ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ

   1:1 Παύλος απόστολος ΧριστούΙησούδιά θελήματος θεούτοίς αγίοις τοίς ούσιν εν Εφέσω καί πιστοίς εν Χριστώ Ιησού. 2 χάρις υμίν καί ειρήνη από θεούπατρός ημών καί κυρίου ΙησούΧριστού. 3 Ευλογητός ο θεός καί πατήρ τούκυρίου ημών ΙησούΧριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογίαπνευματική εν τοίς επουρανίοις εν Χριστώ, 4 καθώς εξελέξατο ημάς εν αυτώ πρό καταβολής κόσμου, είναι ημάς αγίους καί αμώμους κατενώπιον αυτούεν αγάπη, 5 προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν διά ΙησούΧριστούεις αυτόν, κατά τήν ευδοκίαν τούθελήματος αυτού, 6 εις έπαινον δόξης τής χάριτος αυτούης εχαρίτωσεν ημάς εν τώ ηγαπημένω, 7 εν ώ έχομεν τήν απολύτρωσιν διά τούαίματος αυτού, τήν άφεσιν τών παραπτωμάτων, κατά τό πλούτος τής χάριτος αυτού, 8 ης επερίσσευσεν εις ημάς εν πάση σοφίακαί φρονήσει 9 γνωρίσας ημίν τό μυστήριον τούθελήματος αυτού, κατά τήν ευδοκίαν αυτούήν προέθετο εν αυτώ 10 εις οικονομίαν τούπληρώματος τών καιρών, ανακεφαλαιώσασθαι τά πάντα εν τώ Χριστώ, τά επί τοίς ουρανοίς καί τά επί τής γής. εν αυτώ, 11 εν ώ καί εκληρώθημεν προορισθέντες κατά πρόθεσιν τούτά πάντα ενεργούντος κατά τήν βουλήν τούθελήματος αυτού, 12 εις τό είναι ημάς εις έπαινον δόξης αυτούτούς προηλπικότας εν τώ Χριστώ. 13 εν ώ καί υμείς ακούσαντες τόν λόγον τής αληθείας, τό ευαγγέλιον τής σωτηρίας υμών, εν ώ καί πιστεύσαντες εσφραγίσθητε τώ πνεύματι τής επαγγελίας τώ αγίω, 14 ό εστιν αρραβών τής κληρονομίας ημών, εις απολύτρωσιν τής περιποιήσεως, εις έπαινον τής δόξης αυτού.

15 Διά τούτο καγώ, ακούσας τήν καθ' υμάς πίστιν εν τώ κυρίω Ιησούκαί τήν αγάπην τήν εις πάντας τούς αγίους, 16 ου παύομαι ευχαριστών υπέρ υμών μνείαν ποιούμενος επί τών προσευχών μου, 17ίνα ο θεός τούκυρίου ημών ΙησούΧριστού, ο πατήρ τής δόξης, δώη υμίν πνεύμα σοφίας καί αποκαλύψεως εν επιγνώσει αυτού, 18 πεφωτισμένους τούςοφθαλμούς τής καρδίας υμών εις τό ειδέναι υμάς τίς εστιν η ελπίς τής κλήσεως αυτού, τίς ο πλούτος τής δόξης τής κληρονομίας αυτούεν τοίς αγίοις, 19 καί τί τό υπερβάλλον μέγεθος τής δυνάμεως αυτούεις ημάς τούς πιστεύοντας κατά τήν ενέργειαν τούκράτους τής ισχύος αυτού20 ήν ενήργησεν εν τώ Χριστώ εγείρας αυτόν εκ νεκρών, καί καθίσας εν δεξιάαυτούεν τοίς επουρανίοις 21 υπεράνω πάσης αρχής καί εξουσίας καί δυνάμεως καί κυριότητος καί παντόςονόματοςονομαζομένου ου μόνον εν τώ αιώνι τούτω αλλά καί εν τώ μέλλοντι. 22 καί πάντα υπέταξεν υπό τούς πόδας αυτού, καί αυτόν έδωκεν κεφαλήν υπέρ πάντα τή εκκλησία, 23 ήτις εστίν τό σώμα αυτού, τό πλήρωμα τούτά πάντα εν πάσιν πληρουμένου.

  

2:1 Καί υμάς όντας νεκρούς τοίς παραπτώμασιν καί ταίς αμαρτίαις υμών, 2 εν αίς ποτε περιεπατήσατε κατά τόν αιώνα τούκόσμου τούτου, κατά τόν άρχοντα τής εξουσίας τούαέρος, τούπνεύματος τούνύν ενεργούντος εν τοίς υιοίς τής απειθείας. 3 εν οίς καί ημείς πάντες ανεστράφημέν ποτε εν ταίς επιθυμίαις τής σαρκός ημών, ποιούντες τά θελήματα τής σαρκός καί τών διανοιών, καί ήμεθα τέκνα φύσειοργής ώς καί οι λοιποί. 4 ο δέ θεός πλούσιος ών εν ελέει, διά τήν πολλήν αγάπην αυτούήν ηγάπησεν ημάς, 5 καί όντας ημάς νεκρούς τοίς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τώ Χριστώ, χάριτί εστε σεσωσμένοι, 6 καί συνήγειρεν καί συνεκάθισεν εν τοίς επουρανίοις εν Χριστώ Ιησού, 7ίνα ενδείξηται εν τοίς αιώσιν τοίς επερχομένοις τό υπερβάλλον πλούτος τής χάριτος αυτούεν χρηστότητι εφ' ημάς εν Χριστώ Ιησού. 8 τή γάρ χάριτί εστε σεσωσμένοι διά πίστεως. καί τούτο ουκ εξ υμών, θεούτό δώρον. 9 ουκ εξ έργων,ίνα μή τις καυχήσηται. 10 αυτούγάρ εσμεν ποίημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησούεπί έργοις αγαθοίς οίς προητοίμασεν ο θεόςίνα εν αυτοίς περιπατήσωμεν.

11 Διό μνημονεύετε ότι ποτέ υμείς τά έθνη εν σαρκί, οι λεγόμενοι ακροβυστία υπό τής λεγομένης περιτομής εν σαρκί χειροποιήτου, 12 ότι ήτε τώ καιρώ εκείνω χωρίς Χριστού, απηλλοτριωμένοι τής πολιτείας τούΙσραήλ καί ξένοι τών διαθηκών τής επαγγελίας, ελπίδα μή έχοντες καί άθεοι εν τώ κόσμω. 13 νυνί δέ εν Χριστώ Ιησούυμείς οί ποτε όντες μακράν εγενήθητε εγγύς εν τώ αίματι τούΧριστού.

14 Αυτός γάρ εστιν η ειρήνη ημών, ο ποιήσας τά αμφότερα έν καί τό μεσότοιχον τούφραγμούλύσας, τήν έχθραν εν τή σαρκί αυτού15 τόν νόμον τών εντολών εν δόγμασιν καταργήσας,ίνα τούς δύο κτίση εν αυτώ εις ένα καινόν άνθρωπον ποιών ειρήνην, 16 καί αποκαταλλάξη τούς αμφοτέρους εν ενί σώματι τώ θεώ διά τούσταυρού, αποκτείνας τήν έχθραν εν αυτώ. 17 καί ελθών ευηγγελίσατο ειρήνην υμίν τοίς μακράν καί ειρήνην τοίς εγγύς. 18 ότι δι' αυτούέχομεν τήν προσαγωγήν οι αμφότεροι εν ενί πνεύματι πρός τόν πατέρα. 19 άρα ούν ουκέτι εστέ ξένοι καί πάροικοι, αλλά εστέ συμπολίται τών αγίων καί οικείοι τούθεού, 20 εποικοδομηθέντες επί τώ θεμελίω τών αποστόλων καί προφητών, όντος ακρογωνιαίου αυτούΧριστούΙησού, 21 εν ώ πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αύξει εις ναόν άγιον εν κυρίω, 22 εν ώ καί υμείς συνοικοδομείσθε εις κατοικητήριον τούθεούεν πνεύματι.

3:1 Τούτου χάριν εγώ Παύλος ο δέσμιος τούΧριστούΙησούυπέρ υμών τών εθνών...

 2 εί γε ηκούσατε τήν οικονομίαν τής χάριτος τούθεούτής δοθείσης μοι εις υμάς, 3 ότι κατά αποκάλυψιν εγνωρίσθη μοι τό μυστήριον, καθώς προέγραψα ενολίγω, 4 πρός ό δύνασθε αναγινώσκοντες νοήσαι τήν σύνεσίν μου εν τώ μυστηρίω τούΧριστού, 5 ό ετέραις γενεαίς ουκ εγνωρίσθη τοίς υιοίς τών ανθρώπων ώς νύν απεκαλύφθη τοίς αγίοις αποστόλοις αυτούκαί προφήταις εν πνεύματι, 6 είναι τά έθνη συγκληρονόμα καί σύσσωμα καί συμμέτοχα τής επαγγελίας εν Χριστώ Ιησούδιά τούευαγγελίου, 7 ού εγενήθην διάκονος κατά τήν δωρεάν τής χάριτος τούθεούτής δοθείσης μοι κατά τήν ενέργειαν τής δυνάμεως αυτού. 8 εμοί τώ ελαχιστοτέρω πάντων αγίων εδόθη η χάρις αύτη, τοίς έθνεσιν ευαγγελίσασθαι τό ανεξιχνίαστον πλούτος τούΧριστού, 9 καί φωτίσαι πάντας τίς η οικονομία τούμυστηρίου τούαποκεκρυμμένου από τών αιώνων εν τώ θεώ τώ τά πάντα κτίσαντι, 10ίνα γνωρισθή νύν ταίς αρχαίς καί ταίς εξουσίαις εν τοίς επουρανίοις διά τής εκκλησίας η πολυποίκιλος σοφία τούθεού, 11 κατά πρόθεσιν τών αιώνων ήν εποίησεν εν τώ Χριστώ Ιησούτώ κυρίω ημών, 12 εν ώ έχομεν τήν παρρησίαν καί προσαγωγήν εν πεποιθήσει διά τής πίστεως αυτού. 13 διό αιτούμαι μή εγκακείν εν ταίς θλίψεσίν μου υπέρ υμών, ήτις εστίν δόξα υμών.

14 Τούτου χάριν κάμπτω τά γόνατά μου πρός τόν πατέρα, 15 εξ ού πάσα πατριά εν ουρανοίς καί επί γήςονομάζεται, 16ίνα δώ υμίν κατά τό πλούτος τής δόξης αυτούδυνάμει κραταιωθήναι διά τούπνεύματος αυτούεις τόν έσω άνθρωπον, 17 κατοικήσαι τόν Χριστόν διά τής πίστεως εν ταίς καρδίαις υμών, εν αγάπη ερριζωμένοι καί τεθεμελιωμένοι, 18ίνα εξισχύσητε καταλαβέσθαι σύν πάσιν τοίς αγίοις τί τό πλάτος καί μήκος καί ύψος καί βάθος, 19 γνώναί τε τήν υπερβάλλουσαν τής γνώσεως αγάπην τούΧριστού,ίνα πληρωθήτε εις πάν τό πλήρωμα τούθεού.

20 Τώ δέ δυναμένω υπέρ πάντα ποιήσαι υπερεκπερισσούών αιτούμεθα ή νοούμεν κατά τήν δύναμιν τήν ενεργουμένην εν ημίν, 21 αυτώ η δόξα εν τή εκκλησίακαί εν Χριστώ Ιησούεις πάσας τάς γενεάς τούαιώνος τών αιώνων. αμήν.

4:1 Παρακαλώ ούν υμάς εγώ ο δέσμιος εν κυρίω αξίως περιπατήσαι τής κλήσεως ης εκλήθητε, 2 μετά πάσης ταπεινοφροσύνης καί πραύτητος, μετά μακροθυμίας, ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη, 3 σπουδάζοντες τηρείν τήν ενότητα τούπνεύματος εν τώ συνδέσμω τής ειρήνης. 4 έν σώμα καί έν πνεύμα, καθώς καί εκλήθητε εν μιάελπίδι τής κλήσεως υμών. 5 είς κύριος, μία πίστις, έν βάπτισμα. 6 είς θεός καί πατήρ πάντων, ο επί πάντων καί διά πάντων καί εν πάσιν.

7 Ενί δέ εκάστω ημών εδόθη η χάρις κατά τό μέτρον τής δωρεάς τούΧριστού. 8 διό λέγει,

       Αναβάς εις ύψος ηχμαλώτευσεν αιχμαλωσίαν,

           έδωκεν δόματα τοίς ανθρώποις.

9 (τό δέ Ανέβη τί εστιν ει μή ότι καί κατέβη εις τά κατώτερα μέρη τής γής; 10 ο καταβάς αυτός εστιν καί ο αναβάς υπεράνω πάντων τών ουρανών,ίνα πληρώση τά πάντα.) 11 καί αυτός έδωκεν τούς μέν αποστόλους, τούς δέ προφήτας, τούς δέ ευαγγελιστάς, τούς δέ ποιμένας καί διδασκάλους, 12 πρός τόν καταρτισμόν τών αγίων εις έργον διακονίας, εις οικοδομήν τούσώματος τούΧριστού, 13 μέχρι καταντήσωμεν οι πάντες εις τήν ενότητα τής πίστεως καί τής επιγνώσεως τούυιούτούθεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας τούπληρώματος τούΧριστού, 14ίνα μηκέτι ώμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καί περιφερόμενοι παντί ανέμω τής διδασκαλίας εν τή κυβείατών ανθρώπων εν πανουργίαπρός τήν μεθοδείαν τής πλάνης, 15 αληθεύοντες δέ εν αγάπη αυξήσωμεν εις αυτόν τά πάντα, ός εστιν η κεφαλή, Χριστός, 16 εξ ού πάν τό σώμα συναρμολογούμενον καί συμβιβαζόμενον διά πάσης αφής τής επιχορηγίας κατ' ενέργειαν εν μέτρω ενός εκάστου μέρους τήν αύξησιν τούσώματος ποιείται εις οικοδομήν εαυτούεν αγάπη.

17 Τούτο ούν λέγω καί μαρτύρομαι εν κυρίω, μηκέτι υμάς περιπατείν καθώς καί τά έθνη περιπατεί εν ματαιότητι τούνοός αυτών, 18 εσκοτωμένοι τή διανοίαόντες, απηλλοτριωμένοι τής ζωής τούθεού, διά τήν άγνοιαν τήν ούσαν εν αυτοίς, διά τήν πώρωσιν τής καρδίας αυτών, 19 οίτινες απηλγηκότες εαυτούς παρέδωκαν τή ασελγείαεις εργασίαν ακαθαρσίας πάσης εν πλεονεξία. 20 υμείς δέ ουχ ούτως εμάθετε τόν Χριστόν, 21 εί γε αυτόν ηκούσατε καί εν αυτώ εδιδάχθητε, καθώς εστιν αλήθεια εν τώ Ιησού, 22 αποθέσθαι υμάς κατά τήν προτέραν αναστροφήν τόν παλαιόν άνθρωπον τόν φθειρόμενον κατά τάς επιθυμίας τής απάτης, 23 ανανεούσθαι δέ τώ πνεύματι τούνοός υμών, 24 καί ενδύσασθαι τόν καινόν άνθρωπον τόν κατά θεόν κτισθέντα εν δικαιοσύνη καί οσιότητι τής αληθείας.

25 Διό αποθέμενοι τό ψεύδος λαλείτε αλήθειαν έκαστος μετά τούπλησίον αυτού, ότι εσμέν αλλήλων μέλη. 26οργίζεσθε καί μή αμαρτάνετε. ο ήλιος μή επιδυέτω επί τώ παροργισμώ υμών, 27 μηδέ δίδοτε τόπον τώ διαβόλω. 28 ο κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω, μάλλον δέ κοπιάτω εργαζόμενος ταίς ιδίαις χερσίν τό αγαθόν,ίνα έχη μεταδιδόναι τώ χρείαν έχοντι. 29 πάς λόγος σαπρός εκ τούστόματος υμών μή εκπορευέσθω, αλλά εί τις αγαθός πρός οικοδομήν τής χρείας,ίνα δώ χάριν τοίς ακούουσιν. 30 καί μή λυπείτε τό πνεύμα τό άγιον τούθεού, εν ώ εσφραγίσθητε εις ημέραν απολυτρώσεως. 31 πάσα πικρία καί θυμός καίοργή καί κραυγή καί βλασφημία αρθήτω αφ' υμών σύν πάση κακία. 32 γίνεσθε δέ εις αλλήλους χρηστοί, εύσπλαγχνοι, χαριζόμενοι εαυτοίς καθώς καί ο θεός εν Χριστώ εχαρίσατο υμίν.

5:1 γίνεσθε ούν μιμηταί τούθεού, ώς τέκνα αγαπητά, 2 καί περιπατείτε εν αγάπη, καθώς καί ο Χριστός ηγάπησεν ημάς καί παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν καί θυσίαν τώ θεώ ειςοσμήν ευωδίας. 3 πορνεία δέ καί ακαθαρσία πάσα ή πλεονεξία μηδέονομαζέσθω εν υμίν, καθώς πρέπει αγίοις, 4 καί αισχρότης καί μωρολογία ή ευτραπελία, ά ουκ ανήκεν, αλλά μάλλον ευχαριστία. 5 τούτο γάρ ίστε γινώσκοντες ότι πάς πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ό εστιν ειδωλολάτρης, ουκ έχει κληρονομίαν εν τή βασιλείατούΧριστούκαί θεού.

6 Μηδείς υμάς απατάτω κενοίς λόγοις, διά ταύτα γάρ έρχεται ηοργή τούθεούεπί τούς υιούς τής απειθείας. 7 μή ούν γίνεσθε συμμέτοχοι αυτών. 8 ήτε γάρ ποτε σκότος, νύν δέ φώς εν κυρίω. ώς τέκνα φωτός περιπατείτε 9 , ο γάρ καρπός τούφωτός εν πάση αγαθωσύνη καί δικαιοσύνη καί αληθεία, 10 δοκιμάζοντες τί εστιν ευάρεστον τώ κυρίω. 11 καί μή συγκοινωνείτε τοίς έργοις τοίς ακάρποις τούσκότους, μάλλον δέ καί ελέγχετε, 12 τά γάρ κρυφή γινόμενα υπ' αυτών αισχρόν εστιν καί λέγειν. 13 τά δέ πάντα ελεγχόμενα υπό τούφωτός φανερούται, 14 πάν γάρ τό φανερούμενον φώς εστιν. διό λέγει,

       Έγειρε, ο καθεύδων,

           καί ανάστα εκ τών νεκρών,

       καί επιφαύσει σοι ο Χριστός.

15 Βλέπετε ούν ακριβώς πώς περιπατείτε, μή ώς άσοφοι αλλ' ώς σοφοί, 16 εξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ότι αι ημέραι πονηραί εισιν. 17 διά τούτο μή γίνεσθε άφρονες, αλλά συνίετε τί τό θέλημα τούκυρίου. 18 καί μή μεθύσκεσθε οίνω, εν ώ εστιν ασωτία, αλλά πληρούσθε εν πνεύματι, 19 λαλούντες εαυτοίς εν ψαλμοίς καί ύμνοις καί ωδαίς πνευματικαίς, ᾄδοντες καί ψάλλοντες τή καρδίαυμών τώ κυρίω, 20 ευχαριστούντες πάντοτε υπέρ πάντων ενονόματι τούκυρίου ημών ΙησούΧριστούτώ θεώ καί πατρί,

21 υποτασσόμενοι αλλήλοις εν φόβω Χριστού. 22 Αι γυναίκες τοίς ιδίοις ανδράσιν ώς τώ κυρίω, 23 ότι ανήρ εστιν κεφαλή τής γυναικός ώς καί ο Χριστός κεφαλή τής εκκλησίας, αυτός σωτήρ τούσώματος. 24 αλλά ώς η εκκλησία υποτάσσεται τώ Χριστώ, ούτως καί αι γυναίκες τοίς ανδράσιν εν παντί. 25 Οι άνδρες, αγαπάτε τάς γυναίκας, καθώς καί ο Χριστός ηγάπησεν τήν εκκλησίαν καί εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, 26ίνα αυτήν αγιάση καθαρίσας τώ λουτρώ τούύδατος εν ρήματι, 27ίνα παραστήση αυτός εαυτώ ένδοξον τήν εκκλησίαν, μή έχουσαν σπίλον ή ρυτίδα ή τι τών τοιούτων, αλλ'ίνα ή αγία καί άμωμος. 28 ούτωςοφείλουσιν καί οι άνδρες αγαπάν τάς εαυτών γυναίκας ώς τά εαυτών σώματα. ο αγαπών τήν εαυτούγυναίκα εαυτόν αγαπά, 29 ουδείς γάρ ποτε τήν εαυτούσάρκα εμίσησεν, αλλά εκτρέφει καί θάλπει αυτήν, καθώς καί ο Χριστός τήν εκκλησίαν, 30 ότι μέλη εσμέν τούσώματος αυτού. 31 αντί τούτου καταλείψει άνθρωπος τόν πατέρα καί τήν μητέρα καί προσκολληθήσεται πρός τήν γυναίκα αυτού, καί έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. 32 τό μυστήριον τούτο μέγα εστίν, εγώ δέ λέγω εις Χριστόν καί εις τήν εκκλησίαν. 33 πλήν καί υμείς οι καθ' ένα έκαστος τήν εαυτούγυναίκα ούτως αγαπάτω ώς εαυτόν, η δέ γυνήίνα φοβήται τόν άνδρα.

6:1 Τά τέκνα, υπακούετε τοίς γονεύσιν υμών εν κυρίω, τούτο γάρ εστιν δίκαιον. 2 τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα, ήτις εστίν εντολή πρώτη εν επαγγελία, 3ίνα εύ σοι γένηται καί έση μακροχρόνιος επί τής γής. 4 Καί οι πατέρες, μή παροργίζετε τά τέκνα υμών, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδείακαί νουθεσίακυρίου.

5 Οι δούλοι, υπακούετε τοίς κατά σάρκα κυρίοις μετά φόβου καί τρόμου εν απλότητι τής καρδίας υμών ώς τώ Χριστώ, 6 μή κατ'οφθαλμοδουλίαν ώς ανθρωπάρεσκοι αλλ' ώς δούλοι Χριστούποιούντες τό θέλημα τούθεούεκ ψυχής, 7 μετ' ευνοίας δουλεύοντες, ώς τώ κυρίω καί ουκ ανθρώποις, 8 ειδότες ότι έκαστος, εάν τι ποιήση αγαθόν, τούτο κομίσεται παρά κυρίου, είτε δούλος είτε ελεύθερος. 9 Καί οι κύριοι, τά αυτά ποιείτε πρός αυτούς, ανιέντες τήν απειλήν, ειδότες ότι καί αυτών καί υμών ο κύριός εστιν εν ουρανοίς, καί προσωπολημψία ουκ έστιν παρ' αυτώ.

10 Τούλοιπούενδυναμούσθε εν κυρίω καί εν τώ κράτει τής ισχύος αυτού. 11 ενδύσασθε τήν πανοπλίαν τούθεούπρός τό δύνασθαι υμάς στήναι πρός τάς μεθοδείας τούδιαβόλου. 12 ότι ουκ έστιν ημίν η πάλη πρός αίμα καί σάρκα, αλλά πρός τάς αρχάς, πρός τάς εξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας τούσκότους τούτου, πρός τά πνευματικά τής πονηρίας εν τοίς επουρανίοις. 13 διά τούτο αναλάβετε τήν πανοπλίαν τούθεού,ίνα δυνηθήτε αντιστήναι εν τή ημέρατή πονηράκαί άπαντα κατεργασάμενοι στήναι. 14 στήτε ούν περιζωσάμενοι τήνοσφύν υμών εν αληθεία, καί ενδυσάμενοι τόν θώρακα τής δικαιοσύνης, 15 καί υποδησάμενοι τούς πόδας εν ετοιμασίατούευαγγελίου τής ειρήνης, 16 εν πάσιν αναλαβόντες τόν θυρεόν τής πίστεως, εν ώ δυνήσεσθε πάντα τά βέλη τούπονηρούτά πεπυρωμένα σβέσαι. 17 καί τήν περικεφαλαίαν τούσωτηρίου δέξασθε, καί τήν μάχαιραν τούπνεύματος, ό εστιν ρήμα θεού, 18 διά πάσης προσευχής καί δεήσεως προσευχόμενοι εν παντί καιρώ εν πνεύματι, καί εις αυτό αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσει καί δεήσει περί πάντων τών αγίων, 19 καί υπέρ εμού,ίνα μοι δοθή λόγος εν ανοίξει τούστόματός μου, εν παρρησίαγνωρίσαι τό μυστήριον τούευαγγελίου 20 υπέρ ού πρεσβεύω εν αλύσει,ίνα εν αυτώ παρρησιάσωμαι ώς δεί με λαλήσαι.

21 ῞Ινα δέ ειδήτε καί υμείς τά κατ' εμέ, τί πράσσω, πάντα γνωρίσει υμίν Τυχικός ο αγαπητός αδελφός καί πιστός διάκονος εν κυρίω, 22 όν έπεμψα πρός υμάς εις αυτό τούτοίνα γνώτε τά περί ημών καί παρακαλέση τάς καρδίας υμών.

23 Ειρήνη τοίς αδελφοίς καί αγάπη μετά πίστεως από θεούπατρός καί κυρίου ΙησούΧριστού. 24 η χάρις μετά πάντων τών αγαπώντων τόν κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εν αφθαρσία.