί τόν υιόν. 23 πάς ο αρνούμενος τόν υιόν ουδέ τόν πατέρα έχει. ο ομολογών τόν υιόν καί τόν πατέρα έχει. 24 υμείς ό ηκούσατε απ' αρχής εν υμίν μενέτω. εάν εν υμίν μείνη ό απ' αρχής ηκούσατε, καί υμείς εν τώ υιώ καί εν τώ πατρί μενείτε. 25 καί αύτη εστίν η επαγγελία ήν αυτός επηγγείλατο ημίν, τήν ζωήν τήν αιώνιον.

26 Ταύτα έγραψα υμίν περί τών πλανώντων υμάς. 27 καί υμείς τό χρίσμα ό ελάβετε απ' αυτούμένει εν υμίν, καί ου χρείαν έχετείνα τις διδάσκη υμάς. αλλ' ώς τό αυτούχρίσμα διδάσκει υμάς περί πάντων, καί αληθές εστιν καί ουκ έστιν ψεύδος, καί καθώς εδίδαξεν υμάς, μένετε εν αυτώ.

28 Καί νύν, τεκνία, μένετε εν αυτώ,ίνα εάν φανερωθή σχώμεν παρρησίαν καί μή αισχυνθώμεν απ' αυτούεν τή παρουσίααυτού. 29 εάν ειδήτε ότι δίκαιός εστιν, γινώσκετε ότι καί πάς ο ποιών τήν δικαιοσύνην εξ αυτούγεγέννηται.

3:1 ίδετε ποταπήν αγάπην δέδωκεν ημίν ο πατήρίνα τέκνα θεούκληθώμεν. καί εσμέν. διά τούτο ο κόσμος ου γινώσκει ημάς ότι ουκ έγνω αυτόν. 2 Αγαπητοί, νύν τέκνα θεούεσμεν, καί ούπω εφανερώθη τί εσόμεθα. οίδαμεν ότι εάν φανερωθή όμοιοι αυτώ εσόμεθα, ότιοψόμεθα αυτόν καθώς εστιν. 3 καί πάς ο έχων τήν ελπίδα ταύτην επ' αυτώ αγνίζει εαυτόν καθώς εκείνος αγνός εστιν.

4 Πάς ο ποιών τήν αμαρτίαν καί τήν ανομίαν ποιεί, καί η αμαρτία εστίν η ανομία. 5 καί οίδατε ότι εκείνος εφανερώθηίνα τάς αμαρτίας άρη, καί αμαρτία εν αυτώ ουκ έστιν. 6 πάς ο εν αυτώ μένων ουχ αμαρτάνει. πάς ο αμαρτάνων ουχ εώρακεν αυτόν ουδέ έγνωκεν αυτόν. 7 Τεκνία, μηδείς πλανάτω υμάς. ο ποιών τήν δικαιοσύνην δίκαιός εστιν, καθώς εκείνος δίκαιός εστιν. 8 ο ποιών τήν αμαρτίαν εκ τούδιαβόλου εστίν, ότι απ' αρχής ο διάβολος αμαρτάνει. εις τούτο εφανερώθη ο υιός τούθεού,ίνα λύση τά έργα τούδιαβόλου. 9 Πάς ο γεγεννημένος εκ τούθεούαμαρτίαν ου ποιεί, ότι σπέρμα αυτούεν αυτώ μένει. καί ου δύναται αμαρτάνειν, ότι εκ τούθεούγεγέννηται. 10 εν τούτω φανερά εστιν τά τέκνα τούθεούκαί τά τέκνα τούδιαβόλου. πάς ο μή ποιών δικαιοσύνην ουκ έστιν εκ τούθεού, καί ο μή αγαπών τόν αδελφόν αυτού.

11 Ότι αύτη εστίν η αγγελία ήν ηκούσατε απ' αρχής,ίνα αγαπώμεν αλλήλους. 12 ου καθώς Κάϊν εκ τούπονηρούήν καί έσφαξεν τόν αδελφόν αυτού. καί χάριν τίνος έσφαξεν αυτόν; ότι τά έργα αυτούπονηρά ήν, τά δέ τούαδελφούαυτούδίκαια. 13 καί μή θαυμάζετε, αδελφοί, ει μισεί υμάς ο κόσμος. 14 ημείς οίδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν εκ τούθανάτου εις τήν ζωήν, ότι αγαπώμεν τούς αδελφούς. ο μή αγαπών μένει εν τώ θανάτω. 15 πάς ο μισών τόν αδελφόν αυτούανθρωποκτόνος εστίν, καί οίδατε ότι πάς ανθρωποκτόνος ουκ έχει ζωήν αιώνιον εν αυτώ μένουσαν. 16 εν τούτω εγνώκαμεν τήν αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών τήν ψυχήν αυτούέθηκεν. καί ημείςοφείλομεν υπέρ τών αδελφών τάς ψυχάς θείναι. 17 ός δ' άν έχη τόν βίον τούκόσμου καί θεωρή τόν αδελφόν αυτούχρείαν έχοντα καί κλείση τά σπλάγχνα αυτούαπ' αυτού, πώς η αγάπη τούθεούμένει εν αυτώ; 18 Τεκνία, μή αγαπώμεν λόγω μηδέ τή γλώσση αλλά εν έργω καί αληθεία.

19 Καί εν τούτω γνωσόμεθα ότι εκ τής αληθείας εσμέν, καί έμπροσθεν αυτούπείσομεν τήν καρδίαν ημών 20 ό,τι εάν καταγινώσκη ημών η καρδία, ότι μείζων εστίν ο θεός τής καρδίας ημών καί γινώσκει πάντα. 21 Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών μή καταγινώσκη, παρρησίαν έχομεν πρός τόν θεόν, 22 καί ό εάν αιτώμεν λαμβάνομεν απ' αυτού, ότι τάς εντολάς αυτούτηρούμεν καί τά αρεστά ενώπιον αυτούποιούμεν. 23 καί αύτη εστίν η εντολή αυτού,ίνα πιστεύσωμεν τώονόματι τούυιούαυτούΙησούΧριστούκαί αγαπώμεν αλλήλους, καθώς έδωκεν εντολήν ημίν. 24 καί ο τηρών τάς εντολάς αυτούεν αυτώ μένει καί αυτός εν αυτώ. καί εν τούτω γινώσκομεν ότι μένει εν ημίν, εκ τούπνεύματος ού ημίν έδωκεν.

4:1 Αγαπητοί, μή παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα ει εκ τούθεούεστιν, ότι πολλοί ψευδοπροφήται εξεληλύθασιν εις τόν κόσμον. 2 εν τούτω γινώσκετε τό πνεύμα τούθεού. πάν πνεύμα ό ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα εκ τούθεούεστιν, 3 καί πάν πνεύμα ό μή ομολογεί τόν Ιησούν εκ τούθεούουκ έστιν. καί τούτό εστιν τό τούαντιχρίστου, ό ακηκόατε ότι έρχεται, καί νύν εν τώ κόσμω εστίν ήδη. 4 υμείς εκ τούθεούεστε, τεκνία, καί νενικήκατε αυτούς, ότι μείζων εστίν ο εν υμίν ή ο εν τώ κόσμω. 5 αυτοί εκ τούκόσμου εισίν. διά τούτο εκ τούκόσμου λαλούσιν καί ο κόσμος αυτών ακούει. 6 ημείς εκ τούθεούεσμεν. ο γινώσκων τόν θεόν ακούει ημών, ός ουκ έστιν εκ τούθεούουκ ακούει ημών. εκ τούτου γινώσκομεν τό πνεύμα τής αληθείας καί τό πνεύμα τής πλάνης.

7 Αγαπητοί, αγαπώμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ τούθεούεστιν, καί πάς ο αγαπών εκ τούθεούγεγέννηται καί γινώσκει τόν θεόν. 8 ο μή αγαπών ουκ έγνω τόν θεόν, ότι ο θεός αγάπη εστίν. 9 εν τούτω εφανερώθη η αγάπη τούθεούεν ημίν, ότι τόν υιόν αυτούτόν μονογενή απέσταλκεν ο θεός εις τόν κόσμονίνα ζήσωμεν δι' αυτού. 10 εν τούτω εστίν η αγάπη, ουχ ότι ημείς ηγαπήκαμεν τόν θεόν, αλλ' ότι αυτός ηγάπησεν ημάς καί απέστειλεν τόν υιόν αυτούιλασμόν περί τών αμαρτιών ημών. 11 Αγαπητοί, ει ούτως ο θεός ηγάπησεν ημάς, καί ημείςοφείλομεν αλλήλους αγαπάν. 12 θεόν ουδείς πώποτε τεθέαται. εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο θεός εν ημίν μένει καί η αγάπη αυτούεν ημίν τετελειωμένη εστιν.

13 Εν τούτω γινώσκομεν ότι εν αυτώ μένομεν καί αυτός εν ημίν, ότι εκ τούπνεύματος αυτούδέδωκεν ημίν. 14 καί ημείς τεθεάμεθα καί μαρτυρούμεν ότι ο πατήρ απέσταλκεν τόν υιόν σωτήρα τούκόσμου. 15 ός εάν ομολογήση ότι Ιησούς εστιν ο υιός τούθεού, ο θεός εν αυτώ μένει καί αυτός εν τώ θεώ. 16 καί ημείς εγνώκαμεν καί πεπιστεύκαμεν τήν αγάπην ήν έχει ο θεός εν ημίν.

Ο θεός αγάπη εστίν, καί ο μένων εν τή αγάπη εν τώ θεώ μένει καί ο θεός εν αυτώ μένει. 17 εν τούτω τετελείωται η αγάπη μεθ' ημών,ίνα παρρησίαν έχωμεν εν τή ημέρατής κρίσεως, ότι καθώς εκείνός εστιν καί ημείς εσμεν εν τώ κόσμω τούτω. 18 φόβος ουκ έστιν εν τή αγάπη, αλλ' η τελεία αγάπη έξω βάλλει τόν φόβον, ότι ο φόβος κόλασιν έχει, ο δέ φοβούμενος ου τετελείωται εν τή αγάπη. 19 ημείς αγαπώμεν, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. 20 εάν τις είπη ότι Αγαπώ τόν θεόν, καί τόν αδελφόν αυτούμισή, ψεύστης εστίν. ο γάρ μή αγαπών τόν αδελφόν αυτούόν εώρακεν, τόν θεόν όν ουχ εώρακεν ου δύναται αγαπάν. 21 καί ταύτην τήν εντολήν έχομεν απ' αυτού,ίνα ο αγαπών τόν θεόν αγαπάκαί τόν αδελφόν αυτού.

5:1 Πάς ο πιστεύων ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός εκ τούθεούγεγέννηται, καί πάς ο αγαπών τόν γεννήσαντα αγαπάκαί τόν γεγεννημένον εξ αυτού. 2 εν τούτω γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τά τέκνα τούθεού, όταν τόν θεόν αγαπώμεν καί τάς εντολάς αυτούποιώμεν. 3 αύτη γάρ εστιν η αγάπη τούθεού,ίνα τάς εντολάς αυτούτηρώμεν. καί αι εντολαί αυτούβαρείαι ουκ εισίν, 4 ότι πάν τό γεγεννημένον εκ τούθεούνικάτόν κόσμον. καί αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα τόν κόσμον, η πίστις ημών. 5 τίς δέ εστιν ο νικών τόν κόσμον ει μή ο πιστεύων ότι Ιησούς εστιν ο υιός τούθεού;

6 Ούτός εστιν ο ελθών δι' ύδατος καί αίματος, Ιησούς Χριστός. ουκ εν τώ ύδατι μόνον αλλ' εν τώ ύδατι καί εν τώ αίματι. καί τό πνεύμά εστιν τό μαρτυρούν, ότι τό πνεύμά εστιν η αλήθεια. 7 ότι τρείς εισιν οι μαρτυρούντες εν τώ ουρανώ, ο πατήρ ο λόγος καί τό άγιον πνεύμα, καί ούτοι οι τρείς έν εισιν. 8 καί τρείς εισιν οι μαρτυρούντες εν τή γή 2 τό πνεύμα καί τό ύδωρ καί τό αίμα, καί οι τρείς εις τό έν εισιν. 9 ει τήν μαρτυρίαν τών ανθρώπων λαμβάνομεν, η μαρτυρία τούθεούμείζων εστίν, ότι αύτη εστίν η μαρτυρία τούθεού, ότι μεμαρτύρηκεν περί τούυιούαυτού. 10 ο πιστεύων εις τόν υιόν τούθεούέχει τήν μαρτυρίαν εν εαυτώ. ο μή πιστεύων τώ θεώ ψεύστην πεποίηκεν αυτόν, ότι ου πεπίστευκεν εις τήν μαρτυρίαν ήν μεμαρτύρηκεν ο θεός περί τούυιούαυτού. 11 καί αύτη εστίν η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο θεός, καί αύτη η ζωή εν τώ υιώ αυτούεστιν. 12 ο έχων τόν υιόν έχει τήν ζωήν. ο μή έχων τόν υιόν τούθεούτήν ζωήν ουκ έχει.

13 Ταύτα έγραψα υμίνίνα ειδήτε ότι ζωήν έχετε αιώνιον, τοίς πιστεύουσιν εις τό όνομα τούυιούτούθεού. 14 καί αύτη εστίν η παρρησία ήν έχομεν πρός αυτόν, ότι εάν τι αιτώμεθα κατά τό θέλημα αυτούακούει ημών. 15 καί εάν οίδαμεν ότι ακούει ημών ό εάν αιτώμεθα, οίδαμεν ότι έχομεν τά αιτήματα ά ητήκαμεν απ' αυτού.

16 Εάν τις ίδη τόν αδελφόν αυτούαμαρτάνοντα αμαρτίαν μή πρός θάνατον, αιτήσει, καί δώσει αυτώ ζωήν, τοίς αμαρτάνουσιν μή πρός θάνατον. έστιν αμαρτία πρός θάνατον. ου περί εκείνης λέγωίνα ερωτήση. 17 πάσα αδικία αμαρτία εστίν, καί έστιν αμαρτία ου πρός θάνατον.

18 Οίδαμεν ότι πάς ο γεγεννημένος εκ τούθεούουχ αμαρτάνει, αλλ' ο γεννηθείς εκ τούθεούτηρεί αυτόν, καί ο πονηρός ουχ άπτεται αυτού. 19 οίδαμεν ότι εκ τούθεούεσμεν, καί ο κόσμος όλος εν τώ πονηρώ κείται. 20 οίδαμεν δέ ότι ο υιός τούθεούήκει, καί δέδωκεν ημίν διάνοιανίνα γινώσκωμεν τόν αληθινόν. καί εσμέν εν τώ αληθινώ, εν τώ υιώ αυτούΙησούΧριστώ. ούτός εστιν ο αληθινός θεός καί ζωή αιώνιος. 21 Τεκνία, φυλάξατε εαυτά από τών ειδώλων.