ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΡΑΒΒΑ, ΡΑΜΑ, ΡΑΜΕΣΣΗ, ΡΑΜΩθ-ΓΑΛΑΑ, ΡΑΦΑΕΙΜ, ΡΗΓΙΟΝ, ΡΙΒΛΑ, ΡΟΓΒΗΝ, ΡΩΜΗ.

 

ΡΑΒΒΑ Πρωτεύουσα του Αμών (το σημερινό Αμμάν): Δευτερονόμιο 3/11' Β' Σαμουήλ 12/26, 17/27' Ιερεμίας 49/2.

 


 

ΡΑΜΑ Πόλη στα βόρεια της Ιερουσαλήμ' η τοποθεσία του τάφου της Ραχήλ' αναφέρεται σε συνάρτηση με τη Δεβόρρα, με την ιστορία του Λευίτη, τα οχυρωματικά έργα των Βαασά και Ασά, και την απελευθέρωση του Ιερεμία: Ματθαίος 2/1β' Κριτές 4/5, 19/13' Α' Βασιλέων 15/17, 22' Ιερεμίας 40/1.


 

ΡΑΜΕΣΣΗ Μία από τις πόλεις /αποθήκες που έχτισαν οι Ισραηλίτες σκλάβοι για τον Φαραώ στο Δέλτα: Έξοδος 1/11.

 


 

ΡΑΜΩθ-ΓΑΛΑΑ Πόλη καταφυγίου, στα ανατολικά του Ιορδάνη, που εμφανίζεται στους πολέμους με τη Συρία, κέντρο μιας από τις περιφέρειες του Σολομώντα' εδώ σκοτώθηκε σε μάχη ο Αχαάβ και χρίσθηκε ο lηού: Ιησούς ταυ Ναυή 201β' Α' Βασιλέων 4/13, κεφ. 22επ.

 


 

ΡΑΦΑΕΙΜ Κοιλάδα, όπου ο Δαβίδ πολέμησε τους Φιλισταίους: Β'Σαμουήλ5/18, κλπ.


 

ΡΗΓΙΟΝ Ιταλικό λιμάνι, από το οποίο πέρασε το πλοίο του Παύλου: Πράξεις 28/13.

 


 

ΡΙΒΛΑ Η πόλη αυτή πάνω στον ποταμό Ορόντη ήταν η στρατιωτική βάση του Φαραώ Νεχαώ και αργότερα του Ναβουχοδονόσορα' εδώ τυφλώθηκε ο Σεδεκίας και θανατώθηκαν οι γιοι του: Β' Βασιλέων 23/33, 25/ 6-7,

 


 

ΡΟΓΒΗΝ Το έδαφος της φυλής του Ρουβήν: lησούςτου Ναυή 13/15-23.

 


 

ΡΩΜΗ Η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας lουδαίοι από τη Ρώμη βρίσκονταν στην lερουσαλήμ κατά την ημέρα της Πεντηκοστής αργότερα, ο Κλαύδιος τους εκτόπισε' ο Παύλος έγραψε στους Χριστιανούς της Ρώμης, σχεδίαζε να τους επισκεφθεί και, τελικά, έφτασε στην πόλη ως κρατούμενος: Πράξεις 2/10, 18/2' Ρωμαίους 1/ 7, 15' Πράξεις, κεφ. 28