ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ, ΛΑΧΕΙΣ, ΛΙΒΑΝΟΣ, ΛΙΒΝΑ, ΛΟ-ΔΕΒΑΡ, ΛΟΥΖ, ΛΥΔΔΑ, ΛΥΚΙΑ, ΛΥΣΤΡΑ.

 

ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ: Πόλη στην Κοιλάδα του Λύκου, στη σημερινή δυτική Τουρκία η επιστολή του Παύλου στους Κολοσσαείς, έπρεπε να δοθεί και στην εκεί εκκλησία μία από τις επτά εκκλησίες στις οποίες απευθύνεται ο lησούς στην Αποκάλυψη: Κολοσσαείς 2/1, 4/13-16 Αποκάλυψη 1/11, 3/14-22/ Χάρτης.

 

 


 

ΛΑΧΕΙΣ: Σημαντική οχυρή πόλη στους πρόποδες των λόφων νοτιοανατολικά της lερουσαλήμ εμφανίζεται στην ιστορία της κατάκτησης ο τόπος όπου θανατώθηκε ο Aμασίας στόχος της επίθεσης των Aσσυρίων και Βαβυλωνίων: lησούς του Ναυή, κεφ. 10' Β' Βασιλέων 14/19, 18/14, 17' lερεμίας 34/7: Χάρτης Α61

 

 


 

ΛΙΒΑΝΟΣ: Ίδιος με τη σύγχρονη χώρα και την ορεινή περιοχή της περίφημος, για τους κέδρους του (χρησιμοποιήθηκαν στην οικοδόμηση του Ναού) και τα φρούτα του: Α' Bασιλέων 5/6 Ψαλμός 72/16 Ησαίας 2/13.

 

 


 

ΛΙΒΝΑ: Οχυρή πόλη της πεδιάδας, που κατακτήθηκε από τον Ιησού του Ναυή επαναστάτη σε ενάντια στον lωράμ δέχθηκε επίθεση από τον Σενναχειρείμ: Ιησούς του Ναυή 10/29-30 Β' Bασιλέων 8/22, 19/8 Χάρτης. Α5.

 

 


 

ΛΟ-ΔΕΒΑΡ: Toπoθεσία στα ανατολικά του lορδάνη, όπου έζησε ο Μεμφιβοσθέ: Β' Σαμουήλ 9 : Χάρτης C3.

 


 

ΛΟΥΖ: Παλαιότερη oνoμασία της Βαιθήλ.

 


 

ΛΥΔΔΑ: Η Λωδ της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και η σύγχρονη, κοντά στην Ιόππη: Πράξεις 9/32, 35: Χάρτης Β5.

 


 

ΛΥΚΙΑ: Περιοχή στη σημερινή νοτιοδυτική Τουρκία: Πράξεις 27/5: Χάρτης.

 

 


 

ΛΥΣΤΡΑ: Η πατρίδα του Τιμοθέου εκεί ο Παύλος θεράπευσε έναν χωλό και τον ανακήρυξαν θεό (κοντά στην Κόνυα της σημερινής Τουρκίας): Πράξεις 14/6επ, κεφ. 16