ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

   1:1 Παύλος καί Τιμόθεος δούλοι ΧριστούΙησούπάσιν τοίς αγίοις εν Χριστώ Ιησούτοίς ούσιν εν Φιλίπποις σύν επισκόποις καί διακόνοις. 2 χάρις υμίν καί ειρήνη από θεούπατρός ημών καί κυρίου ΙησούΧριστού.

3 Ευχαριστώ τώ θεώ μου επί πάση τή μνείαυμών, 4 πάντοτε εν πάση δεήσει μου υπέρ πάντων υμών μετά χαράς τήν δέησιν ποιούμενος, 5 επί τή κοινωνίαυμών εις τό ευαγγέλιον από τής πρώτης ημέρας άχρι τούνύν, 6 πεποιθώς αυτό τούτο, ότι ο εναρξάμενος εν υμίν έργον αγαθόν επιτελέσει άχρι ημέρας ΧριστούΙησού. 7 καθώς εστιν δίκαιον εμοί τούτο φρονείν υπέρ πάντων υμών, διά τό έχειν με εν τή καρδίαυμάς, έν τε τοίς δεσμοίς μου καί εν τή απολογίακαί βεβαιώσει τούευαγγελίου συγκοινωνούς μου τής χάριτος πάντας υμάς όντας. 8 μάρτυς γάρ μου ο θεός, ώς επιποθώ πάντας υμάς εν σπλάγχνοις ΧριστούΙησού. 9 καί τούτο προσεύχομαι,ίνα η αγάπη υμών έτι μάλλον καί μάλλον περισσεύη εν επιγνώσει καί πάση αισθήσει, 10 εις τό δοκιμάζειν υμάς τά διαφέροντα,ίνα ήτε ειλικρινείς καί απρόσκοποι εις ημέραν Χριστού, 11 πεπληρωμένοι καρπόν δικαιοσύνης τόν διά ΙησούΧριστούεις δόξαν καί έπαινον θεού.

12 Γινώσκειν δέ υμάς βούλομαι, αδελφοί, ότι τά κατ' εμέ μάλλον εις προκοπήν τούευαγγελίου ελήλυθεν, 13 ώστε τούς δεσμούς μου φανερούς εν Χριστώ γενέσθαι εν όλω τώ πραιτωρίω καί τοίς λοιποίς πάσιν, 14 καί τούς πλείονας τών αδελφών εν κυρίω πεποιθότας τοίς δεσμοίς μου περισσοτέρως τολμάν αφόβως τόν λόγον λαλείν.

15 Τινές μέν καί διά φθόνον καί έριν, τινές δέ καί δι' ευδοκίαν τόν Χριστόν κηρύσσουσιν. 16 οι μέν εξ αγάπης, ειδότες ότι εις απολογίαν τούευαγγελίου κείμαι, 17 οι δέ εξ εριθείας τόν Χριστόν καταγγέλλουσιν, ουχ αγνώς, οιόμενοι θλίψιν εγείρειν τοίς δεσμοίς μου. 18 τί γάρ; πλήν ότι παντί τρόπω, είτε προφάσει είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλεται, καί εν τούτω χαίρω. αλλά καί χαρήσομαι, 19 οίδα γάρ ότι τούτό μοι αποβήσεται εις σωτηρίαν διά τής υμών δεήσεως καί επιχορηγίας τούπνεύματος ΙησούΧριστού, 20 κατά τήν αποκαραδοκίαν καί ελπίδα μου ότι εν ουδενί αισχυνθήσομαι, αλλ' εν πάση παρρησίαώς πάντοτε καί νύν μεγαλυνθήσεται Χριστός εν τώ σώματί μου, είτε διά ζωής είτε διά θανάτου. 21 εμοί γάρ τό ζήν Χριστός καί τό αποθανείν κέρδος. 22 ει δέ τό ζήν εν σαρκί, τούτό μοι καρπός έργου. καί τί αιρήσομαι ου γνωρίζω. 23 συνέχομαι δέ εκ τών δύο, τήν επιθυμίαν έχων εις τό αναλύσαι καί σύν Χριστώ είναι, πολλώ γάρ μάλλον κρείσσον. 24 τό δέ επιμένειν εν τή σαρκί αναγκαιότερον δι' υμάς. 25 καί τούτο πεποιθώς οίδα ότι μενώ καί παραμενώ πάσιν υμίν εις τήν υμών προκοπήν καί χαράν τής πίστεως, 26ίνα τό καύχημα υμών περισσεύη εν Χριστώ Ιησούεν εμοί διά τής εμής παρουσίας πάλιν πρός υμάς.

27 Μόνον αξίως τούευαγγελίου τούΧριστούπολιτεύεσθε,ίνα είτε ελθών καί ιδών υμάς είτε απών ακούω τά περί υμών, ότι στήκετε εν ενί πνεύματι, μιάψυχή συναθλούντες τή πίστει τούευαγγελίου, 28 καί μή πτυρόμενοι εν μηδενί υπό τών αντικειμένων, ήτις εστίν αυτοίς ένδειξις απωλείας, υμών δέ σωτηρίας, καί τούτο από θεού. 29 ότι υμίν εχαρίσθη τό υπέρ Χριστού, ου μόνον τό εις αυτόν πιστεύειν αλλά καί τό υπέρ αυτούπάσχειν, 30 τόν αυτόν αγώνα έχοντες οίον είδετε εν εμοί καί νύν ακούετε εν εμοί.

2:1 Εί τις ούν παράκλησις εν Χριστώ, εί τι παραμύθιον αγάπης, εί τις κοινωνία πνεύματος, εί τις σπλάγχνα καί οικτιρμοί, 2 πληρώσατέ μου τήν χαράνίνα τό αυτό φρονήτε, τήν αυτήν αγάπην έχοντες, σύμψυχοι, τό έν φρονούντες, 3 μηδέν κατ' εριθείαν μηδέ κατά κενοδοξίαν, αλλά τή ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενοι υπερέχοντας εαυτών, 4 μή τά εαυτών έκαστος σκοπούντες, αλλά καί τά ετέρων έκαστοι. 5 τούτο φρονείτε εν υμίν ό καί εν Χριστώ Ιησού,

6     ός εν μορφή θεούυπάρχων

           ουχ αρπαγμόν ηγήσατο τό είναι ίσα θεώ,

7     αλλά εαυτόν εκένωσεν

           μορφήν δούλου λαβών,

               εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος.

       καί σχήματι ευρεθείς ώς άνθρωπος

8          εταπείνωσεν εαυτόν

       γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου,

           θανάτου δέ σταυρού.

9     διό καί ο θεός αυτόν υπερύψωσεν

           καί εχαρίσατο αυτώ τό όνομα

               τό υπέρ πάν όνομα,

10     ίνα εν τώονόματι Ιησού

           πάν γόνυ κάμψη

           επουρανίων καί επιγείων καί καταχθονίων,

11     καί πάσα γλώσσα εξομολογήσηται

           ότι κύριος Ιησούς Χριστός

       εις δόξαν θεούπατρός.

12 Ώστε, αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, μή ώς εν τή παρουσίαμου μόνον αλλά νύν πολλώ μάλλον εν τή απουσίαμου, μετά φόβου καί τρόμου τήν εαυτών σωτηρίαν κατεργάζεσθε. 13 θεός γάρ εστιν ο ενεργών εν υμίν καί τό θέλειν καί τό ενεργείν υπέρ τής ευδοκίας. 14 πάντα ποιείτε χωρίς γογγυσμών καί διαλογισμών, 15ίνα γένησθε άμεμπτοι καί ακέραιοι, τέκνα θεούάμωμα μέσον γενεάς σκολιάς καί διεστραμμένης, εν οίς φαίνεσθε ώς φωστήρες εν κόσμω, 16 λόγον ζωής επέχοντες, εις καύχημα εμοί εις ημέραν Χριστού, ότι ουκ εις κενόν έδραμον ουδέ εις κενόν εκοπίασα. 17 αλλά ει καί σπένδομαι επί τή θυσίακαί λειτουργίατής πίστεως υμών, χαίρω καί συγχαίρω πάσιν υμίν. 18 τό δέ αυτό καί υμείς χαίρετε καί συγχαίρετέ μοι.

19 Ελπίζω δέ εν κυρίω ΙησούΤιμόθεον ταχέως πέμψαι υμίν,ίνα καγώ ευψυχώ γνούς τά περί υμών. 20 ουδένα γάρ έχω ισόψυχον όστις γνησίως τά περί υμών μεριμνήσει, 21 οι πάντες γάρ τά εαυτών ζητούσιν, ου τά ΙησούΧριστού. 22 τήν δέ δοκιμήν αυτούγινώσκετε, ότι ώς πατρί τέκνον σύν εμοί εδούλευσεν εις τό ευαγγέλιον. 23 τούτον μέν ούν ελπίζω πέμψαι ώς άν αφίδω τά περί εμέ εξαυτής. 24 πέποιθα δέ εν κυρίω ότι καί αυτός ταχέως ελεύσομαι.

25 Αναγκαίον δέ ηγησάμην Επαφρόδιτον τόν αδελφόν καί συνεργόν καί συστρατιώτην μου, υμών δέ απόστολον καί λειτουργόν τής χρείας μου, πέμψαι πρός υμάς, 26 επειδή επιποθών ήν πάντας υμάς, καί αδημονών διότι ηκούσατε ότι ησθένησεν. 27 καί γάρ ησθένησεν παραπλήσιον θανάτω. αλλά ο θεός ηλέησεν αυτόν, ουκ αυτόν δέ μόνον αλλά καί εμέ,ίνα μή λύπην επί λύπην σχώ. 28 σπουδαιοτέρως ούν έπεμψα αυτόνίνα ιδόντες αυτόν πάλιν χαρήτε καγώ αλυπότερος ώ. 29 προσδέχεσθε ούν αυτόν εν κυρίω μετά πάσης χαράς, καί τούς τοιούτους εντίμους έχετε, 30 ότι διά τό έργον Χριστούμέχρι θανάτου ήγγισεν, παραβολευσάμενος τή ψυχήίνα αναπληρώση τό υμών υστέρημα τής πρός με λειτουργίας.

3:1 Τό λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν κυρίω. τά αυτά γράφειν υμίν εμοί μέν ουκοκνηρόν, υμίν δέ ασφαλές.

2 Βλέπετε τούς κύνας, βλέπετε τούς κακούς εργάτας, βλέπετε τήν κατατομήν. 3 ημείς γάρ εσμεν η περιτομή, οι πνεύματι θεούλατρεύοντες καί καυχώμενοι εν Χριστώ Ιησούκαί ουκ εν σαρκί πεποιθότες, 4 καίπερ εγώ έχων πεποίθησιν καί εν σαρκί. εί τις δοκεί άλλος πεποιθέναι εν σαρκί, εγώ μάλλον. 5 περιτομήοκταήμερος, εκ γένους Ισραήλ, φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμον Φαρισαίος, 6 κατά ζήλος διώκων τήν εκκλησίαν, κατά δικαιοσύνην τήν εν νόμω γενόμενος άμεμπτος. 7 αλλά άτινα ήν μοι κέρδη, ταύτα ήγημαι διά τόν Χριστόν ζημίαν. 8 αλλά μενούνγε καί ηγούμαι πάντα ζημίαν είναι διά τό υπερέχον τής γνώσεως ΧριστούΙησούτούκυρίου μου, δι' όν τά πάντα εζημιώθην, καί ηγούμαι σκύβαλαίνα Χριστόν κερδήσω 9 καί ευρεθώ εν αυτώ, μή έχων εμήν δικαιοσύνην τήν εκ νόμου αλλά τήν διά πίστεως Χριστού, τήν εκ θεούδικαιοσύνην επί τή πίστει, 10 τούγνώναι αυτόν καί τήν δύναμιν τής αναστάσεως αυτούκαί τήν κοινωνίαν τών παθημάτων αυτού, συμμορφιζόμενος τώ θανάτω αυτού, 11 εί πως καταντήσω εις τήν εξανάστασιν τήν εκ νεκρών.

12 Ουχ ότι ήδη έλαβον ή ήδη τετελείωμαι, διώκω δέ ει καί καταλάβω, εφ' ώ καί κατελήμφθην υπό ΧριστούΙησού. 13 αδελφοί, εγώ εμαυτόν ου λογίζομαι κατειληφέναι. έν δέ, τά μένοπίσω επιλανθανόμενος τοίς δέ έμπροσθεν επεκτεινόμενος, 14 κατά σκοπόν διώκω εις τό βραβείον τής άνω κλήσεως τούθεούεν Χριστώ Ιησού. 15 Όσοι ούν τέλειοι, τούτο φρονώμεν. καί εί τι ετέρως φρονείτε, καί τούτο ο θεός υμίν αποκαλύψει. 16 πλήν εις ό εφθάσαμεν, τώ αυτώ στοιχείν.

17 Συμμιμηταί μου γίνεσθε, αδελφοί, καί σκοπείτε τούς ούτω περιπατούντας καθώς έχετε τύπον ημάς. 18 πολλοί γάρ περιπατούσιν ούς πολλάκις έλεγον υμίν, νύν δέ καί κλαίων λέγω, τούς εχθρούς τούσταυρούτούΧριστού, 19 ών τό τέλος απώλεια, ών ο θεός η κοιλία καί η δόξα εν τή αισχύνη αυτών, οι τά επίγεια φρονούντες. 20 ημών γάρ τό πολίτευμα εν ουρανοίς υπάρχει, εξ ού καί σωτήρα απεκδεχόμεθα κύριον Ιησούν Χριστόν, 21 ός μετασχηματίσει τό σώμα τής ταπεινώσεως ημών σύμμορφον τώ σώματι τής δόξης αυτούκατά τήν ενέργειαν τούδύνασθαι αυτόν καί υποτάξαι αυτώ τά πάντα.

4:1 Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί καί επιπόθητοι, χαρά καί στέφανός μου, ούτως στήκετε εν κυρίω, αγαπητοί.

2 Ευοδίαν παρακαλώ καί Συντύχην παρακαλώ τό αυτό φρονείν εν κυρίω. 3 ναί ερωτώ καί σέ, γνήσιε σύζυγε, συλλαμβάνου αυταίς, αίτινες εν τώ ευαγγελίω συνήθλησάν μοι μετά καί Κλήμεντος καί τών λοιπών συνεργών μου, ών τάονόματα εν βίβλω ζωής. 4 Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. πάλιν ερώ, χαίρετε. 5 τό επιεικές υμών γνωσθήτω πάσιν ανθρώποις. ο κύριος εγγύς. 6 μηδέν μεριμνάτε, αλλ' εν παντί τή προσευχή καί τή δεήσει μετά ευχαριστίας τά αιτήματα υμών γνωριζέσθω πρός τόν θεόν. 7 καί η ειρήνη τούθεούη υπερέχουσα πάντα νούν φρουρήσει τάς καρδίας υμών καί τά νοήματα υμών εν Χριστώ Ιησού.

8 Τό λοιπόν, αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, εί τις αρετή καί εί τις έπαινος, ταύτα λογίζεσθε. 9 ά καί εμάθετε καί παρελάβετε καί ηκούσατε καί είδετε εν εμοί, ταύτα πράσσετε. καί ο θεός τής ειρήνης έσται μεθ' υμών.

10 Εχάρην δέ εν κυρίω μεγάλως ότι ήδη ποτέ ανεθάλετε τό υπέρ εμούφρονείν, εφ' ώ καί εφρονείτε ηκαιρείσθε δέ. 11 ουχ ότι καθ' υστέρησιν λέγω, εγώ γάρ έμαθον εν οίς ειμι αυτάρκης είναι. 12 οίδα καί ταπεινούσθαι, οίδα καί περισσεύειν. εν παντί καί εν πάσιν μεμύημαι καί χορτάζεσθαι καί πεινάν, καί περισσεύειν καί υστερείσθαι. 13 πάντα ισχύω εν τώ ενδυναμούντί με. 14 πλήν καλώς εποιήσατε συγκοινωνήσαντές μου τή θλίψει.

15 Οίδατε δέ καί υμείς, Φιλιππήσιοι, ότι εν αρχή τούευαγγελίου, ότε εξήλθον από Μακεδονίας, ουδεμία μοι εκκλησία εκοινώνησεν εις λόγον δόσεως καί λήμψεως ει μή υμείς μόνοι. 16 ότι καί εν Θεσσαλονίκη καί άπαξ καί δίς εις τήν χρείαν μοι επέμψατε. 17 ουχ ότι επιζητώ τό δόμα, αλλά επιζητώ τόν καρπόν τόν πλεονάζοντα εις λόγον υμών. 18 απέχω δέ πάντα καί περισσεύω. πεπλήρωμαι δεξάμενος παρά Επαφροδίτου τά παρ' υμών,οσμήν ευωδίας, θυσίαν δεκτήν, ευάρεστον τώ θεώ. 19 ο δέ θεός μου πληρώσει πάσαν χρείαν υμών κατά τό πλούτος αυτούεν δόξη εν Χριστώ Ιησού. 20 τώ δέ θεώ καί πατρί ημών η δόξα εις τούς αιώνας τών αιώνων. αμήν.

21 Ασπάσασθε πάντα άγιον εν Χριστώ Ιησού. ασπάζονται υμάς οι σύν εμοί αδελφοί. 22 ασπάζονται υμάς πάντες οι άγιοι, μάλιστα δέ οι εκ τής Καίσαρος οικίας. 23 η χάρις τούκυρίου ΙησούΧριστούμετά τούπνεύματος υμών.