ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΜΑΑΧΑ, ΜΑΔΙΑΜ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΜΑΚΚΗΔΑ,ΜΑΜΒΡΗ, ΜΑΝΑΣΣΗΣ, ΜΑΡΗΣΑ, ΜΑΧΑΝΑ'Ι'Μ, ΜΑΩΝ, ΜΕΓΑΛΗ θΑΛΑΣΣΑ,ΜΕΓΙΔΔΩ, ΜΕΜΦΙΔΑ,

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ, ΜΗΔΙΑ, ΜΙΛΗΤΟΣ, ΜΙΣΩΑ, ΜΙΤΥΛΗΝΗ, ΜΙΧΜΑΣ, ΜΟΡΕΣΕθ, ΜΟΡΕΧ, ΜΟΡΙΑ, ΜΟΡΙΑ ΟΡΟΙ, ΜΥΡΑ, ΜΥΣΙΑ, ΜΩΑΒ, ΜΩΑΒ ΠΕΔΙΑΑΕΣ.

 

ΜΑΑΧΑ Περιοχή στα νοτιο-ανατολικά του όρους Αερμών, που αναφέρεται στις εκστρατείες του ΔαβΙδ: lησούς του Ναυή Β' Σαμουήλ, κεφ. 10ΜΑΔΙΑΜ Περιοχή της βορειο-δυτικής Αραβίος' ο Μωυσής έμεινε εκεί, όταν έφυγε από τον Φαραώ' ο Γεδεών νίκησε τους επιδρoμείς από τη Μαδιάμ: Έξοδος 2/15' Κριτές, κεφ. 6, κλπ.

 


 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Περιοχή της βόρειας Ελλάδας, τότε Ρωμαϊκή επαρχία, που περιλαμβάνει και τους Φιλίππους, τη θεσσαλονίκη και τη Βέροια: Πράξεις16/9επ, 20/1 επ' Β' Κορινθίους, κεφ. 9. Φωτογραφία.

 


 

ΜΑΚΚΗΔΑ Ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε την πόλη και φόνευσε πέντε Αμορραίους βασιλιάδες σε μια κοντινή σπηλιά: Ιησούς του Ναυή 10/16επ: Χάρτης.

 


 

ΜΑΜΒΡΗ Toπoθεσlα κοντά στη Χεβρών, όπου έμεινε ο Αβραάμ: Γένεση 13/1β, 18/1, 23/17, κλπ.


 

 ΜΑΝΑΣΣΗΣ Στο έδαφος της φυλής του Μανασσή: Ιησούς του Ναυή 13/29-31.

 


 

ΜΑΡΗΣΑ Πόλη, που την οχύρωσε ο Ροβοάμ, κοντά στην οποία ο Ασό νίκησε τον Ζερά τον Αιθίοπα: Β' Χρονικών Ιl/β, 20/37,14/9  Χάρτης.

 


 

ΜΑΧΑΝΑ'Ι'Μ Toπoθεσlα στα ανατολικά του Ιορδάνη,κοντά στον ποταμό lαβόκ' αναφέρεται στην ιστορία της επιστροφής του Ιακώβ'. αρχηγείο του Δαβίδ κατά την ανταρσία του Αβεσσαλώμ: Γένεση32/2, Β' Σαμουήλ 17/24.

 


 

ΜΑΩΝ Πόλη κοντά στην οποία κατέφυγε ο Δαβίδ για να γλυτώσει από τον Σαούλ, και όπου ζούσε ο Νάβαλ: Α' Σαμουήλ 23/24, 25/2: Χάρτης.

 


 

ΜΕΓΑΛΗ θΑΛΑΣΣΑ Ονομασία που Χρησιμοποιείται μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη για τη Μεσόγειο.

 


 

ΜΕΓΙΔΔΩ Ο Ιησούς του Ναυή νίκησε τον βασιλιά αυτής της πόλης των Χαναναίων, που δεσπόζει στο πέρασμα ανάμεσα στους λόφους του Καρμήλου' η στρατηγική της θέση την έχει κάνει τόπο πολλών μαχών, απ' όπου και η λέξη Αρμαγεδδών(Αρ-Μαγεδδών, λόφος της Μεγιδδώ) στην Αποκάλυψη' ο Σισάρα ηττήθηκε εκεί κοντά' ο Σολομώντας οχύρωσε την πόλη' ο Οχοζίας πέθανε εδώ' το ίδιο και ο lωσίας, που σκοτώθηκε στη μάχη ενάντια στον Φαραώ Νεχαώ: Ιησούς του Ναυή 12/ 21' Κριτές 5/19' Α' Βασιλέων 9/15' Β' Βασιλέων 9/ 27,23/29: Σελ. Φωτ. 1, 2.


 

 

ΜΕΜΦΙΔΑ Αρχαία πρωτεύουσα της Αιγύπτου: Ιερεμίας 2/16, 46/14, κλπ: Χάρτης.


 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ Χώρα ανάμεσα στον Τίγρη και στον Ευφράτη' ο όρος συχνά επεκτείνεται για να περιλάβει τη Βαβυλωνία στον νότο' περιέχει τη Χαρράν και την Παδδάναράμ, όπου εγκαταστάθηκαν μερικοί από την οικογένεια του Αβραάμ: Γένεση 24/10' Δευτερονόμιο 23/4, κλπ' Πράξεις 2/9.


 

ΜΗΔΙΑ Το βορειοδυτικό lράψ υποτελής στην Ασσυρία' σύμμαχος με τη Βαβυλωνία' βρέθηκε κάτω από την κυριαρχία του Κύρου' μέλος της ΜηδοΠερσικής ομοσπονδίας'


 

ΜΙΛΗΤΟΣ Λιμάνι, όπου μίλησε ο Παύλος στους πρεσβυτέρους της Εφέσου: Πράξεις 20/15, 17' επίσης, Β' Τιμόθεον 4/20.

 


 

ΜΙΣΩΑ Η oνoμασlα (που σημαίνει .σκοπιά-) δηλώνει αρκετές διαφορετικές τoπoθεσίες' κυρίως, μία κοντά στην Ιερουσαλήμ, όπου συγκεντρώνονταν οι Ισραηλίτες την εποχή του Σαούλ και των Κριτών' εδώ παρουσιάστηκε ο Σαούλ ως βασιλιάς' οχυρώθηκε αργότερα από τον Ασά' έδρα του Γεδαλία: Κριτές 20/1' Α' Σαμουήλ 7/5επ, 10/17' Α' Βασιλέων 15/22' Β' Βασιλέων 25/23.

 


 

ΜΙΤΥΛΗΝΗ Το πλοΙο του Παύλαυ άραξε στο λιμάνι αυτό, στο νησί Λέσβος, πηγαίνοντας για την lερουσαλήμ: Πράξεις 20/14.

 


 

ΜΙΧΜΑΣ Εκεί συγκεντρώθηκε ο στρατός του Σαούλ κατά των Φιλισταίων: Α' Σαμουήλ 13/2.


 

ΜΟΡΕΣΕθ, ΜΟΡΕΣΕθ-ΓΑθ Η πατρίδα του προφήτη Μιχαία: Μιχαίας 1/1, 14.


 

ΜΟΡΕΧ Ο λόφος που κατασκήνωσαν οι Μαδιανίτες ενάντια στον Γεδεών: Κριτές 7/1.


 

ΜΟΡΙΑ Τα βουνά, όπου πήγε ο Αβραάμ για να θυσιάσει τον lσαάκ' η θέση της lερουσαλήμ.


 

ΜΟΡΙΑ, ΟΡΟΙ Η θέση του Ναού του Σολομώντα: Γένεση 22/2' Β" Χρονικών 3/1


 

ΜΥΡΑ Λιμάνι κατά το ταξίδι του Παύλου προς τη Ρώμη: Πράξεις 27/51.


 

ΜΥΣΙΑ Περιοχή την οποία διέσχισε ο Παύλος πηγαίνοντας για την Τρωάδα: Πράξεις 16/7-β.


 

ΜΩΑΒ Χώρα στα ανατολικά της Νεκράς θάλασσας'   πατρίδα της Ρουθ' σε συνεχή σύγκρουση με τον lσραήλ' Ρουβ, κεφ.1' Β' Σαμουήλ 8/ 2' Β' Βασιλέων, κεφ. 3' Ησαΐας, κεφ. 15 Ι Χάρτης, σελ. 12-13.

 


 

ΜΩΑΒ, ΠΕΔΙΑΑΕΣ του Ο τόπος που συγκεντρώθηκαν οι Ισραηλίτες πριν διασχίσουν τον Ιορδάνη: Αριθμοί 22/1 , 35/1.