ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

 
 

 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ Πόλη της Κύπρου, που την επισκέφβηκαν ο Παύλος και ο Βαρνάβας: Πράξεις 13/5.


 

ΣΑΛΗΜ Δες Ιερουσαλήμ

 


 

ΣΑΜΑΡΕΙΑ Χτίστηκε από τον Αμρί ως πρωτεύουσα του βορείου βασιλείου του Ισραήλ' ο Αχαάβ πρόσθεσε έναν ναό και ένα ανάκτορο' πολιορκήθηκε από την Συρία' καταγγέλθηκε από τους Ασσυρίους' μετά απ' αυτό, το όνομα Σαμάρεια δίνεται σε όλη την ευρύτερη περιοχή: Α' Βασιλέων, κεφ. 16/24,32,22/39' Β' Βασιλέων, κεφ. 17" Νεεμίας 412' lωάννης 4/4επ.


 

ΣΑΡΑΑ Τόπος γεννήσεως του Σαμψών: Κριτές 131 2,16/31.


 

ΣΑΡΔΕΙΣ Η πόλη μιας από τις εmά εκκλησίες στις οποίες έγραψε ο Ιωάννης: Αποκάλυψη 1/11,3/1-6.


 

ΣΑΡΕΠΤΑ Πόλη, που ανήκε στη Σιδώνα, όπου έμεινε ο Ηλίας' εκεί ανέστησε τον γιο της χήρας: Α' Βασιλέων 17/8.


 

ΣΑΡΩΝ Παραλιακή πεδιάδα του lσραήλ: Ησαΐας 35/2, κλπ.

 


 

ΣΕΒΑ Αραβική χώρα της οποίας η βασlλισσα επισκέφθηκε τον Σολομώντα: Α' Βασιλέων, κεφ. 10.

 


 

ΣΕΒΩΕΙΜ Πόλη στα νότια της Νεκράς Θάλασσας, που καταστράφηκε μαζί με τα Σόδομα και τα Γόμορρα: Γένεση 10/19, κεφ. 14' Δευτερονόμιο 29/ 23.

 


 

ΣΕΛΑ Πρωτεύουσα του Εδώμ, Πιθανόν, στην ίδια θέση με την Πέτρα: Ησαΐας 16/1.

 


 

ΣΕΛΕΓΚΕIΑ Λιμάνι της Αντιόχειας, από το οποίο ο Παύλος ξεκίνησε το πρώτο ιεραποστολικό του ταξίδι: Πράξεις 13/4.

 


 

ΣΕΝΑΑΡ Άλλη oνoμασlα για τη Βαβυλωνία. ΣΕΝΕΙΡ Άλλη oνoμασlα για το βουνό Αερμών ή μια κοντινή κορυφή.


 

ΣΕΦΑΡΟΓ'Ι'Μ Κάτοικοι της πόλης αυτής, που ηττήθηκε από τους Ασσυρίους, μεταφέρθηκαν στη Σαμάρεια: Β' Βασιλέων 17/24, 18/34.

 


 

ΣΗΛΩ Πόλη αγιαστήρίο, όπου ο Ηλεί ήταν ιερέας και η Άννα έδωσε την υπόσχεσή της' εδώ φυλαγόταν η κιβωτός, και ο Σαμουήλ κλήθηκε από τον θεό' καταστράφηκε, πιθανόν, από τους Φιλισταίους: Α' Σαμουήλ, κεφ. 1-4.

 


 

ΣΗΓΩΡ Πόλη κοντά στα Σόδομα, στην οποία κατέφυγε ο Λωτ από την καταστροφή: Γένεση 13/10, 14/2, 8, 19/18επ.

 


 

ΣΗΕΙΡ Άλλη oνoμασlα για τον Εδώμ.

 


 

ΣΙΔΔΙΜ Κοιλάδα, όπου ο Χοδολλαγομόρ πολέμησε τους βασιλιάδες της πεδιάδας: Γένεση 14/3.

 


 

ΣΙΔΩΝΑ Φοινικικό λιμάνι και εμπορική πόλη, που συνδέεται με την Τύρο' καταδικάστηκε από τους προφήτες' την επισκέφθηκε ο lησούς: Γένεση 49/ 13' Α' Βασιλέων 17/9' Ησαlας, κεφ. 23, κλπ' Ματθαίος 15/21' Λουκάς 6/17' Πράξεις 27/3.

 


 

ΣΙΚΛΑΓ Πόλη που πάρθηκε από τους Φιλισταίους και δόθηκε στον Δαβίδ από τον Αυχούς' λεηλατήθηκε από τους Αμαληκίτες: Α' Σαμουήλ 27/6, κεφ. 30.

 


 

ΣΙΛΩΑΜ γδραγωγείο στην lερουσαλήμ, στο οποίο. ο Εζεκίας διοχέτευσε νερό μέσα από μια σήραγγα λαξεμένη στον βράχο, από την πηγή Γιών' σ' αυτό έστειλε ο Ιησούς τον τυφλό για να θεραπευθεί: Β' βασιλέων 20/20.

 


 

ΣΙΝ "Ερημος, κοντά στην Κάδης βαρνή, όπου περιπλανήθηκαν οι Ισραηλίτες μετά την έξοδο: Αριθμαί13/21, 20/1, 27/14

 


 

ΣΙΝΑ θουνό στη χερσόνησο του Σινά, όπου δόθηκε ο νόμος στον Μωυσή και ο λαός λάτρευσε τοlIpυaό μοσχάρι' επίσης, η γύρω έρημος: 'Εξοδος, κεφ.19επ: Χάρτης, σελ. 163/ Φωτ., σελ. 165.

 

ΣΙΝΕΙΜ Το σημερινό Ασσουάν στην AIyumo: lεζεκιήλ29110.

ΣΙΠΕΙΜ Στρατόπεδο των Ισραηλιτών από το οποίο στάλθηκαν οι κατάσκοποι στην Ιεριχώ' πιθανόν, ο τόπος που συνέβη το περιστατικό με τονθaλoόμ, και ο Ιησούς του Ναυή ανακηρύχθηκεδιάδοχος του Μωυσή: lησούς του Ναυή 2/1, 311, Αριθμοί, κεΦ. 22επ, 25επ: Χάρτης, σελ. 116C5.

ΣΙΩΝ "Ενας από τους λόφους της Ιερουσαλήμ' η πόλη του Δαβίδ' επίσης, αναφέρεται για την ιερουσαλήμ ως η πόλη του Ναού του θεού: Φωτ., οελ.337.

ΣΜγΡΝΗ Η ίδια με τη σημερινή Σμύρνη στην Τ ουρκία' πόλη μιας από τις επτά εκκλησίες, στις οποίεςέγροψε ο Ιωόννης: ΑποκάλυΨη 1/11, 2/8-11: Χάρτης, οελ. 6461 Φωτ., σελ. 647.

ΣΟΑΟΜΑ Διαβόητη πόλη στα νότια της Νεκράς θάλασσας, όπου κατοίκησε ο Λωτ' καταστράφηκε μαζί με τα Γόμορρα: Γένεση, κεφ. 14, 19: Χάρτης, σελ. 137.

ΣΥΗΝΗ Το σύγχρονο Ασσουάν στην Αίγυπτο: HσaΙας 49/12.

Σoκxnθ Πρώτος σταθμός του ταξιδιού των Ισραηλιτών από την AIyumo: Έξοδος 12/37: Χάρτης, οελ. 163. Επίσης, μια πόλη που σταμάτησε ο Ιακώβ, και η οποία αρνήθηκε να βοηθήσει τον Γεδεών: Γένεση 33117' Κριτές, κεφ. 8/ Χάρτης, σελ 116C4. ΣογΝΗΜ Ο τόπος που στρατοπέδευσαν οι Φιλι' σταίοι για τη μάχη της Γελβουέ' η πόλη από την οποία καταγόταν η Αβισάγ' εκεί έμεινε ο Ελισσαιέ καιανέστησε ένα παιδί: Α' Σαμουήλ 28/4' Α' Βασιλέων 113' Β' Βασιλέων, κεΦ. 41 Χάρτης, σελ. 116Β3. Σογρ Έρημος, στην οποία κατέφυγε η Άγαρ και μέσα από την οποία πέρασαν οι Ισραηλίτες: Γένεση 16Π' Έξοδος 15/22: Χάρτης, σελ. 163.

ΙΟΥΙΑ Πρωτεύουσα του Ελάμ, όπου οι Πέρσες 6ασιλιάδες διέμεναν ένα μέρος του χρόνου: Έσδρας 419, Νεεμίας 1/1,Εσθήρ 1/2: Χάρτης, σελ. 305.

ΣΥΜΕΩΝ Το έδαφος τη φυλής του Συμεών: Ιησούς του Ναυή, κεφ. 19/ Χάρτης, σελ. 215.

ΙΥΡΑκογΣΑI Πόλη της Σικελίας, όπου έμεινε ο Παύλος πηγαίνοντας για τη Ρώμη: Πράξεις 28/12: Χάρτης, σελ. 567.

ΣΥΡΙΑ Στην Παλαιά Διαθήκη, η Αραμαϊκή (αργότερο Συριακή) χώρα με πρωτεύουσα τη Δαμασκό' κατά καιρούς σύμμαχος -αλλά συχνά εχθρός, του lοραήλ- δες Αραμα;ο/ στο Έθνη κσι Λσοί των Β/θλικών Τόπων- στην Καινή Διαθήκη η Ρωμαϊκήεπαρχία, της οποίας τμήμα ήταν η Παλαιστίνη ΙΧάρτης, σελ, 464C1.

ΣΥΧΑΡ Σαμαρειτική πόλη' η τοποθεσ!α του πηγαδιού του Ιακώβ: Ιωάννης 4/5-6: Χάρτης, σελ464Β4.

ΣΥΧΕΜ Σημαντική αρχαία πόλη κοντά στο όρος Γαριζίν- εμφανίζεται στις εξιστορήσεις του Αβραάμ και του Ιακώβ, στην ανανέωση της Διαθήκης του Ιηοού του Ναυή, και στην ιστορία του γιου του Γε δεών, του Αβιμέλεχ' πρώτη πρωτεύουσα του βορείου βασιλείου: Γένεση 12/6, 33/18, 34, 37/12επ' Ιησούς του Ναυή, κεφ, 24' Κριτές, κεφ. 9' Α' Βασιλέων, κεφ, 12, κλπ/Χάρτης, σελ. 116Β41Φωτ" σελ, 146, 21β, 296,

ΣΩΒΑ Κάπου στην περιοχή της Δαμασκού' Αραμαϊκό βασ!λειο, που ηττήθηκε από τον Δαβίδ: Β' Σαμουήλ8/3, 10/6' Α' Βασιλέων 11/23: Χάρτης, σελ. 245.