ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ

1:1 Παύλος δέσμιος ΧριστούΙησούκαί Τιμόθεος ο αδελφός Φιλήμονι τώ αγαπητώ καί συνεργώ ημών 2 καί Απφίατή αδελφή καί Αρχίππω τώ συστρατιώτη ημών καί τή κατ' οίκόν σου εκκλησία. 3 χάρις υμίν καί ειρήνη από θεούπατρός ημών καί κυρίου ΙησούΧριστού.

4 Ευχαριστώ τώ θεώ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος επί τών προσευχών μου, 5 ακούων σου τήν αγάπην καί τήν πίστιν ήν έχεις πρός τόν κύριον Ιησούν καί εις πάντας τούς αγίους, 6 όπως η κοινωνία τής πίστεώς σου ενεργής γένηται εν επιγνώσει παντός αγαθούτούεν ημίν εις Χριστόν. 7 χαράν γάρ πολλήν έσχον καί παράκλησιν επί τή αγάπη σου, ότι τά σπλάγχνα τών αγίων αναπέπαυται διά σού, αδελφέ.

8 Διό, πολλήν εν Χριστώ παρρησίαν έχων επιτάσσειν σοι τό ανήκον, 9 διά τήν αγάπην μάλλον παρακαλώ, τοιούτος ών ώς Παύλος πρεσβύτης, νυνί δέ καί δέσμιος ΧριστούΙησού, 10 παρακαλώ σε περί τούεμούτέκνου, όν εγέννησα εν τοίς δεσμοίς Ονήσιμον, 11 τόν ποτέ σοι άχρηστον νυνί δέ καί σοί καί εμοί εύχρηστον, 12 όν ανέπεμψά σοι, αυτόν, τούτ' έστιν τά εμά σπλάγχνα. 13 όν εγώ εβουλόμην πρός εμαυτόν κατέχειν,ίνα υπέρ σούμοι διακονή εν τοίς δεσμοίς τούευαγγελίου, 14 χωρίς δέ τής σής γνώμης ουδέν ηθέλησα ποιήσαι,ίνα μή ώς κατά ανάγκην τό αγαθόν σου ή αλλά κατά εκούσιον. 15 τάχα γάρ διά τούτο εχωρίσθη πρός ώρανίνα αιώνιον αυτόν απέχης, 16 ουκέτι ώς δούλον αλλά υπέρ δούλον, αδελφόν αγαπητόν, μάλιστα εμοί, πόσω δέ μάλλον σοί καί εν σαρκί καί εν κυρίω.

17 Ει ούν με έχεις κοινωνόν, προσλαβούαυτόν ώς εμέ. 18 ει δέ τι ηδίκησέν σε ήοφείλει, τούτο εμοί ελλόγα. 19 εγώ Παύλος έγραψα τή εμή χειρί, εγώ αποτίσω.ίνα μή λέγω σοι ότι καί σεαυτόν μοι προσοφείλεις. 20 ναί, αδελφέ, εγώ σουοναίμην εν κυρίω. ανάπαυσόν μου τά σπλάγχνα εν Χριστώ.

21 Πεποιθώς τή υπακοή σου έγραψά σοι, ειδώς ότι καί υπέρ ά λέγω ποιήσεις. 22 άμα δέ καί ετοίμαζέ μοι ξενίαν, ελπίζω γάρ ότι διά τών προσευχών υμών χαρισθήσομαι υμίν.

23 Ασπάζεταί σε Επαφράς ο συναιχμάλωτός μου εν Χριστώ Ιησού, 24 Μάρκος, Αρίσταρχος, Δημάς, Λουκάς, οι συνεργοί μου. 25 Η χάρις τούκυρίου ΙησούΧριστούμετά τούπνεύματος υμών.