ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

θΑΑΝΑΧ, θΑIΜΑΝ,  θΑΜΝΑθ, θΑΡΣΕIΣ, θΕΚΟΥΕ, θΕΣΒΗ, θΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ, θΗΒΕΣ, θΥΑΤΕΙΡΑ.

 

θΑΑΝΑΧ: Πόλη των Χαναναίων, κοντά στην οποία πολέμησε ο Βαράκ τον Σισάρα: lησούς του Ναυή 12/21 Κριτές 5/19: Χάρτης Β3.

 


 

θΑIΜΑΝ: Τμήμα του Εδώμ οι κάτοικοί της ήσαν φημισμένοι για τη σοφία τους πατρίδα του φίλoυ του Ιώβ, Ελιφάς: Ιερεμίας 49/7 Ιώβ 2/11.

 

 


 

 θΑΜΝΑθ-ΣΑΡΑΧ: Πόλη, όπου ετάφη ο Ιησούς του Ναυή: Ιησούς του Ναυή 24/30: Χάρτης, σελ. 116Β4.

 


 

θΑΡΣΕIΣ: Μακρινός προορισμός του lωνά, και πηγή ορυκτών- πιθανόν, η Ταρτησσός στην Ισπανία η φράση -πλοίο της θαρσείς. περιγράφει μάλλον το καράβι παρά τον προορισμό του: Ιωνάς 1/3  Ησαΐας 23/6 Ιεζεκιήλ 38/13.

 

 


 

θΕΚΟΥΕ: Πόλη στους Ιουδαϊκούς λόφους από την οποία ήρθε η σοφή γυναίκα στον Δαβίδ πατρίδα του Αμώς: Β' Σαμουήλ, κεφ. 14 Αμώς 1/1: Χάρτης .

 

 


 

θΕΣΒΗ Η: πατρίδα του Ηλία, στη Γαλαάδ: Α' Βασιλέων17/1:Χάρτης C4.

 

 


 

θΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ: Σημαντική πόλη της βόρειας Ελλάδας που την ευαγγελίστηκε ο Παύλος έγραψε δύο επιστολές στην εκεί εκκλησία: Πράξεις, κεφ. 17' Α' και Β' θεσσαλονικείς, Φωτογραφία.

 

 


 

θΗΒΕΣ: Πρωτεύουσα της Aιγύπτου, που λεηλατήθηκε από τους Aσσυρίoυς: Ιερεμίας 46/25' Ναούμ 3/8.

 


 

θΥΑΤΕΙΡΑ: Η πατρίδα της Λυδίας, που πίστεψε στον Χριστό στους Φιλίππους μία από τις Επιστολές του Ιωάννη προς τις επτά εκκλησίες απευθυνόταν στα Θυάτειρα: Πράξεις 16/14' Αποκάλυψη 1/ 11,2/18-29: Χάρτης .